Djokaj

Vlada usvojila izmjene Zakona o manjinskim pravima

Vlada je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima, kojim se predviđaju pravci reforme Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, fokusirani na sprječavanje mogućeg konflikta interesa i uvođenje dvostepenosti kod odlučivanja o projektima.

Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda, Leon Đokaj, podsjetio je da je Zakon o manjinskim pravima usvojen 2006. godine.On je, novinarima nakon sjednice Vlade, kazao da je Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama unaprijeđen zakonodavni okvir kojim se reguliše ta oblast.Izmjenama je predviđeno, kako je objasnio Đokaj, da Vlada može osnivati posebne institucije u svrhu realizacije i distribucije kulturnih programa i ostvarivanju drugih ciljeva od javnog interesa u oblasti kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.Time je, kako je kazao, kreiran pravni osnov za formiranje Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina.Đokaj je saopštio da su izmjenama predviđeni i pravci reforme Fonda za zaštitu i ostvrivanje manjinskih prava, koji su, kako je objasnio, fokusirani na sprječavanje objekivno mogućeg konflikta interesa i uvođenje dvostepenosti kod odlučivanju o projektima koji se finansiraju iz sredstava Fonda.“Projeke prispjele na konkurs za raspodjelu sredstava ocjenjuje posebna Komisija za vrjednovanje projekata, koju na osnovu javnog poziva bira Skupština Crne Gore“, objasnio je Đokaj.Za člana Komisije, kako je precizirao, može biti izabrana osoba koja ima sedmi nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, kao i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaulaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.Kako je predviđeno, za člana Komisije ne može biti imenovan predstavnik nevladinih organizacija i drugog pravnog lica ili fizičko lice koje posredno ili neposredno učestvuje na konkursu za raspodjelu sredstava Fonda.Đokaj je naglasio da je uvedena dvostepenost u donošenju odluka Fonda, jer se na prvobitnu odluku može podnijeti žalba Upravnom odboru Fonda.“Broj članova Upravnog odbora smanjuje se sa 15 na sedam“, kazao je Đokaj.Sredstva Fonda se, kako je dodao, dodjeljuju na osnovu javnog konkursa a uzimajući u obzir doprinos koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog i etničkog identita manjine.“Vodiće se posebno računa o transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta, kao i stručnim i tehničkim kapacitetima podnosioca projekta“, zaključio je Đokaj.

(Portal RTCG)