pasiglav

Terensko istraživanje arheoloških lokaliteta

U Tivtu je u toku terensko istraživanje arheoloških lokaliteta, koji su sastavni dio Elaborata o arheološkoj valorizaciji što je jedan od segmenata Strategije kulture za period 2015-2020.godina.
Na terenu rade dipl.arheološkinja Vilma Kovačević i dipl. kulturolog, restaurator-konzervator, Dušica Kovačević, a koordinatorka tog posla je mr Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti u lokalnoj upravi.

Članice Radne grupe sprovode istraživanje koje obuhvata literalno i terensko istraživanje, uvid u stanje, istorijat, genezu, mjere i režim zaštite i mapiranje arheoloških lokaliteta, kazala je Nikčević navodeći da je zadatak Radne grupe da obuhvati i prijedloge za potencijalna kulturna dobra kao i izradu foto dokumentacije zatečenog stanja na terenu koja će predstavljati bazu za prezentovanje arheoloških lokaliteta u formi revijalne izložbe.ekipa na terenu vilma i dusica
„Ovo je prvo, ovako sveobuhvatno popisivanje i istraživanje arheoloških lokaliteta na području naše opštine a dio je strateških smjernica iz Opštinskog programa razvoja kulture od 2015-2020 koji je SO Tivat usvojila krajem prošle godine“, navela je Nikčević.
U cilju boljeg snalaženja na terenu i izrade kvalitetne fotodokumentacije zatečenog stanja na terenu koja će predstavljati bazu za prezentovanje arheoloških lokaliteta u formi revijalne izložbe, asistira Tivćanin Dragan Rajčević, inače zaljubljenik u kulturnu baštinu ovog podneblja.
Na osnovu dobijenog uvida u stanje lokaliteta lokalna uprava će imati smjernice za dalji prijedlog zaštite i istraživanja. Dokumentacija o dosadašnjim arheološkim istraživanjima na području opštine Tvat je nepotpuna, uprkos činjenici da je veći dio lokaliteta stručno istraživan, ali o istima nema dokumentacije (izvještaja, tehničke i foto-dokumentacije).
Obilazak terena je započet na lokalitetu Pasiglav, gdje se nalaze ostaci crkve Sv.Nikole , velika kamena gomila, kao i nekropola sa većim amorfnim grobnim pločama. Na području Krtola izvršen je obilazak nekoliko kamenih gomila, koje su većim dijelom devastirane od strane raznih subjekata.
gomila hrasnaNa kraju tog posla Biće članice radne grupe daće mišljenje ,predložiti mjere zaštite, a Opština Tivat i nadležni Sekretarijat nastojaće da to istraživanje koje za proizvod ima izradu stručnog Elaborata, na poseban način približi gradjanima Tivta kroz foto izložbu i izradu arheološke mape Tivta.
S obzirom da je u toku izrada budžeta za narednu godinu, sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti, Nikčević je izrazila nadu da će biti razumijevanja za potrebu realizacije daljih strateških smjernica iz Programa razvoja kulture, naročito u dijelu nepokretne i pokretne kulturne baštine ali i nematerijalne kulturne baštine koja je takodje nedovoljno istražena i neadekvatno prezentovana.