Nazivi za 54 ulice

U skladu sa posljednim izmjenama Zakona  o teritorijalnoj organizaciji  predsjednik Opštine donio je Odluku o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat. S obzirom na drugačiju proceduru od one koja je inače propisana radi se o vrlo kratkim rokovima, cijeli proces je ubrzan i prenijet sa nadležnosti skupštine opštine u nadležnost izvršnog organa.

Na osnovu te Odluke utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice, koliko je prema procjeni Komisije koja je radila na tim poslovima, ocijenjeno da trenutno nedostaje, kazala je Tatjana Jelić sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost, koji vodi evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih objekata.

Ona je istakla da su privremeni nazivi određeni po numeričkim i geografskim pojmovima u skladu sa poslednjim izmjenama Zakona, a sastavni djelovi Odluke su i grafički prikazi ulica, koja je objavljena na sajtu opštine Tivat. Odluka o privremenim nazivima ulica važiće do stupanja na snagu skupštinske odluke o nazivima ulica.

Cilj je da sve ulice na području Tivta imaju naziv, a trenutno su u toku poslovi na nabavci tabli sa nazivima ulica. Očekuje se da će one na terenu biti postavljene do kraja marta. Uporedo sa tim poslovima radi se i na mnogo kompleksnijem i zahtjevnijem poslu, a to je davanje brojeva svim objektima u Tivtu, dakle i poslovnim i stambenim.

„Za sada nemamo precizan podatak o ukupnom broju objekata na našoj teritoriji. Neke procjene se kreću od oko 4.000 do 5.000 objekata, stim što se ova cifra nikako ne može smatrati egzaktnim podatkom. Planirali smo da pored dodijeljivanja brojeva postojećim objektima na terenu, rezervišemo brojeve i za nove objekte, odnosno one koji su planirani važečim  detaljnim urbanističkim planom, koji ulaze u navedenu procjenu. Takodje ima slučajeva gdje jedan objekat  ima više ulaza, pa podrazumjeva dodjeljivanje broja za svaki ulaz. Tako je za očekivati da će ukupno dodijeljenih brojeva za sve objekte kako poslovne, stambene, sa ulazima za svaki objekat biti i veći od navedenog. U  pitanju je veliki posao koji je u toku i na kome se intenzivno radi“, objasnila je sekretarka nadelžnog sekretarijata.

Rok za odredjivanje brojeva stambenih i poslovnih zgrada je 01 april, pa u sekretarijatu očekuju da će do tog roka imati sve brojeve odredjene po ulicama i zavedene u registar. Postavljanje tabli sa nazivima ulica i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, odnosno završetak kompletnog procesa planiran je do 01. jula. Iz Opštine su istakli da su ušli u proceduru nabavke tabli pa očekuju da će table sa nazivima ulica postaviti već do kraja marta.

„Što se tiče postavljanja tablica sa brojevima na svakom objektu  je sigurno najzahtjevniji dio posla, jer pored terenskog rada zahtjeva i ozbiljan administrative rad sa prepoznavanjem svih objekata kako na terenu tako i na odgovarajućim podlogama, pa sa tim u vezi dodjeljivanja  brojeva, shodno postojećim pravilnicima i njhove evidencije u odgovarajućim registrima. Dakle malo vremena je pred nama, a puno posla“, naglasila je Jelić.

 U Tivtu se od 2009 – 2015. kontinuirano radilo na donošenju odluka na osnovu kojih su ulicama i trgovima  dodijeljivani nazivi, tako da je zaključno sa 2015 godinom već 170 ulica imalo naziv.

Prije pet godine donijeta je i Odluku na osnovu koje teritoriju Opštine Tivat čini Tivat kao naselje gradskog karaktera i naselja: Lepetane, Gornja Lastva, Donja Lastva, Mrčevac, Bogdašići, Đuraševići, Bogišići, Milovići, Gošići, Krašići, Nikovići i Radovići, kazala je sekretarka Sekretarijata za komulanle djelatnosti, saobraćaj i energetsku efikasnost, koji vodi evidenciju o nazivima naselja, ulica i trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada.

Davanje naziva naselja, ulica i trgova je u nadležnosti Skupštine opštine preko Savjeta za davanje imena ulicama. Na osnovu obavljenog popisa poslovnih i stambenih objekata, resorni sekretarijat  je dodjelio brojeve za više od 70 ulica, a donijeto je skoro 2 000 rešenja o dodjeli kućnog broja, navela je Jelić.

Odziv gradjana da dođu po broj bio je djelimično dobar, ali još uvijek jedna broj rešenja, odnosno brojeva nisu uručeni. Zato su iz Sekretarijata uputili još jedan javni poziv da dođu i preuzmu kućni broj.

„Poziv se odnosi za sada samo na gradjane čiji se objekti nalaze u ulicama: Pod kuk, Markuševina, Mažina, Mažina II, Mažina III, Mažina IV, Matkovići, Učuri-do, Tripovići, Radoševići, Peani, Češljar, Stari-put, Staničići, Gornji Kalimanj I, Gornji Kalimanj II, Gornji Kalimanj III, Kalimanjska, Kalimanjska I, Kalimanjska II, Kalimanjska III, Kalimanjska IV, Belani, Brijeg Gverovića, Bućarska, Nikšićka, Marići, Marići I, Bogunovo, Bogunovo I, Tomičići, Podgorička, Nikole Tesle, Ponta Seljanovo, Šetalište Seljanovo“.

Na terenu će se i dalje vršiti pregled i popis novih lokacija sa predviđenim novim ulicama u skladu sa planskom dokumentacijom, te će se u skladu sa procedurom vršiti i eventualne izmjene ili dopune postojećih odluka, istakli su iz Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost.