Tokom pandemije 300 žena tražilo pomoć zbog nasilja u porodici

U toku pandemije nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom žrtava porodičnog nasilja obratilo se gotovo 300 žena koje su pretrpjele neki vid zlostavljanja, piše Dan.“SOS telefonu“ za pomoć su se obratile 132 žene, dok je „Sigurna ženska kuća“ imala 165 slučajeva pružanja pomoći. Restriktivne mjere su doprinijele da žrtve provode više vremena sa nasilnicima, pa je stoga za oko 40 odsto, porastao broj poziva za pomoć.

Promjene koje su nastale usled pandemije mnogo su uticale na korisničke grupe kojima se bavi „SOS telefon Podgorica“, a to su prije svega žene i djeca žrtve porodičnog nasilja, navela je direktorica Biljana Zeković. Ona je istakla da je uz podršku UNDP-a kancelarije došlo do reorganizaci je rada, koji je uveo 24-časovno dežurstvo na telefonu i osim dva postojeća, aktivirao još jedan mobilni broj dostupan klijenticama. Osim „SOS telefona Podgorica”, 24-časovno dežurstvo na telefonu uveli su i organizacije SOS telefoni Berane, Bijelo Polje, Ulcinj i Plav.

“SOS telefon“ je u periodu trajanja pandemije imao povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici za 40 odsto više nego u istom periodu ranijih godina. Takođe se promijenila i priroda pomoći koja se traži. Psihičko nasilje koje karakterišu svađe i konflikti među partnerima, ali i roditeljima i djecom, posebno adolescentima, došlo je do izražaja.

Vrste nasilja koje su bile dominantno zastupljene kod korisnica u protekloj godini su psihičko i fizičko nasilje. Pored toga „SOS telefon“ je imao slučajeve, sajber nasilja, vršnjačkog, seksualnog nasilja, zanemarivanja, trgovine ljudima, ekonomskog nasilja, mobing. Kada je u pitanju starosna dob korisnica, najveći broj je pripadao grupi od 31 do 45 godina, zatim od 46 do 67 godina, od 19 do 30 godina, namjanje korisnica pripada starosnoj dobi od 62 do 71 godine i preko 71 godine starosti.

Izvor: Dan