Zakupcima odloženo plaćanje naknada na 90 dana

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih efekata nastalih usljed pandemije novog korona virusa, saglasno Zaključcima  Vlada Crne Gore, a u skladu sa Statutom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom je na sjednici održanoj 25.marta donio zaključke:

–  Korisnicima/zakupcima  omogućava se odlaganje plaćanja obaveze naknade za korišćenje morskog dobra/zakupnine  za period od 90 dana, počev od 01.aprila 2020.godine;

– Korisnici/zakupci kojima  dospjeva obaveza plaćanja naknade za korišćenje morskog dobra/zakupnine u periodu od 90 dana, počev od 01. aprila 2020.god. mogu elektronskim zahtjevom, tražiti odlaganja plaćanja naknade za navedeni period.

– U slučaju da  su već zapremljene bankarske garancije za plaćanje u ratama Javno preduzeće je saglasno da se izvrši zamjena  i usklađivanje istih  prema novoj dinamici dospjeća rata.

– Korisnici/zakupci koji su u proceduri ili će tek pristupiti zaključenju Aneksa ugovora ponuditi mogućnost odlaganja plaćanja obaveza za period od 90 dana.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će pratiti dalji razvoj situacije i postupati u skladu sa istom, navodi se u saopštenju.