04-04

Tivat kroz novinsku građu-4.april

04.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Jadranska Straža“, br. 4, str. 119, 04.1928.g.
Naša Mornaričko Zanatlijska Škola.
U Pomorskom Arsenalu u Tivtu postoji Mornaričko Zanatlijska Škola, koja je osnovana još g. 1922. u kojoj se sprema radnički naraštaj za Pomorski Arsenal u Tivtu i druge mornaričke ustanove.

Rok učenja u ovoj školi do sada traje 3 godine, dok se za u buduće predviđa 4 godine. Nakon svršenog četirigodišnjeg tečaja u buduće otvarati će se po potrebi i dvogodišnji majstorski tečaj, nakon kojega mogu sholventi postati majstori, koji nakon položenog ispita stiču pravo na unapređenje u čin poslovođa Mornarice.
U ovoj školi uče uz opće predmete i stručne za sve zanate, za koje Pom. Arsenal pruža i praktičnu nauku koju stiču u arsenalskim radionicama i građevinskoj Upravi Mornarice a glavni su zanati: brodogradnja, strojogradnja, elektrotehnika i građevinstvo sa svim podređenim i specijalnim strukama kao n. pr. bravari, stolari, modeliste, mehaničari, tokari, bakro-kovači, kovači i ostale struke.
a) Opće naravi: srpsko-hrvartski jezik, aritmetika (algebra), geometrija i geometrijsko crtanje, tehnologija, fizika (mehanika i hemija), historija i geografija, tehničko crtanje, higijena, administracija, gimnastika, krasopis, vjeronauk.
b) Stručni: strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, građevinstvo.
Vrijeme učenja koliko teoričnog toliko i praktičnog traje 8 sati dnevno i to tako da jedna polovina radi po radionicama dok kroz to vrijeme druga polovica uči teorično prema rasporedu u školi; prema tome teorična naobrazba obuhvaća 24 sata sedmično, toliko isto i praktična.
Đaci pohađaju školu iz cijele Boke- Kotorske, te uživaju besplatnu vožnju tenderom. Sva učila dobivaju besplatno, a knjige na poslugu.
Prvi razred je besplatan, dok drugi i treći uživaju i plaću.