Slavica Pavlović i Aleksandar Joksimović u Kairu o ribarstvu

Sesija Naučnog komiteta Generalne komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM), koja se održava u Kairu u Egiptu, od 24. do 27. juna, još jedna je prilika za definisanje daljih konkretnih aktivnosti u cilju očuvanja i održivog korišćenja morskog ribarstva u ovom regionu – saopšteno je našem radiju iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Za Crnu Goru kao aktivnog i uvaženog člana GFCM, ali i ostale članice koje imaju male flote i sektore ribarstva, ovaj naučni skup će biti prilika za potvrdu ranije iskazane preporuke da se u kreiranju budućih politika i konkretnih aktivnosti bolje prepozna specifičnost zemalja koje svojim udjelom u izlovu nijesu doprinijele prelovu ribe i drugih morskih resursa i smanjenju resursa u Mediteranu.

Delegaciju Crne Gore čine generalna direktorica Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavica Pavlović i naučni savjetnik Instituta za biologiju mora u Kotoru (Univerziteta Crne Gore) dr Aleksandar Joksimović.

Delegati iz 23 zemlje članice tokom četiri dana rada osvrnuće se na stanje resursa ribarstva u Mediteranu, prezentovati rezultate istražavanja stanja stokova ekonomski važnih vrsta riba i rakova i dati naučne preporuke za dalje održivo korišćenje istih. Poseban akcenat biće na desetogodišnjem izvještaju o radu Generalne Komisije koji će prezentovati nezavisni eksperti Mediterana.

FAO regionalni projekti će takođe predstaviti aktivnosti koje su sprovedene u 2018. godini, a posebno je za Crnu Goru važan FAO ADRIAMED projekat, koji pomaže i naučnim, ali i administrativnim kapacitetima crnogorskog ribarstva, gdje su takođe i ribari prepoznati kao nezaobilazna karika dobre i uspješne saradnje.

Posebna pažnja usmjerena je na dalji razvoj malog obalnog ribolova, gdje Crna Gora takođe vidi veliku šansu, posebno u dijelu turističkog ribarstva i promociji tradicionalnih tehnika ribolova.

Predstaviće se i najnovije aktivnosti na uspostavljanju Zaštičenih ribarskih područja u Mediteranu i Jadranu ( FRA-Fishery Restrced Area).   Za Crnu Goru je posebno značajno područje Jabučke kotline, kao i Bari kanjon u južnom Jadranu.

Sve zemlje članice su dostavile i nacionalne izvještaje o ribarstvu za referentnu 2017. godinu koji će biti sastavni dio Izvještaja 21. Naučnog Komiteta. Veoma važan dio predstavlja i okvirni program za prikupljanje podataka o ribarstvu, koji u Crnoj Gori kroz mjere Agrobudzeta zajedno sprovode Direktorat za ribarstvo i Institut za biologiju mora – zaključuje se u saopštenju.