Ugovor sa Lušticom Development podjelio odbornike

U neoubičajenoj atmosferi, i striktno poštovanje mjera NKTa, uz osam tačaka dnevnog reda danas je održana sjednica Skupštine opštine Tivat, koja juče nija imala kvorum.

Vodilo se računa da u svakom momentu u Multimedijalnoj sali ne bude više od 20 ljudi, kako je i propisano. Zato su odbornici ulazili i izlazili iz sale o čemu je vodio računa sekertar Skupštine Goran Babović.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je istakao da se mjere striktno poštuju, ali da će se svim odbornicima omogućiti da raspravljaju i glasaju, bez obzira da li su trenutno u sali, ili van nje:
„Raspravu ćemo voditi po svim tačkama a glasanje ćemo obaviti na kraju sjednice“ – poručio je Novosel.

Ivo Marić iz SDP je pitao zašto u sali ne može biti 50 ljudi, kad je NKT donijelo najnoviju odluku da je to moguće na političkim skupovima u zatvorenom prostoru:
„Danas smo mogli normalno da radimo da smo primjenili ovu odluku NKT-a. Slično je bilo i na sjednici Skupštine opštine Budva. Pitam vas zašto mi to ne možemo? Neko različito tumači propise“ – rekao je Marić.

Odgovarajući predsjednik Parlamenta je istakao:
„U prvi mah i ja sam se obradovao kad sam čuo za najnoviju odluku NKT-a, ali kad sam pažljivije analizirao shvatio sam da se to odnosi samo na politilka okupljanja. Radna tijela i sama Skupština ne spadaju u to. Mi smo u Tivtu, a ne u Budvi. Vidjeli smo kako to funkcioniše u Budvi. Ne bih volio da Tivat funkcioniše kao Budva“ – kazao je Novosel.

Igor Petković iz SD je pitao da li ova tumačenja imaju uporišta u zakonu:

„Vi ste trebali obezbjediti video bim i omogućiti svim odbornicima da prate raspravu. Ne može se održati današnja sjednica i pozivam sve institucije da vide kako se organizuje ovo zasijedanje“ – naglaiso je Petković.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je ponovio da će se svakome omogućiti da raspravlja i glasa o predlozima odluka:

„Ja sam dogvorio sa odborničkim klubom DPS, da ne opterećujemo ostale odborničke klubove, da nam pomognu da se održi sjednica kako treba“ – rekao je Novosel.

Igor Petković je replicirao konstatacijom da Novosel ne može određivati kako će glasati odbornici van sale:
„Odbornik je nezavistan i treba da se glasa po svom ubjeđenju“ – zaključio je Petković.

Odgovorio je Novosel:
„Ja nikome nisam  rekao kako će glasati. Svaki odbornik je samostalan i glasa po svom ubjeđenju, a skupštinske materijale smo svi pročitali“ – kazao je Novosel.

Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je saopštio da je dobio predlog da se tačka dnevnog reda skine predlog Odluke o učešću Opštine Tivat u izgardnji objekta kolektivnog stanovanja za potrebe tivatskih penzionera, jer niej stoigla saglasnost Vlade:
„Riječ je o proceduri i nema uslova da se ova tačka stavi na dnevni red. Inače, ništa nije sporno i nadam se da će se o ovoj odluci raspravljati na narednom skupštinskom zasijedanju“ – rekao je Novosel.

On je pročitao i dopunu dnevnog reda sa četiri tačke koje je predložio predsjendik opštine. To su predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o snabdjevanju otpadnim vodama golf terena Luštice Development, predlog Nacrta Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022.  predlog Odluke o postupku i načinu davanja na korišćenje sportskim subjektima u Tivtu i predlog Odluke o davanju na korišćenje dijela objekta Šoping centra na Seljanovu  ŠK“Mimoza“, Kolu srpskih sestara Kontesa Ekaterina Prevlačka Tivat, Crnogorskom ateljeu realistične umjetnosti i Omaldinskom klubu.

Ivo Marić je predložio da se dopune ne uvrste u dnevni red zasijedanja, a Igor Petković je zatražio da se da se govornica dezinfikuje poslije svakog govornika. Predsjednik parlamenta je to uvažio i dao petominutnu pauzu.

Nakon pauze, Petković se zahvalio što mu je predsjendik parlamenta izašao u susret i konstatovao da samo prvu tačku dnenvog reda, drugi set mjera za podršku privredi i građanima, treba podržati:
„Sve ostale tačke dnenvog reda su nezakonite. Nema uslova za rad i mi ćemo napustiti sjednicu. Prije toga, samo da predložim da se odreknemo doborničkih naknada za kupovinu udžbenika za sve osnovce. Razliku u sredstvima nek obezbjedi opština“ – predložio je Petković.

Replicirajući predsjednik Parlamenta je ponovio da su sve špredložene odluke zakopnite i da su prošle procedutu, pa se o njima može i raspravljati i glasati.

Adrijan Vuksanović iz HGI je rekao da ova stranka neće podržati dopunu dnevnog reda:
„MI mislimo da je ugovor o otpadnim vodama za golf terene na Luštici štetan za građane Tivta. Malo je čudno da koalicioni partner to tvrdi, ali to pokazuje da imamo kičmu, da imamo subjektivitet. To je dobro za HGI, ali i za vas same. Hrvatska građanska inicijativa je za ove četiri godine u sličnim situacijama iskazivala sličan stav. Sa vama dijelimo strateški pravac, ali na tom pravcu negdje se i razlikujemo. Za tu različitost treba biti i dosljedan. Nije sve u politici samo broj i broj podignutih ruku. Oni koji imaju karakter rade u interesu građana. Podržavamo set mjera privredi i građanima, ali treba pomoći i one građane čija je moć mnogo manja. HGI podržava sve ono što je u interesu grada, ali tu je i da izrazi neslaganje kad za to postoji povod“ – naglasio je Vuksanović.

Ivo Marić je ponovo predložio da se glasa o njegovom predlogu da se dopune skinu sa dnevnog reda:
„Jedino prva tačka set mjera pomoći privredi i građanima, zasužuje da se danas raspravlja. Sve ostale su u ovom momentu manje važne i o njima se može raspravljati i u  septembru. Zato ćemo mi iz SDP-a biti samo na prvoj tački dnevnog reda“ – rekao je Marić.

Dopune dnenvog reda izglasane su većinom glasova, kao i dnevni red u cjelini sa osam tačaka.

Nakon rasprave o svim odlukama glasalo se na kraju zasijedanja. U sali je tada bilo prisutno 16 odbornika DPS i bivša odbornica HGI, a sada na izbornoj listi novosnovane Hrvatske reformske stranke, Ružica Lazarević.

 

Skupština  Opštine Tivat je, na današnjoj sjednici, jednoglasno sa 17 glasova, donijela odluku o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat.

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode dužan je da prati mjesečno ostvarivanje primitaka i usaglašava izvršenje izdataka prema utvrđenim prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima, odnosno procentom ostvarenja budžeta kako bi se održala budžetska ravnoteža.

Umanjuje se obaveza plaćanja zakupnine za zakupce poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu opštine Tivat za 50% za period od 01.07. do 31.12.2020.godine.

Umanjuje se obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za 50% za period od 01.07. do 31.12.2020.godine.

Umanjuje se obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti za 10% za 2020.godinu za sve poreske obveznike, a poreskim obveznicima koji su prije stupanja na snagu ove odluke već izmirili obavezu plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020, iznos preplate biće usmjeren za izmirenje poreza za naredni poreski period.

Oslobađaju se obveznici  obaveza plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2020. godinu.

Oslobađaju se takseni obveznici obaveza plaćanja lokalnih administrativnih taksi za 2020. godinu. Zatezna kamata za porez na nepokretnost neće se obračunavati do 31.12.2020. godine.

Kako je istaknuto za implementaciju oslobođenja i umanjenja obaveza definisanih ovom Odlukom, nije se potrebno obraćati posebnim zahtjevom.

Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj 20.05.2020.godine donjela je prvi set mjera koji je iznosio 524.500,00€  i prevashodno se odnosio na pomoć privrednim subjektima, da bi se na što lakši suočili sa negativnim efektima COVID-19.

-Međutim, negativne posledice pandemije su nastavljene i one su uzrokovale da je i dalje velikom broju privrednih subjekata  znatno otežano  obavljanje  djelatnosti i mogućnost da ostvaruju prihode na nivou prethodnih godina. Shodno navedenom bilo je  neophodno pristupiti izradi drugog seta mjera koje su sadržene u ovoj Odluci i iznose ukupno 948.769,25€-istakla je ispred obrađivača sekretarka za finansije i lokalne javne prihode Rajka Jovićević.

-Mjere sadržane u ovoj Odluci, kao drugi set mjera, će na još konkretniji način učestvovati u ublažavanju i minimiziranju negativnih finansijskih efekata prouzrokovanih pandemijom COVID-19, olakšati život građanima i pomoći privrednim subjektima kroz dva seta mjera u ukupnom iznosu 1.473.269,25€.

Odbornica Bernarda Moškov SDP, podsjetila je da je na prošloj sjednici skrenula pažnju na 700 izdavaoca privatnog smještaja koji žive od turizma.

-Bojim se da će sve mjere donesene posle 1. septembra biti kasne za ove porodice kojima djeca polaze u školu. Već sada imam primjer da porodica izdavalaca privatnog smještaja živi u baraci na Plantažama i bere grožđe jer su u velikim problemima zbog kredita koji su uzeli da srede apartmane za ovu sezonu. Vjerujem da svi poznajemo po jednu takvu porodicu koja živi od izdavanja smještaja, a vi ih ovdje čak ni ne pominjete niti kažete da imate imalo solidarnosti prema njima. Čudi me i od odbornika i kandidata za poslanika koji radi u Sekretarijatu za turizam da ni on nema ništa da kaže. Izvini Zvonko, uz moje dužno poštovanje, mislim da je tebi mjesto ovdje da ti zaštitiš ove ljude isto kao i ja, i to je jedina tačka dnevnog reda koja je danas bitna za građane Tivta”-kazala je Moškov i naglasila da su sve ostale tačke današnjeg dnevnog reda ili nebitne ili štetne po građane Tivta.

“Vi posle kad budete glasali, računajte da smo mi bili za ove mjere ali da nismo glasali i onda kad ja i moj kolega Ivo Marić izađemo, nećete imati problema da nas čekate na vrata i da nam ne date da uđemo, nego ćete imati mogućnost da svi uđete”-zaključila je Moškov.

Odbornik DPS-a Zvonimir Dubravčić odgovorio je da odbornici Moškov da će izdavaoci privatnog smještaja dobiti pomoć trećim paketom mjera Vlade Crne Gore koji bi se trebao realizovati tokom avgusta i da će Opština Tivat raditi u skladu sa tim.

 

Odbornici su jednoglasno usvojili Izvještaj o ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2020.godinu.

U ime predlagača po ovoj odluci govorila je sekretarka Sekretarijata za finanisje i lokane javne prihode, Rajka Jovićević koja je istakla da su polazni elementi koji su, za prvih šest mjeseci ove godine definisali budžetsku potrošnju kao segment ukupne javne potrošnje, bili zasnovani na finansiranju budžetskih rashoda u skladu sa planom raspoređenih sredstava i planiranom dinamikom trošenja sredstava u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kao i odluci o Budžeta Opštine Tivat za 2020.godinu.

Jovićević je kazala da su ukupni primici sa prenijetim sredstvima iz prethodne godine ostvareni u iznosu od 8.920.520,49 eura što je 37,87% od ukupno planiranih prihoda za ovu godinu.

Na osnovu utvrđenog poreza na promet nepokretnostipo Rješenjima Poreske uprave Crne Gore, Opština je prihodovala sa665.432,97€ ili 55,45 %  od utvrdjenog plana odnosno 3,26% više nego prošle godine za isti period.

U izvještajnom periopdu lokalni porezi realizovani su u iznosu od  1.648.690,71€ ili 25,75 %od plana odnosno manje za 3,96 % u odnosu na isti period protekle godine.

Lokalne administrativne takseu tom periodu iznose 5.944,43 € ili 18,35 %u odnosu na plan za 2020. godinu.Lokalne komunalne  takseu periodu januar – jun 2020. godine ostvarene su u iznosu od 63.462,02 € ili  18,13 %  u odnosu na plan.U okviru te grupe prihoda najznačajniji je prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta realizovan u iznosu od 938.835,23 € ili 52,16 % u odnosu na plan za posmatrani period, odnosno 36,54% više nego u istom intervalu prošle godine.

Na stavci pozajmice i krediti nalaze se sredstva u iznosu od 2.000.000,00 € dobijena po osnovu Odluke predsjednika o kratkoročnom zaduživanje Opštine Tivat od 03.januara ove godine i namijenjena su realizaciji kapitalnih investicija.

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, posebnim i stručnim službama, javnim ustanovama za posmatrani period 2020.godine usmjereno je 1.415.533.28 € ili 39,32 %u odnosu na ukupan plan.

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u izvještajnom periodu planirana su u iznosu od 2.090.400,00 €,a realizovana u iznosu od 701.551,76 € ili 33,54 % od plana za posmatrani period.

Kapitalni izdaci, u periodu januar-jun 2020.godine, realizovani su u iznosu 3.412.842,74 € odnosno 26,42 % od ukupnog kapitalnog budžeta. U strukturi ukupnih ostvarenih izdataka Budžeta učestvuju sa 51,23 %.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je istakao da je ostvarenje Budžeta za prvih šest mjeseca veoma dobro. On je naglasio da nije bilo kašnjenja u isplati zarada, kao da ni jedan kapitalni budžet nije stao niti je odložen zbog smanjenog dotoka sredstava. To govori da za tih pola godine Opština nije osjetila velike posljedice ekonomske krize uzrokovane pandemijom korona virusa i zato se može pohvalno govoriti o realizaciji budžeta za proteklih šest mjeseci.

Očekivanja su da se ta takva situacija nastavi mada nije relno očekivati da se ostvare kompeltni prihodi u planiranom iznosu s obzirom i na set mjera koje su donesene kao podrška i pomoć privredi zbog posljedica korona virusa jer je za te iznose budžet je umanjene, ali se svjesno donosi taj paket mjera kako bi ublažili posljedice krize i rasteretili i građane i privredu onih obaveza koje imaju i koje su u nadležnosti Opštine.

 

Odbornici tivatskog Parlamenta su jednoglasno usvojili i Izvještaj o radu Vodacom doo Tivat za 2019.

Vodacom je zajedničko uslužno i koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje, osnovano 2005. godine nakon što je Vlada Crne Gore prepoznala potrebu za aktivnim radom na unapređenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na Crnogorskom primorju.Vodacom su osnovale Vlada i Opštine Bar, Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi kao agenciju za implementaciju Projekta Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju.

Projekat u Tivtu je obuhvatio izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica, a njegova vrijednost je 9,491 milion eura.U okviru ovog projekta su izvedeni : primarni kanalizacioni sistem u dužini 9.354 m, sekundarna kanalizaciona mreža Krašići -4.760 m, druga faza tanzitnog vodovodnog cjevovoda – Đuraševići u dužini od 2.600m, Vodovodna distributivna mreža Krašići-Đuraševići – 8.810m i vodovodna distributivna mreža Gradiošnica i Vrijes -3.425 m.

Izvršena  plaćanja do kraja 2019. su : ukupna plaćena suma -8.991.409 e, KFW kredit –  5. 379.760 , KFW donacija – 155.750 ,  Opštinsko učešće – 1.958.811 , opštinsko učešće za PDV – 1.497.086 e.

KFW banka je za potrebe implementacije Projekta, Faza III za opstine Bar, Kotor, Tivat i Herceg Novi osim sredstava kredita  je obebjedilai 6, 05 miliona donatorskih sredstava za finansiranje Konsultanta na pripremi projekta i za pružanje usluga stručnog nadzora po FIDIC regulativi za vrijeme izgradnje objekata infrastrukture.

Projekat Faze IV za opštine Kotor i Tivat obuhvata izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kotor-Tivat. Ukupna vrijednost projekta je 10, 360 miliona eura bez PDV-a, sa PDV-om 12.337.011 e dok je rok za završetak bio 22.06.20116. Izgradnja  postrojenja je počela u januaru 2015. Na osnovu ugovora investitora, VIK-ova Tivat i Kotor i izvođača WTE. Period upravljanja i održavanja postrojenja, od strane izvođača na osn. ugovora je trajao do 31.08. 2019.

Tokom 2019. Preduzeće Vodakom je u opštini Tivat radilo na sljedećim poslovima na kanalizacionom sistemu : Izgradnja nedostajuće sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažina, Tripovići, Gornja Župa, Donja Župa, Gornji Kalimanj, Gornje Seljanovo i izgradnja sekundarne mreže na Luštici. Na vodovodnom sistemu se radilo na izgradnji treće faze tranzitnog cjevovoda za povezivanje Luštice na regionalni vodovodni sistem i na izgradnji vodovodne mreže i kućnih priključaka u naselju Gornje Seljanovo.

Izvršena plaćanja do kraja 2019. su: ukupna suma 1.601.581 , KFW kredit-174.171 kao i KFW kredit 1.427.409.e

 

Bez rasprave, jednoglasno sa 17  glasova za, Skupština je usvojila Odluku o regulisanju međusobnih odnosa između opštine Tivat i Košarkaškog kluba „Teodo“ i davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu udjela na Opštinu Tivat. Tako naša opština postaje vlasnik jednog od najuspješnijih tivatskih sportskih kolektiva – KK Teodo.

 

Na današnjem zasjedanju je jednoglasno , sa 17 glasova, usvojen Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama.

Predsjednik Opštine , Siniša Kusovac je u uvodnom obraćanju želio da razluči neke nedoumice oko ovog ugovora po kojem se, kako je kazao , 2niko nikome ne daje ništa džabe, niti se iko čašćava“ .

Potpisnici ugovora su Opština Kotor, Tivat i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, rekao je Kusovac i dodao da naša opština  učestvuje sa jednom trećinom u otpadnim vodama a Kotor sa dvije. Ugovorom je precizirano da najmanje 2.000 kubika prerađene otpadne vode ide Luštici bej i to je voda koja će se koristiti za navodnjavanje,ne za piće, a biće naplaćena, i zato nijedan građanin Tivta neće biti oštećen. Tako će postrojenje imati  jedan od svojih izvora finasiranja, objasnio je Kusovac.

Druga nedoumica je vezana za pitanje saliniteta jer u Ugovoru stoji da to nije presudan faktor i da će taj standard  doći na red onda kada se ispoštuju norme i standardi  postrojenja prilikom rada , funkcionisanja i analize , pojasnio je Kusovac. Onda kada postrojenje svojim kapacitetom,  kadrovskom i tehničkom snagom  može da dođe do nivoa da riješi  pitanje saliniteta.

Siniša Kusovac je rekao da u slučaju kvara postrojenja po bilo kom osnovu, iz Luštice kažu da postoji mogućnost njihovog otklanjanaja do 30 dana, i da se alarmantno utiče preko našeg i regionalnog  vodovoda da se nastavi funkcionisanje ali samo pod uslovom da ne dođe u pitanje vodosnabdijevanja Kotora i Tivta. I za  transport te vode je određena cijena a saglasnost daje Regulatorna agencija za energetiku.  Kada ona da saglasnost na predlog Ugovora tek se onda na sljedećoj sjednici SO usvaja i stupa na snagu, kao i cijene o prečišćenim otpadnim vodama i  transport vode . Kusovac je dodao da „ovdje ne treba nikakva populistička priča, niti kičma i kodeks već zdrava ekonomska logika“.

Predsjednik Skupštine ,Ivan Novosel, je istakao da ovaj Ugovor nema elemenata nezakonitosti niti štetnih odredbi  i nije upitno vodosnabdijevanje građana Tivta ukoliko se bude moralo intervenisati dodatnim količinama vode na tom projektu.

Već prvim investicijama Opštine Tivat za obalu Đuraševića i razvoj Radovića postavljena je cijela infrastruktura, što znači da do cijelog „Orascoma“ imamo maksimalni postavljen kapacitet vode, za sve njihove potrebe kako je i predviđeno inicijalnim planskim dokumentima, objasnio je Alen Krivokapić, direktor preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kako nisu razvili cijelo naselje, oni do sada ne uzimaju pune kapacitete, već samo dio, a kapacitet podrazumjeva kompletno vodosnadbijevanje za sve potrebe Luštice Development.

Krivokapić je kazao da je tačno da mi moramo nadoknaditi nedostatak vode iz lokalnog vodovoda ali da  postoji stavka kako će se distribuirati tačno po godinama, prve, pa naredne dvije godine i poslije toga od 2024. pa do kraja ugovora. Pod uslovom da ne budu dovoljne količine vode i kvaliteta i kvantiteta iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Jedna od  stavku ugovora predviđa da se voda  prioritetno daje građanima, a tek onda Luštici.

Obije cijene vode koje se spominju u ugovoru, od otpadnih voda i vode iz vodovoda , podliježu obavezama regulatorne agencije, znači na cijene mora dati saglasnost agencija i na kraju SO Tivat na osnovu predloga regulatorne agencije.Teka kada ugovorne strane daju mišljenje nakon izjašnjenja regulatorne agencije, kako je kazao i kada se ustanovi da li je to zakonito ili ne, formiraće se cijene vode.

 

Jednoglasno sa 17 glasova, bez rasprave usvojen je Predlog Nacrta Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječije zaštite za period 2019-2022. godine.

 

Jednoglasno bez rasprave sa 17 glasova ZA odbornici su danas usvojili odluke o postupku davanja na korišćenje ŠK Mimoza i NVO Kolo srpskih sestara Ekatarina Prevlavlačka Tivat, Crnogorski atelje realistične umjetnosti i Omladinski klub Tivat dio objekta Šoping centra na Seljanovu.

 

 

Na kraju zasijedanja, koje Radio Tivat nije direktno prenosio zbog predizborne kampanje, predsjednik Parlamenta se zahvalio odbornicima na saradnji.

„Zahvaljujem se svim   odbornicima na radu i saradnji. Svi smo dali svoj doprinos uspješnosti ovog Parlamenta koji je održao 36 sjednica, donio više od 800 odluka i zaključaka i usvojio više strateških dokumenata. Bilo je i određenih sitruacija koje treba što prije azboraviti, ali u cjelini mislim da smo radili dobro i kvalitetno. Zahvaljujem se i novinarima kjoi su svojim informisanjem dali doprinos. Posebno se zahvaljujem Radio Tivtu, koji je naše sjednice, sem u predizbornoj kampanji, direktno prenosio“ – zaključio je sjednicu Novosel.