19-04

Tivat kroz novinsku građu-19.april

19.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Alamanah Jadranska straža 1927″, str. 15- 16
Prvom krstašu „Dalmaciji“

Noć je … Tišina … Na sopot tvojih mašina
Iz Morskih dubina Iz morskih smo stali dubina
Ustaju Uskoci davni, Mi Uskoci bojovni stari,
Mrtvi pomorci slavni. Mi mrtvi i drevni mornari,
Gledaju lađu, što plovi Od pandža, što padosmo lava,
U dan i vedri i novi. Al bili mu groza i strava.
Pjevaju snažno u zboru, Mi znamo, da galeb si prvi,
Gromke pred samu zoru.

 

Al drugi će za tobom doći
Klikću, desnama mašu. Sa vojskom sve naše krvi
Zdravo P r v i K r s t a š u, I braći će upomoć poći.
Na Jadranu, našem moru! … Noć je – opet tišina …
Brani nam obale mile, Prikaze guta dubina,
Ne daj da tuđinske sile Jer dan se već bijeli i zora već puca,
Našem se primaknu dvoru. I mladi već život na Jadranu kuca,
Sam si još, galebe mladi, A Krstaš plovi
Al ploviš pod našim barjakom, „D a l m a c i j a“ naša u život novi …
Još noć se bori sa mrakom, … Neka nam slavno plije,
Jošte smo slabi i mali, Neka nam barjak vije,
Al silni u vjeri i nadi. Barjak, što razvila jaka
I naši te zdrave sad žali … Tri brata do tri junaka …
… Blagoslovi, Veliki Bože,
Neka se đemije množe.
N e t u đ e d a o t i m lj u s t r a n e,
V e ć n a š e d a o b a l e b r a n e
I z a t o n e t i h e i c v j e t n e,
I d r a g e i l u k e s r e t n e …
… Pod stražom jadranskih lava
Nek cijela zemlja se jača,
N a m o r u, branik neka nam bude
Naše rođene grude
I t r e p e t o t i m a č a !
Katalinić Jeretov

„Politika“, br. 9670, str. 12, 19.04.1935.g.
Grad je pao u Boki Kotorskoj
Kotor, 18 aprila
Posle lepih sunčanih dana noćas je naglo pala temperatura i najednom je počeo da pada grad nad celom Bokom. Kako je vinova loza bila prolistala, to ju je grad potpuno uništio. Najgore je postradalo stanovništvo opštine grbaljske, u kojoj se narod isključivo bavi zemljoradnjom. Sem vinograda stradale su u velikoj meri i voćke.

„Pobjeda“, br. 19, str. 8, 19.04.1947.g.
Republikanska liga
„Arsenal“ – „Velimir Jakić“ 4:0
U utorak 16 ov. mjeseca odigrana je u Tivtu prvenstvena utakmica između gornjih timova, koja se završila sa rezultatom 4:0 u korist „Arsenala“.
Sudio je D. Starović.