Marina Vujačić: Svakodnevna borba za vidljivost, ravnopravnost i inkluzivnost OSI

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ustanovljen 1992., kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da ga obilježavaju, kako bi se ovoj populaciji unaprijedilo i omogućilo jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Iako ima nekog napretka, položaj OSI u Crnoj Gori i dalje nije na zadovoljavajućem nivou jer su evidentne brojne prepreke za njihovo osnaživanje, ravnopravnost i inkluzivnost. Pomaka na bolje, svakako, ima. Broj OSI koje se obrazuju i zapošljavaju je sve veći, ove osobe su sve vidljivije u društvu, manje je prisutna stigma i reakcije običnih građana prema njima su sve pozitivnije. Ali zato i dalje ima nepristupačnosti fizičkog okruženja, saobraćaja i javnih usluga , kao i problema u zdravstvenoj zaštiti u oblasti adekvatne rane intervencije i medicinske rehabilitacije .

Posebno zato što se zdravstvena zaštita ne tretira kao ljudsko pravo OSI, već se svodi na pogrešnu percepciju tzv. medicinskog modela pristupa gdje se očekuje da se kod ove populacije nešto popravi i izliječi, što je nemoguće jer one nisu bolesne” objasnila je u našem programu Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, navodeći i ostale probleme:

Druga problematična oblast je oblast socijalne zaštite, posebno u okviru socijalne politike jer mi imamo garancije prava koje su često restriktivne. One su uslovljene ili godinama starosti ili vrstom i stepenom oštećenja a ne onim što bi trebao biti standarad i što zahtjeva pristup zasnovan na ljudskim pravima- da se procjenjuje stepen prepreka i nivo potrebne podrške , a ne da se opet polazi od njenog oštećenja i da od toga zavisi da li će ostvariti pravo ili ne”.

Crna Gora i dalje nema jedinstvenu bazu, registar OSI, što je bila slabost još prilikom definisanje prve Strategije za integraciju te populacije za period 2008. – 2016. i zbog čega većina tada prepoznatih problema nije riješavana. Brojni podaci koji bi se trebali naći u bazi, služili bi za kreiranje i sprovođenje politika namjenjenih ovim osobama, ali i praćenju njihove primjene i uticaja na njih.

Danas, na Medjunarodni dan OSI, Marina Vujačić, javnosti poručuje:

Ovo društvo mora pružiti šansu OSI, bolje ih upoznati i shvatiti njihove različitosti. I prihvatiti činjenicu da njihov invaliditet nije neki problem, kao i da svi mi možemo nešto učiniti da bi se oni osjećali bolje, ravnopravnije i srećnije u našem društvu. A poruka za donosioce odluka je da private to da mi možda nismo veliki stručnjaci u oblastima u kojim jesu oni, ali da prihvate da smo mi najveći stručnjaci za naše živote, da najbolje znamo šta nam je, kada i kako potrebno i da nas tu moraju uvažiti i poslušati ono o čemu govorimo.“

foto: udtk.org, m.cdm.me