22-04

Tivat kroz novinsku građu-22.april

22.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Politika“, br. 6464, str. 8, 22.04.1926.g.
Kralj u Boki
Split, 21 aprila.
Juče je Kralj stigao iz Dubrovnika u Zeleniku, i onda se malo provozao na admiralskoj lađi „Vila“ po zalivu bokokotorskom. Zatim se vratio u Zeleniku, gde je noćio. Danas je u 3 sata na torpiljeru broj 5. došao u Tivat sasvim neočekivano. Tu se odmah sakupio narod i priredio burne ovacije Kralju. Kralj je pregledao vojni arsenal.

 

„Pobjeda“, br. 23, str. 5, 22.04.1945.g.
Inž. Petar Tomanović
ministar građevina
Inž. Petar Tomanović rođen je 1903 godine u Lepetanima – Boka. Osnovnu školu svršio je na Cetinju, a gimnaziju u Valjevu. Tehnički fakultet – elektrotehniku završio je na Beogradskom univerzitetu.
Prije rata uglavnom se bavio stručnim radom i naukom. Zaposlen kao inžinjer kod jedne privatne elektrotehničke firme bavio se rešavanjem praktičnih tehničkih problema, pa je na tom polju imao jedan praktičan pronalazak, koji nije mogao ostvariti zbog nedostatka novčanih sredstava. Budući stalno u kontaktu sa radnicima trudio se da na svakoga od njih prenese od svoga znanja, te je kod njih bio vrlo omiljen.
Jedno vrijeme Tomanović je sarađivao sa Keršovanijem u „Grupi za socijalnu i kulturnu akciju“.
Za vrijeme okupacije nalazio se u Boki kod svoje kuće, ali je stalno bio u kontaktu i sarađivao je sa partizanskim pozadincima. Poslije kapitulacije Italije pošao je u partizane. Na skupštini 15 novembra 1943 godine izabran je za potpredsjednika ZAVNO-a Crne Gore i Boke. U julu 1944 godine, kada je ZAVNO Crne Gore i Boke pretvoren u CASNO Tomanović je, pored potpredsjedničkog položaja, dobio resor Povjereništva građevina, na kome je položaju ostao do postavljenja za ministra građevina.

napomena: fotografija dočeka kralja Aleksandra u Tivtu 1925.g.