Socijalni karton

Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja

Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja“ u primjeni je od prvog januara ove godine. Realizuje ga Vlada Crne Gore u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija. Njime Centri za socijalni rad postaju mjesta na kojima su dostupni svi dokumenti za utvrđivanje podobnosti za socijalne naknade.

Socijalni karton se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev za ostvarivanja ovih prava.Preko njega su prikupljeni podaci od relevantnih institucija a vrši se periodična provjera dokaza predviđenih zakonom za ostvarvanje prava iz socijalne i dječije zaštite. Ovaj projekat omogućio je generisanje podataka o podnosiocima zahjteva koji ne ispune uslove za sticanje prava iz socijalne i dječije zaštite, i razlozima neispunjavanja uslova, izjavila je našem radiju PR Ministarstva rada i socijalnog staranja Marija Jovović:
Marija JovovicSistem jednostavno funkcioniše. Unosi se matični broj korisnika, povlače se podaci iz deset državnih institucija is a jedne strane olakšano je samim korisnicima jer više ne moraju da donose gomilu papira. Podaci se automatski obrađuju, utvrđuje se da li neko ispunjava uslove ili ne. Na primjer, da li neko u svom vlasništvu ima neku nekretninu ili motorno vozilo. Mi smo tokom revizije socijalnih prava utvrdili da je bilo određenih nepravilnosti id a su pojedini građani dostavljali netačne podatke. Ono što je bitno a treba reći jeste da su predmeti predate nadležnim institucijama koje se bave njima i nadamo se da će utvrditi odgovornost svih onih koji su učestvovali u zloupotrebama„.

Za sadašnje i buduće korisnika prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, socijalni karton je značajan i po tome što se u centirma za socijalni rad sada radi po principu „sve na jednom mjestu“ i tako ostvaruje bolja dostupnost usluga i davanja, povećava transparetnost postupka i poboljšava praćenje potreba socijalno ugroženih kategorija. Ovaj projekat zaposlenima u centima za socijalni rad omogućava automatsku provjeru dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, a svi Centri su umreženi kazala je Jovović:

Naravno da su Centri za socijalni rad umreženi ali je bitnije da se podaci povlače iz deset državnih institucija. To su: Fond PIO, Centralni registar stanovništva, registar motornih vozila MUP-a, Ministarstvo prosvjete i sporta, Uprava za nekretnine, Zavod za zapošljavanje, Poreska uprava, Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava. Njihovi podaci su neophodni prilikom apliciranja za npr. materijalno obezbjeđenje građana„.

Prema najsvježijim podacima Ministarstva, u Crnoj Gori pravo na materijalno obezbjeđenje ostvaruje 39 616 članova porodica, odnosno 12 421 porodica. Broj nosilaca prava na dječiji dodatak je 9 144 a broj djece koja ostvaruju to pravo je 18 012. Pravo na ličnu invalidninu ostvaruje 1 974 korisnika a dodatak za njegu i pomoć 10 103.
Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja“, pored prodrške reformi sistema socijalne i dječje zaštite, efikasnije usmjerava sredstava za socijalna davanja, smanjuje troškove administracije, poboljšava kvalitet i dostupnost podataka iz sistema socijalnog staranja te poboljšava usluge građanima, posebno ugroženim i ranjivim kategorijama.