UNICEF i MONSTAT: Nasilno disciplinovanje djece i dalje najveći problem

U saradnji sa UNICEF-om, Uprava za statistiku – MONSTAT organizovala je danas u Tivtu regionalnu konferenciju na kojoj su predstavljeni ključni nalazi MIKS Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica u Crnoj Gori, sprovedenog tokom 2018. godine. Radi se o najvećem istraživanju poslije popisa stanovništva, koje se, uz podršku UNICEF-a, sprovodi širom svijeta svakih pet godina, s ciljem da se prikupe statistički pouzdani i međunarodno uporedivi podaci po nizu pokazatelja u oblastima zdravlja, obrazovanja, zaštite djece i HIV/AIDS.

Konferencija je započela projekcijom kratkih animacija o ključnim nalazima MIKS istraživanja u Crnoj Gori na nivou opšte populacije, te na nivou romskih naselja, nakon čega se obratio šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, ambasador Osama Kogali. On se na današnjoj konferenciji bazirao na prezentaciju podataka dobijenih u četrima oblastima: dojenje, rano obrazovanje, imunizacija i nasilno disciplinovanje djece. Rezultati pokazuju da je u određenim oblastima ostvaren napredak u odnosu na prethodno ovakvo istraživanje, koje je sprovedeno 2013. godine, ali i ukazuju na oblasti u kojima je potrebno ulagati dalje napore. Poseban problem, i to naglašeno u južnoj regiji, i dalje predstavlja nasilno disciplinovane djece.

“MIKS istraživanje iz 2018. ne pokazuje nikakav napredak u pogledu nasilja nad djecom kod kuće u odnosu na stanje od prije pet godina. Otprilike dvije trećine djece uzrasta 1−14 godina izloženo je najmanje jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane njihovih roditelja. Ovaj je problem još naglašeniji u južnoj regiji Crne Gore, gdje je procenat djece koja su se suočila se nekim vidom nasilja čak 70 posto. Ti podaci nam govore da je potrebno da mijenjamo društvene norme odgoja djece i da snižavamo prag tolerancije prema nasilnom disciplinovanju djece i svim drugim vidovima nasilja,” istakao je ambassador UNICEF-a za Crnu Goru, Osama Kogali.

Direktorica Uprave za statistiku Gordana Radojević predstavila je ključne nalaze istraživanja, koje je podrazumijevalo ekstenzivne pripreme i obuke za mlade istraživače, što je obezbijedilo da dobijeni podaci budu relevantni i uporedivi sa MIKS istraživanjima koja se sprovode širom svijeta. Osim toga, Crna Gora sada ima značajnu bazu mladih istraživača koji se sjutra mogu baviti ne samo statistikom, već i analizama i istraživanjem uopšte”- istakla je Radojević.

Ključne nalaze Miks istraživanja iz oblasti zdravstva predstavio je dr. Senad Begić, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje, nakon čega je publici omogućeno da postavlja pitanja.