Zabrana lozenja vatre

Zabrana loženja vatre na otvorenom

Danas je stupila na snagu Naredba predsjednika opštine Ivana Novosela o zabrani loženja vatre na otvorenim janvim površinama na teritoriji Opštine Tivat. Naredba će se primjenjivati do 1. oktobra ove godine.

N A R E D B A

O LOŽENJU I PALJENJU VATRE NA OTVORENIM I JAVNIM
POVRŠINAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

1. Zabranjuje se, u periodu od 15.06. do 01.10. svake kalendarske godine, loženje i paljenje vatre (na otvorenim i javnim površinama) na teritoriji opštine TIVAT.
2. Zabranjuje se, u potpunosti, spaljivanje PVC i drugih sličnih (čvrstih ili tečnih) materija, tokom svake kalendarske godine, na otvorenim i javnim površinama i upućuje na njihovo obavezno odlaganje u za to određene posude-prostore.
3. Zabranjuje se, u potpunosti, spaljivanje šumsko-zelenog rastinja i ostalog čvrstog otpada (organskog porijekla) ispod (zapadne ivice) Jadranske magistrale (na putnom pravcu od Lepetana do Aerodroma „TIVAT“), a spaljivanje i odvoženje vrši se u saradnji sa JP „KOMUNALNO“ Tivat, na za to određenoj lokaciji.
Na ostalim područjima Opštine, tokom svake kalendarske godine, može se vršiti spaljivanje (van perio-da iz tačke 1. ove Naredbe) uz primjenu preventivnih mjera za sprječavanje širenja vatre (obezbjeđiva-nje dovoljnih količina vode ili drugih sredstava za brzo gašenje eventualno nastalih početnih požara, a po potrebi isto vršiti uz asistenciju Službe zaštite i spašavanja).
4. Izuzetno, od odredbi iz tačke 1. ove Naredbe, može se vršiti loženje roštilja (na kompletnom području Opštine) tokom čitave godine ukoliko je ložište postavljeno tako da ne može doći do razbacivanja žara-pepela-iskri i da je udaljeno najmanje 10m od drveća-šikare. U krugu, oko ložišta, prečnika najmanje 3m treba očistiti vegetaciju i taj prostor prekriti slojem šljunka-pijeska. Takođe, u neposrednoj blizini ložišta potrebno je obezbijediti dovoljne količine vode ili drugih sredstava za brzo gašenje eventualno nastalih početnih požara.
5. U slučaju nepoštovanja ove Naredbe protiv prekršioca pokrenuće se prekršajni postupak i naplatiti ukupni troškovi angažovanja Službe zaštite i utrošenih sredstava (za akcidentne-manje požare) u skla-du sa cjenovnikom Službe, a u slučaju nastanka požara većih razmjera i sa znatnom materijalnom šte-tom nadležnost preuzima Državna inspekcija iz oblasti zaštite od požara.
6. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba o loženju vatre na otvorenim i javnim povr-šinama na teritoriji opštine Tivat (Predsjednik opštine Tivat, br.0101-737 od 01.06.2011.godine)
7. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na svim značajnijim javnim mjestima na području Opštine, kao i na zvaničnom sajtu Opštine i povremeno putem talasa Radio „TIVTA“ (na-ročito u periodu od 01.06. do 01.10. svake kalendarske godine).

 PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT,
 I v a n N o v o s e l