Uskoro implementacija podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u proteklom periodu intenzivno radilo na pripremi podzakonskih akata koji će omogućiti punu implementaciju Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija i Zakona o inovacionoj djelatnosti a prijave za korisnike ovih podsticaja će krenuti početkom oktobra.Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija, u smislu pomenutog zakona znače umanjenje, oslobođenje ili olakšice u odnosu na: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinose za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit pravnih lica; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države; i porez na nepokretnost.

Ove mjere odnose se na subjekte inovacione djelatnosti: privredna društva, startapove, spinofove i druga pravna lica, naučnoistraživačke ustanove, centre izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja koji obavljaju inovativne aktivnosti, pronalazače, inovatore, frilensere i druga fizička lica, koji zajedno predstavljaju važan segment u razvoju inovacionog ekosistema Crne Gore i generator su razvoja crnogorske ekonomije i društva uopšte.

Cilj ovih podsticaja je stimulisanje privrede na razvoj zasnovan na inovacijama, porast ulaganja u ovom sektoru, kao i stvaranje novih privrednih inovativnih društava, sa ciljem jačanja konkurentnosti i rasta crnogorske privrede.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost, krajem septembra organizovati događaj namijenjen inovativnoj zajednici, na kojem će, pored najavljenih podsticajnih mjera biti predstavljene i brojne druge novine i reformske aktivnosti, kao i programi podrške koje Ministarstvo planira da lansira uskoro, uključujući i plan aktivnosti Fonda za inovacije Crne Gore.