Za hitnu sanaciju obalne infrastrukture izdvojeno 130 000 eura

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za vanrednu i hitnu sanaciju obalne infrastrukture u svim primorskim opštinama, vrijednu 129,3 hiljade eura, saopštenoje iz JPMD.

Za, kako se precizira u tenderskoj dokumentaciji, konkretno definisane poslove u svim primorskim opštinama opredijeljeno je 65 hiljada eura bez PDV, a za planirane radove u svim primorskim opštinama, 55,3 hiljade eura bez PDV.

Otvaranje ponuda zakazano je za 28. januar. Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke biće donijeta u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Izvođaču je, počev od uvođenja u posao, tenderom određen rok od 365 dana za izvršenje predviđene sanacije u svim primorskim opštinama.

Kad je riječ o ostalim planiranim radovima, JPMD planira predsezonsko ravnanje plaža, čišćenje atmosferskih rigola uz šetališta, sanaciju oštećenih obalnih zidova u moru i iznad vode, parapetnih zidova, sanaciju šetališnih staza, popravku drvenih mostova, izradu informativnih tabli, farbanje metalnih i drvenih ograda i druge.

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine.