Garaža Tivat

Sutra završava Javna rasprava o javnoj garaži

Sutra završava Javna rasprava o Nacrtu urbanističko tehničkih uslova i pristupanju izgradnji javne garaže na UP 134, u zoni „A”, u zahvatu DUP-a Tivat Centar.
Predsjednica Opštine Tivat, donijelaje Odluku o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, spratnosti prizemlje i tri sprata. Inicijativu u ime Opštine Tivat podnijela je Direkcija za investicije a lokacija javne garaže je u centru grada, u zaleđu hotela „Pine“.
Prema Urbanističko-tehničkim uslovima, zajedno sa izgradnjom garaže treba pristupiti i izgradnji pristupne, kružne saobraćajnice.
Kako izgradnja javne garaže sama po sebi nije dovoljna potrebno je paralelno raditi i na projektu pristupne kružne saobraćajnice, kako bi se po završetku svih radova odmah omogućilo njihovo korištenje.
Površina objekta u osnovi iznosi 1040 m2 a maksimalna izgrađenost 4600m2. U dokumentu stoji i da je u projektovanju i izvođenju potrebno obezbediti pristup objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, te unutar objekta obezbijediti 5% parking mjesta za lica smanjene pokretljivosti. Površinsko parkiranje obezbjeđeno je na lokaciji uz pristupnu kružnu saobraćajnicu i to sa 32 planirana parking mjesta.
O realizaciji ovog Programa stara se Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat i kako saznajemo do danas nije bilo pisanih primjedbi, predloga ili sugestija. Nekoliko građana se samo informisalo o projektu.