notari

Sutra besplatni pravni savjeti notara

Svi crnogorski notari, njih 45 u 14 opština, sutra će građanima davati besplatne pravne savjete i približiti im ulogu notara u ostavinskom postupku. Notarska komora Crne Gore (NKCG) će, povodom obilježavanja četiri godine rada, 29. aprila tradicionalno organizovati Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata.

NKCG poziva građane koje imaju dileme ili pitanja u vezi sticanja, prenosa, ograničavanja i prestanka prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima, njihovog upisa u katastar nepokretosti i javne registre da sutra posjete notarsku kancelariju, gdje će dobiti besplatni pravni savjet o načinu i postupku kojim će na najbolji način zaštiti svoja prava i interese.
„Cilj ove akcije je i da se posebno građanima približi uloga notara u ostavinskom postupku, jer je izmjenama Zakona o vanparničnom postupku zakonodavac prenio vođenje nespornih ostavinskih predmeta sa sudova na notare, sa namjerom da ubrza postupke raspravljanja zaostavštine i pojednostavi proceduru građanima“, kaže se u saopštenju.
Kako se navodi, za razliku od ostalih poslova koji se zaključuju pred notarima, u kojima građani slobodno biraju notara, u ostavinskom postupku neophodna dokumentacija se podnosi Osnovnom sudu, koji ih dostavlja notarima koji imaju službeno sjedište na području tog suda, po abecednom redu ličnog imena notara.
Notar će voditi postupak na isti način kako je to do sada radio Osnovni sud, sa obavezom da ga sprovede u roku od 60 dana, od prijema predmeta.
„Nakon pravosnažnosti rješenja kojim je postupak okončan, notar će staviti potvrdu pravosnažnosti i vratiti spis nadležnom sudu. Protiv rješenja koje je donio notar može se izjaviti prigovor u roku od osam dana od dostavljanja rješenja strankama“, navode iz NKCG.
Prigovor se dostavlja notaru, koji ga je dužan bez odlaganja zajedno sa spisima predmeta dostaviti sudu koji mu je povjerio predmet. O prigovoru odlučuje sudija prvostepenog suda.
„U vršenju povjerenog posla notar je ovlašćen da pribavi potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa i to bez plaćanja taksi, što će doprinijeti smanjenju troškova, s obzirom da su do sada to radile stranke“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da je notar ovlašćen da naplati naknadu za rad u ostavinskim predmetima, prema Tarifi o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku.
„Prilikom određivanja naknade za rad notara u ostavinskim postupcima, vodilo se računa da građani ne plaćaju više nego što su plaćali kod suda, odnosno naknada će biti istovjetna kao što su bile u sudu“, saopšteno je iz NKCG.
Povodom četvrte godišnjice od uvođenja notarijata u pravni sistem Crne Gore, predstavnici NKCG posjetiće sutra novoosnovanu Javnu ustanovu Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i uručiti donaciju vrijednu dvije hiljade EUR.