Van snage Odluka o izradi Izmjena i dopuna DUP-a Đuraševići, usvojena odluka o izradi PUP-a opštine Tivat

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o prestanku važenja odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ Opština Tivat. Odluka prestaje da važi, a Odluka o prestanku stupa na snagu danom objavljivanja u Službeni list Crne Gore.

Vlada je donijela i Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Izmjene i dopune PUP-a izrađuju se i donose za cjelokupnu teritoriju lokalne samouprave na kopnu i pripadajući dio unutrašnjih morskih voda i teritorijalnig mora. Radiće se, kako je istaknuto, strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni utacaja na životnu sredinu. Rok za izradu izmjena i dopuna PUP-a je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta.

Za rukovodioca je određena Aleksandra Tošić Jokić dipl.ing.arh. a njoj i stručnom timu, utvrđena je naknada u ukupnom iznosu od 75.000 eura koje će biti obezbijeđene iz državnog budžeta.

Kako navode, osnovni cilj i zadatak izrade Izjena i dopuna PUP-a opštine Tivat je da se nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, prepoznavanja problema i analiza mogućnosti za usmjeravanja daljeg prostornog  razvoja, stvore planski preduslovi za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora.

Vizija razvoja prostora opštine Tivat prati viziju razvoja Primorskog regiona, koji, kako navode, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale.  razvoj turizma u užem obalnom pojasu  koji će biti ključna karika razvoja, treba da bude podržan razvojem i očuvanjem ruralnih prostora, uz intezivniji razvoj poljoprivrede.

Navode da sadašnje stanje prostora naše opštine, koje je odraz ranijeg koncepta planiranja i uređenja prostora, zahtijeva iznalaženje realnih rješenja u prostoru za nove razvojne programe i potrebe lokalne zajednice.

„Brojni razvojni i prostorno-ekološki problemi koji su pristuni na prostoru opštine Tivat, nameću potrebu da se što prije pristupi traženju odgovora i konkretnim aktivnostima za njihovo rješavanje. Širenje naselja duž obale nastalo kao  rezultat neadekvatne implementacije planskih dokumenata, bespravne gradnje, nerealizacije planiranog šetališta, nelegalne izgradnje ponti i privezišta, onemogućavanje pristupa obali i slično, poprima formu konurbacije koja ugrožava prirodne resurse-stoji u odluci Vlade.

Kao neke od glavnih problema prepoznati su, između ostalog, preplaniranost novih površina za stanovanje koja je dovela do probijanja i do nekoliko puta demografske  projekcije PUP-a za broj stanovnika do 2020., nedovoljna razvijena infrastruktura i relativno nizak životni standard.

Izmjene i dopune PUP-a izrađivaće se kroz analizu postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora, izradu nacrta planskog dokumenta, sprovođenje javne rasprave i izrade predloga planskog dokumenta.

Detaljnije na linku:

predlog-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostorno-urbanistickog-plana-opstine-tivat-i-predlog-odluke-o-odredivanju-rukovodioca-izrade-izmjena-i-dopuna-prostorno-urbanistickog-plana-opstine-tivat-i