elaborat-akcija

U Elaboratu evidentirani kanali i bujični potoci

Prema Elaboratu o stanju bujičnih potoka i kanala na području Tivta, najznačajniji bujični potoci su na području Đuraševića koji nemaju nazive. To su potoci koji idu preko Solila, potoci sa lijeve i desne strane u Tivatskom polju, od kojih je i potok od kružnog toka prema moru, koji nije čišćen dugi niz godina.

Problemu nedovoljne propusnosti kanala doprinosi i nekontrolisan rast invazivne vegetacije unutar samih korita i vodotoka, kao i nanosi različitog materijala i otpada, kaže savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu u opštini Tivat, Radmila Kilibarda. Ona je istakla da je stav Komisije, koja je radila Elaborat da se potoci i kanali moraju redovno održavati i da se u Budžetu opštine svake godine u te svrhe izdvajaju određena sredstva.
U skladu s tim ove godine je predviđeno da se uradi sanacija erozivnih djelovanja u dijelu potoka Rosino iznad baraka, kao i jednog dijela korita potoka Grdanja. Za taj posao predviđeno je da se uloži ukupno 15, 5 hiljada eura, za Rosino 6, 5, a za potok Grdanju 9 hiljada eura.
Inače Komisija je predložila da se u Budžetu u te svrhe planiraju sredstva u iznosu od oko 100 hiljada eura za sanaciju prioretnih problema. Međutim, u ovogodišnjem budžetu je predviđeno 20 hiljada eura za održavanje, mimo programa rada Komunalnog.
Sa pozivom da se u kanale i potoke ne odlaže otpad, štampani su flajeri, koji su građanima dijeljeni uz račune Komunalnog .U njima je navedeno više tačaka – odgovorno ponašanje prema bujičnim kanalima i krotima, ne bacati smeće, građevisnki otpad, ne ispuštati septičke jame i sl., pratiti stanje i rešetaka i blizini kuća i čistiti u skladu sa mogućnostima, a u flajeru je istaknuta zabrana izvođenja bilo kakvih radova bez odobrenja nadležnih organa. Građani su pozvani da nadležnim organima prijave sve nepravilnosti ukoliko ih ima.
U Elaboratu je evidentiran i problem na magistralnom putu kod Aerodroma gdje se izliva rijeka Vodoliješnica i on se mora riješiti sa kotorskom opštinom, istakla je Kilibarda navodeći da su sa tim problemom upoznali i Opštinu Kotor u čijoj je nadležnosti Vodiliješnica, ali nisu dobili nikakvu povratnu informaciju. Ono što predstavlja takođe veliki problem je put za Krtole koga plave potoci iz sliva Solila. „Što se tiče tog dijela i mostova kod Delfina i trafostanice tu je neophodno da se uardi projektna dokumentacija, da se sagledaju kote terena i da se adekvatno dođe svih detalja i podataka kako i na koji način da se riješe ta plavljenja pošto je specifična konfiguracija terena“, navela je savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu.
Pored tih, Elaboratom je obuhvaćena i rijeka Gradiošnica, potok uz lokalni put u naselju Gradiošnica, potok Koložunja, Tusov potok, potoci Kudravica, Grdanja, Tripetina, Rosino, potoci kroz naselja Komat, Kavu, Gornje Seljanovo, Tomičiće, potok Seljanovo, potoci u Donjoj Lastvi i Ruljini i Kovačev potok u Lepetanima.
Ti potoci imaju svoj tok i na neki način su regulisani, posebno oni koji prolaze kroz veća naselja, kao što je Rosino, Seljanovo i Gradiošnica, navela je Kilibarda istakavši da stanje ostalih nije na zadovoljavajućem nivou.
Prema riječima Kilibarde u Elaboratu je evidentiran i problem velikog materijala koji se sliva kanalom u more iz potoka Rosino. „Primjetne su velike količine materijala i mi smo u Elaboratu evidentirali i posbnim aktima obavjesttili nadležne u Opštini da taj slučaj prioritetan. Nadaam se da će u toku ove gdoienm, ako nije planirano budžetom,iz nekih rezervi da se organizuje i izvrši jer je to specifično zato što je neophodno da se izvrši bagerisanje sa mora.