Sporazum o koalicionoj vlasti

Na današnjem potpisanju Sporazuma izbornih lista “Narod pobjeđuje”, izborne liste grupe birača “Bokeški forum” pod nazivom “Bokeški forum – ljudi Boke znaju” i izborne liste grupe birača pod nazivom „Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat , saopšteno je da nova koaliciona vlast želi javno da objavi detalje Sporazuma.

 

S P O R A Z U M

 

o zajedničkom učešću u ostvarivanju lokalne samouprave u opštini Tivat

 

Član 1

Ovim Sporazumom se uređuju međusobni odnosi koalicione izborne liste četiri grupe birača pod nazivom “Narod pobjeđuje”, izborne liste grupe birača “Bokeški forum” pod nazivom “Bokeški forum – ljudi Boke znaju” i izborne listegrupe birača pod nazivom „Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat ” (u daljem tekstu Potpisnice Sporazuma) radi zajedničkog učešća u ostvarivanju lokalne samouprave u opštini Tivat nakon proglašenja konačnih rezultata lokalnih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat  održanih 30.08.2020. godine.

Član 2

Potpisnice  Sporazuma su saglasne  da će se kroz ostvarivanje zakonodavne i izvršne funkcije u organima lokalne uprave, službama, organizacijama, javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač ili suosnivač Opština Tivatodlučno i iskreno zalagati za:

 

 • Striktno poštovanje Ustava, zakona i drugih akata u pravnom prometu Crne Gore
 • Poštovanje državnih simbola Crne Gore ( zastave, grba, himne) u skladu sa Ustavom i zakonom
 • Poštovanje ravnopravnosti oba pisma u službenoj upotrebi, kako u unutrašnjoj komunikaciji, tako i u svim oblicima javne komunikacije
 • Poboljšanje kvaliteta života građana Tivta – postizanjeboljegbalansaizmeđuubrzanograzvojagradaikvaliteta životagrađanaTivta
 • Realizaciju izbornih programa Potpisnica Sporazuma u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine
 • Svestrani razvoj opštine Tivat
 • Odgovorno i domaćinsko upravljanje u najboljem interesu građana Tivta
 • Racionalizaciju javne potrošnje
 • Optimalno smanjenje broja zaposlenih u javnoj administraciji
 • Ukidanje partijskog zapošljavanja – zapošljavanje u skladu sa principomprofesionalnogi kompetentnog obavljanja poslova
 • Primjenu principa pozitivne diskriminacije prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom
 • Borbu protiv korupcije, partitokratije i svake vrste zloupotrebe
 • Zaštitu ključnih opštinskih resursa
 • Intenzivno zalaganje za reformu upravljačke strukure i izmjene nadležnosti Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom (u pravcu da u upravljačkim strukturama JP MD predstavnici primorskih opština moraju imati većinu, a da preostali članovi moraju biti predstavnici NVO istaknuti u akcijama očuvanja i razvoja ekoloških i urbanističkih vrijednosti obalnog područja, te eksperti koji ne mogu biti zaposleni u bilo kojem tijelu Vlade CG)
 • Odbranu imovinskih prava stanovnika Tivta, te konačno i potpuno sprovođenje procesa restitucije
 • Domaćinski odnos prema tivatskoj obali – javna kupališta da budu javno dobro dostupno svim građanima
 • Intenzivno promovisanje kulture i tradicije Tivta i Boke
 • Čuvanje i unapređivanje međunacionalne i međuvjerske tolerancije
 • Snažnu borbu protiv diskriminacije po nacionalnoj, vjerskoj, i drugim osnovama, kao i ispoljavanja bilo kojeg oblika šovinizma koji bi ma koju zajednicu doveo u neravnopravan ili neprijatan položaj
 • Povećanje sredstava za transfersportskim udruženjima shodno finansijskim mogućnostima opštine
 • Razvijanje lokalne samouprave,normativno istvarno, kao istinskog servisa građana – odgovornost, profesionalnost i efikasnost da budu osnovne odlike nove lokalne vlasti
 • Pravedno, solidarnoiuređenijedruštvo, jednakih šansi
 • Razvijenu i snažnu lokalnu zajednicu koja brine o svakom pojedincu
 • Oživljavanje i unapređivanje rada mjesnih zajednica kao jedne od ključnih pretpostavki za uključivanje mjesnog stanovništva u donošenje odluka od njihovog neposrednog interesa
 • Vraćanje povjerenja u institucije sistema kroz časno, savjesno i odgovorno izvršavanje obaveza izabranih predstavnika

 

Član 3

 

Potpisnice Sporazuma se obavezuju na otvorenu saradnju, međusobno uvažavanje i poštovanje koalicionih partnera i zajedničkih dogovora, punu međusobnu informisanost i transparentan rad.

 

Član 4

 

Potpisnice Sporazuma se obavezuju da će svaki odbornik iz njihovog sastava dati podršku za izbor predsjednika Skupštine opštine Tivat kandidatu izborne liste grupe birača “Bokeški forum” pod nazivom “Bokeški forum – ljudi Boke znaju” koji bude predložen na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Tivat.

 

Član 5

 

Potpisnice Sporazuma se obavezuju da će svaki odbornik iz njihovog sastava dati podršku za izbor predsjednika opštine Tivat kandidatu koalicione izborne liste  “Narod pobjeđuje” koji bude predložen na izbornoj sjednici Skupštine opštine Tivat.

 

Član 6

 

Potpisnice Sporazuma se obavezuju da će svaki odbornik iz njihovog sastava dati podršku za izbor potpredsjednika opštine Tivat kandidatu koalicione izborne liste “Narod pobjeđuje” Tivat i kandidatu izborne liste grupe birača pod nazivom „Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat ” koji budu predloženi  na izbornoj sjednici Skupštine opštine Tivat.

 

Član 7

 

Za ostale funkcije i rukovodeća mjesta u organima lokalne uprave, službama, privrednim društvima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač ili suosnivač Opština Tivat, uz obavezno poštovanje zakonom propisane procedure o izboru, imenovanju ili postavljenju, Potpisnice Sporazuma su saglasne da će se rukovoditi poštovanjem principa profesionalnog i kompetentnog obavljanja funkcija uz respekt i uvažavanje raspolaganja odgovarajućim kadrovskim potencijalom Potpisnica Sporazuma.

 

Član 8

Potpisnice Sporazuma će zajedno odrediti sastav radnih tijela u Skupštini opštine Tivat uvažavajući činjenicu da broj članova bude približno srazmjeran broju odbornika zastupljenih u Skupštini opštine Tivat.

Član 9

Potpisnice Sporazuma će zajedno odrediti članove upravnih i nadzornih odbora i savjeta privrednih društava, ustanova i organizacija čiji je osnivač ili suosnivač Opština Tivat vodeći računa da se ta mjesta popune kvalitetnim i pouzdanim pojedincima, uvažavajući činjenicu da broj predstavnika u tim organima bude približno srazmjeran broju odbornika zastupljenih u Skupštini opštine Tivat, uz uvažavanje zahtjeva Soijaldemokratske partije koja se opredijelila za manjinsku podršku.

Član 10

U svom političkom djelovanju, zadržavajući svoje programske ciljeve, Potpisnice Sporazuma se obavezuju da će se pridržavati ciljeva i principa utvrđenih ovim Sporazumom.

Član 11

Potpisnice Sporazuma su saglasne da će u skupštinskom djelovanju koordinisati rad odborničkih klubova radi postizanja što većeg stepena saglasnosti i da će se međusobnoobavještavatio političkim stavovima i inicijativama koje će zastupati o pojedinim pitanjima.

Koordinacija iz prethodnog stava podrazumijeva i obavezu nosioca izvršne funkcije u opštini Tivat da prije dostavljanja predloga akata Skupštini opštine Tivat, konsultuje odborničke klubove Potpisnica Sporazuma u cilju postizanju saglasnosti o predloženim aktima, kao pretpostavci za jedinstveno glasanje i obezbjeđivanje odborničke većine u Skupštini opštine Tivat za usvajanje tako predloženih akata.

Član 12

Potpisnice Sporazuma će obavezno poštovati princip jedinstvenog glasanja svojih odbornika prilikom glasanja o izboru drugih nosilaca javnih funkcija u Skupštini opštine Tivat, donošenju Budžeta opštine Tivat, donošenju Statuta opštine Tivat, donošenju Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat, kao i o drugim važnim pitanjima o kojim Skupština opštine Tivat odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika, a Potpisnice Sporazuma zauzmu stavove o potrebi jedinstvenog glasanja i o tim pitanjima.

Član 13

Potpisnice Sporazuma se obavezuju da ovaj Sporazum ispunjavaju sa međusobnim uvažavanjem i u duhu kompromisa, a eventualna sporna pitanja u vezi sa primjenom ovog Sporazuma rješavaće ovlašćeni predstavnici potpisnica Sporazuma.

Član 14

Ovaj Sporazum se može mijenjati i dopunjavati posebnim aneksima.

Član 15

Ovaj Sporazum sačinjen je u 6istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka pripada svakoj Potpisnici Sporazuma.

Član 16

Ovaj Sporazum se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici Potpisnica Sporazuma i  stupa na snagu danom potpisivanja.

 

P O T P I S N I C I    S P O R A Z U M A:

 

Za Koalicionu izbornu listu “Narod pobjeđuje”  –  Željko Komnenović

 

__________________________

 

Za Izbornu listu “Bokeški forum – ljudi                             – Dr Andrija Petković

Boke znaju”

__________________________

 

Za Izbornu listu “Goran Božović –  časno                          – Goran Božović

i odgovorno za bolji Tivat”

___________________________