U ZOPTu još jedna grupa na profesionalnoj rehabilitaciji

U ZOPTu – Centru za obrazovanje i trening odraslih i profesionalnu rehabilitaciju, realizovan je veliki broj obuka iz različitih oblasti, turizma, ugostiteljstva, građevinske struke, zanatstva, računari i strani jezici. Obuke, koje su besplatne, prošli su polaznici sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Sa polaznicima rade Jovana Bulatović, rehabilitaciona savjetnica, Branka Petković, tehnolog rada i Snežana Tokanović, tehnolog rada.

„Trenutno imamo novu grupu sa 9 kandidata. To su rehabilitanti koji su u procesu procjene preostalih radnih sposobnosti.  2016 godine u Tivtu je realizovan radni centar sa 7 lica sa invaliditetom. To je oblik posebne organizacije, gdje kandidati potpisuju radne ugovore i ostvaruju sva prava na naknadu/platu. Radne aktivnossti su bile vezane za izradu suvenira, a u najavi je i otvaranje novog radnog centra u Tivtu“, saopštili su iz ZOPTa.

U saradnji sa Zavodom sa zapošljavanjem, lica koja se nalaze na njihovoj evidenciji i imaju rešenje o stepenu invaliditeta, upućuju se u mjere profesionalne rehabilitacije sa 14 mjera.

Zakon propisuje da poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom, ima pravo na subvencije koje se odnose na: bespovratana sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnih za zapošljavanje lica sa invaliditetom, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta lica sa invaliditetom i subvencije zarade lica koje zaposli.

Za poslodavce su posebno zanimljive mjere koje se odnose na prlagođavanje radnog mjesta, gdje stručni tim vrši analizu radnog mjesta i radnog okruženja OSI lica.

Od 2016 godine u proces profesionalne rehabilitacije bilo je uključeno 6 grupa, ukupno 66 lica sa invaliditetom. Većina tih  kandidata prošla je i kroz program psihosocijalne podrške, koji  je sastavni dio procesa profesionalne rehabilitacije, a neki su još uvijek u tom procesu. Kroz mjeru aktivnog traženja posla, uključeni su rehabilitanti koji su procjenjeni za otvoreno tržište rada.

„U toku te mjere rehabilitantima pružamo konstantnu podršku prilikom traženja odgovarajućeh zaposlenja, čak i posredujemo u zapošljavanju naših kandidata kod različitih poslodavaca. U sklopu ove mjere obilazimo poslodavce i predstavljamo im program profesionalne rehabilitacije, objašnjavaju iz Centra za obrazovanje, trenig i rehabilitaciju.

Prethodnih godina, u Tivtu je zaposleno10 lica sa invaliditetom, u državnom i privatnom sektoru, a nedavno je uspješno realizovana obuka za RE populaciju sa 17 kandidata, od toga 11 sobarica i 6 molera iz Tivta. Svi su sa uspjehom završili obuku, a nakon završetka jedna sobarica se zaposlila u hotelu.

U ZOPTu očekuju da u narednom periodu počnu nove obuke iz oblasti obrazovanja.