Adam

Tivat kroz novinsku građu – 31. mart

„Pobjeda“, br. 77, str. 2, 31.03.1950.g.

Kroz takmičenje u čast izbora Kulturno-umjetničko društvo „Bratstvo“ znatno je napredovalo
Tivat, 30 marta
Poslije godišnje skupštine Kulturno- umjetničkog društva „Bratstvo“ u Tivtu znatno se poboljšala aktivnost pojedinih sekcija i pojačalo omasovljenje društva. Od ranijih 360 članova, koji su neredovno plaćali članarinu i nedovoljno učestvovali u radu pojedinih sekcija i društva uopšte, ovaj broj je porastao na oko 600.

Zahvaljujući brizi Glavnog odbora Saveza sindikata za Crnu Goru i Mjesnog sindikalnog vijeća, koji su dali materijalnu pomoć, društvo je počelo da radi mnogo aktivnije. Na početku godine donesen je plan koji je obavezao društvo na mnogo veće zadatke nego u ranije.
U okviru takmičenja za izbore i pred Prvi maj mnoge sekcije premašile su date obaveze. Izvršene su tri posjete selu od strane mješovitih ekipa koje su izvodile svoj program među zadrugarima u Grblju i ostalim mjestima. U horskoj sekciji disciplina se poboljšala i rad se odvija redovno i sistematski. Probe se održavaju tri puta sedmično i vrše se pripreme za međugradske smotre kulturno umjetničkih društava. Dramska sekcija, preko umjetničkih omladinskih grupa i umjetničkih grupa u okviru razanih podružnica i ostalih organizacija, pruža punu pomoć i vrši priprme za smotru. Rukovodioci sekcija Pero i Adam Staničić nesebično se zalažu na omasovljenju sekcije i kvalitetnom izvođenju programa.
Početkom ove godine nabavljeni su instrumenti za pleh muziku koja priprema nekoliko koračnica i koncertnih komada za proslavu Prvog maja. U tom cilju organizovan je večernji muzički seminar koji je otpočeo rad polovinom februara mjeseca. Za seminar se u početku javilo oko 40 drugova i drugarica, a u periodu takmičenja taj broj se povećao na oko 80 posjetilaca. Seminar redovno radi tri puta nedjeljno i njegovi polaznici pokazuju mnogo volje za izučavanje teorije muzike i razvijanje sposobnosti u tom pravcu. Za uspješan rad ovog kursa i same pleh muzike aktivno se zalagao poručnik JA Ljubo Bidičić, koji održava nastavu na večernjom kursu i vrši vježbe sa pleh muzikom četiri do pet puta sedmično.
Folklorna sekcija imala je lijepih uspjeha, iako je otpočela rad tek polovinom januara. Ona je već dala nekoliko narodnih kola i igara i izvodi vježbe sa pionirima u školama. Rad sekcije je počeo napredovati zahvaljujući savjesnom izvršenju zadataka drugarice Jasne Vuksanović, koja je bila na jednomjesečnom folklornom kursu na Cetinju, gdje je naučila oko 40 raznih kola. Sekcije za recitovanje i umjetničko čitanje nijesu u dovoljnoj mjeri shvatile svoj zadatak, iako je u njihovom radu bilo donekle uspjeha. Ista stvar stoji i sa slikarskom sekcijom koja je dosad dala per svojih radova. Ona treba da se omasovi i da u toku prvomajskog takmičenja dade 20 crteža, pa da ispuni svoj zadatak. Čitaonica društva dobro je uređena i snebdjevena sa oko 3.000 raznih knjiga i brošura. …
M. Stijepović