Špiro Ivošević: Šest decenja tradicije obrazovanja kadra

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, u ovoj godini proslavlja svoj jubilej – 60 godina tradicije obrazovanja kadra u pomorstvu, čime se svrstava u red najstarijih visokoškolskih ustanova u okviru Univerziteta Crne Gore.

Sa dekanom ovog fakulteta  Špirom Ivoševićem razgovarao je UCG o studijskim programima ovog fakulteta, kako strane pomorske kompanije vrednuju znanje naših svršenih studenata, o praktičnom radu studenata, krstarenju školskim brodom „Jadran“, međunarodnim i drugim aktivnostima koje će obilježiti godinu jubileja.

UCG: Nakon šest decenija rada u obuci i podučavanju i prenošenju znanja budućim pomorcima i profesionalcima za rad na kopnu, šta danas preporučuje ovaj Pomorski fakultet Kotor ?

Ivošević: Sa zadovoljstvom možemo da istaknemo da danas imamo značajne infrastrukturne kapacitete i kompeteImagentno nastavno osoblje koje kroz nastavni proces možemo ponuditi mladim ljudima, odnosno svojim sadašnjim i budućim studentima. Prije svega, želim da istaknem kvalitet novih akreditovanih akademskih studijskih programa koji su 2016. godine koncipirani i implementirani u skladu sa najnovijim dostignućima naučne teorije i prakse, ali i kompatibilni sa vodećim pomorskim fakultetima regiona i Evrope i usaglašeni sa nacionalnim zahtjevima visokog obrazovanja. Kurikulumi sa ishodima učenja definišu adekvatne kompetencije u obavljanju niza poslova na brodu i kopnu, ali i širim segmentima pomorske privrede.

UCG: Za koje studijske programe mogu da se opredijele studenti?

Ivošević: Raspolažemo sa tri tehnički profilisana studijska programa: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika koji su u potpunosti u skladu sa STCW Konvencijom i standardima sistema kvaliteta potvrđenog od strane Hrvatskog registra brodova kao renomirane sertifikacione kuće. Četvrti studijski program je Menadžment u pomorstvu i logistika koji je osavremenjen vrlo aktuelnim predmetima koji pružaju široku lepezu znanja i kompetencija u donošenju upravljačkih odluka u pomorstvu i logistici. Po završetku osnovnih studija naši studenti na matičnom Fakultetu mogu da nastave master i doktorske studije na studijskim programima Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu i logistika. Svi studijski programi su akademski i u skladu sa važećim pravnim okvirom koji predviđa modularnost i učešće od minimum 20% praktične nastave u okviru pojedinačnih studijskih programa.

UCG: Koje se sve mogućnosti otvaraju za studente upisom na Pomorski fakultet Kotor?

Ivošević: Pomorski fakultet Kotor je u proteklom periodu sklopio brojne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima, kako bi na najbolji način studenti, pored teorijskih, stekli i praktična znanja i vještine. Sa ciljem implementacije strategije internacionalizacije Univerziteta i Fakulteta, studentima se pruža mogućnost mobilnosti, tj. boravka na (srodnim) fakultetima drugih zemalja u trajanju od jednog ili više semestara, čime upoznaju i druge obrazovne institucije i na njima stiču ECTS kredite, ali i nova znanja i iskustva različitih kultura. Na ovom planu Fakultet ima više od 10 potpisanih sporazuma sa partnerskim institucijama.

Imajući u vidu činjenicu da je nastava na Pomorskom fakultetu Kotor bazirana na novim akademskim studijskim programima koji odgovaraju svim izazovima modernog obrazovanja u pomorstvu, te kontinuiranom praktičnom radu, evidentno je da znanje naših studenata vrlo uporedivo sa znanjem njihovih kolega sa srodnih fakulteta u regionu. Znanje naših svršenih studenata se evaluira od strane eminentnih pomorskih kompanija i agencija, i to tako što se putem selekcionih intervjua svake godine izabere priličan broj kandidata koji ispunjavaju stroge međunarodne kriterijume za ukrcaj na brod. Interesovanje za kandidate koji su diplomirali na Pomorskom fakultetu Kotor raste iz godine u godinu, što potvrđuje sve veći broj gostujućih dolazaka predstavnika inostranih pomorskih kompanija sa ciljem dugoročne saradnje u ovom domenu. Preliminarna istraživanja na bazi podataka iz alumni baze Pomorskog fakulteta Kotor pokazuju da većina naših studenata ostvari prvi ukrcaj na brod u periodu od tri do šest mjeseci po završetku studija.

UCG: Kako izgleda praktična nastava studenata na Pomorskom fakultetu Kotor?

Ivošević: Pomorski fakultet Kotor veliku pažnju posvećuje praktičnoj obuci studenata. Izvodi se rad na simulatorima (brodomašinski, nautički, GMDSS, HV i drugi), čime studenti stiču praktična znanja neophodna za posao na brodu. Takođe, studentima su na raspolaganju vježbe u računarskim centrima, laboratorijama, radionicama, vježbe spašavanja i traganja, protivpožarne zaštite i ostale aktivnosti koje ih pripremaju za buduće zanimanje.

Za praktičnu obuku na simulatorima zaduženi su kompetentni nastavnici, saradnici i laboranti, pri čemu su neki od njih iskusni pomorci sa najvišim pomorskim zvanjima. Pored navedenog, obuku naših studenata izvodimo i u realnim uslovima na plovilima Mornarice Vojske Crne Gore i putničkom brodu Vodena kočija.

UCG: Pomorski faklultet Kotor i Ministarstvo odbrane Crne Gore već duži niz godina organizuju plovidbu studenata i nastavnika školskim brodom „Jadran“…

Ivošević: Ove godine je, u periodu od 22. aprila do 5. maja, realizovana dvonedjeljna plovidba, Tivat-Istanbul-Pirej-Tivat, što je vremenski najduža i najdalja pomorsko-transportna ruta koju smo do sada realizovali. Studenti se na ovaj način prilagođavaju različitim vremenskim prilikama, integralan su dio brodske posade, učestvuju u obavljaju radnih zadataka iz oblasti brodskog inženjerstva i nautike, ali se, na osnovama timskog rada, razvijaju i kao ličnosti. Kroz iskustva studenta potvrđeno je da je ovaj način obuke izuzetna prilika za njihovu pripremu za prvi ukrcaj na brod.

UCG: Pomorski fakultet Kotor je, ove godine, u saradnji sa Pomorskim fakultetom iz Splita organizovao Osmu međunarodnu konferenciju pomorskih nauka (eng. Eight International Maritime Science Conference – IMSC 2019). Šta ova konferencija znači za PFK UCG?

Ivošević: Konferencija je okupila oko 120 autora iz 19 različitih zemalja. Od preliminarno pristiglih oko 120 apstrakata, za konferenciju su prihvaćena 82 naučna rada iz oblasti brodomašinstva, pomorskog transporta i logistike, pomorske ekologije, navigacije, sigurnosti i bezbjednosti na moru, pomorskog prava, primijenjene matematike, ljudskih resursa, upravljanja brodskim sistemima, pomorske automatike i elektronike, informacionih sistema i jezika pomorske struke.

Ovom prilikom pružena je mogućnost velikom broju i mladih naučnika da prezentuju svoja dostignuća i svoje naučne radove. Za Pomorski fakultet Kotor, ova konferencija je prva koju smo organizovali na ovom nivou, što potvrđuje da smo dostigli nivo respektabilnog naučnoistraživačkog centra. Takođe, ovu priliku smo iskoristili da zajedno sa autorima i predstavnicima različitih pomorskih i obrazovnih institucija razmatrimo aspekte buduće saradnje, zajedničkih programa, projekata i istraživanja. Već su pokrenuti postupci u cilju potpisivanja ugovora o mobilnosti sa pomorskim fakultetima iz Finske, Bugarske i Gruzije. Konferencija je organizovana uz pomoć brojnih sponzora, ali prije svega uz svesrdnu pomoć Univerziteta Crne Gore. Suorganizatori ove konferencije bili su Fakultet za pomorstvo i transport iz Portoroža, Poljska pomorska akademija iz Gdinje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski hidrografski institut iz Splita.

UCG: Koje sve aktivnosti će nadalje obilježiti tekuću godinu obilježavanja jubileja PFK UCG?

Ivošević: Najprije ćemo organizovati proslavu 30 godina od osnivanja pomorske biblioteke u junu ove godine, a potom promovisati Zbornik radova Pomorskog fakulteta Kotor sa radovima zaposlenih na Pomorskom fakuletu i na Univerzitetu Crne Gore. Kontinuirano radimo i na pripremi dvojezične publikacije posvećene proslavi 60 godina rada Pomorskog fakulteta Kotor početkom nove studijske godine. Istovremeno radimo na unapređenju i intenziviranju međunarodne mobilnosti, u toku su aplikacije za nove bilateralne i međunarodne projekte, radimo na punoj afirmaciji Centra za inovacije i istraživanja i Centra za obuku pomoraca. Smatramo da su sve navedene aktivnosti od izuzetne važnosti za pozicioniranje Pomorskog fakulteta Kotor kao kvalitetne i konkuretne visokoškolske institucije za obrazovanje i obuku u pomorstvu. Jedan od ključnih zadataka u okviru tekućih aktivnosti je razvoj strategije Pomorskog fakulteta Kotor za period 2020-2025. godina.

(CDM)