27.04

Tivat kroz novinsku građu – 27.april

27.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo Doba“, br. 99, str. 6, 27.04.1924.g.
Cijenjeni gospodine uredniče!
Odnosno dopisa Kotor, 3. aprila 1924. odštampanog na strani 6. dnevnika „Novo Doba“ od 8. aprila br. 83. pod rubriikom „Iz Boke Kotorske“ molim Vas, da na temelju čl. 19. zakona o štampi izvolite dati tiskati slijedeći ispravak:

Ne odgovara istini, da sam na redovnoj glavnoj skupštini Prve Bokeške Glinene Industrije u Krtolima, držanoj u Kotoru na 1. aprila o. g. iz Uprave jednoglasno odstranjen, već je naprotiv istina da je na toj skupštini bila birana nova uprava, u koju od starih članova nisu ušla gg. Mirko Komnenović narodni poslanik, August Minček direktor Banke i ja, koji sam i na dalje ostao direktorom spomenute industrije kao što sam i do sada bio, što je sve zapisnički utvđeno.
Ne odgovara također istini da svojom upravom nijesam zadovoljio dioničare, već naprotiv na glavnoj skupštini poduzeća, održanoj u Kotoru jula 1923, na kojoj je bilo zastupano preko tri četvrtine uloženog kapitala i kojoj su prisustvovala ista gg. akcioneri kao i na zadnjoj osim dvojice trojice, bilo mi je zapisnički izraženo priznanje i zahvala za moj neumorni i požrtvovani rad, što sam se za poduzeće potpuno žrtvovao te ciglanu iz ruševina podigao.
Dividenda bila je podijeljena gg. akcionerima samo jednom i to 22 posto zbog razloga, koji su veoma dobro poznati ne samo gg. akcionerima, već i cijeloj bokeškoj javnosti.
Dubrovnik, 18. aprila 1924.
Sa poštovanjem: Miho J. Dežulović