so Tivat fotka

Skupština zasijeda u srijedu

Tivatskim odbornicima podijeljeni su materijali za redovnu 24.sjednicu tivatskog lokalnog parlamenta koja će se održati u srijedu 18.novembra sa početkom u 10 časova.

 

Na dnevnom redu je 12 tačaka, Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju projekta izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Krašićima, Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti, Odluka o naseljima i granicama naselja oppštine Tivat, Odluka o dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, Odluka o prenosu ovlašćenja na realizaciju projekta kanalizacionog i vodnog sistema Tivat, Akcioni plan za mlade 2015-2016. godine, Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije, Odluka o obrazovanju Komisije za provjeru obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Odluka o razmjeni zemljišta, Odluka o pristupanju kupovini zemljišta i Odbornička pitanja i odgovori.

Najviše pažnje javnosti zaokuplja odluka o o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti kojom je predviđeno usklađivanje sa novom zakonskom regulativom koja predviđa stope od 0,25 do 1 što do sada nije bio slučaj. Nakon brojnih kritika na javnim raspravama u Radovićima i Tivtu da će nova poreska politika ugroziti starosjedioce, tim obrađivača u kome je bio i predstavnik Matice Boke Ivan Starčević, izradila je novu odluku sa grafičkim prikazima zona u kojoj su implementirane primjedbe građana i nevladinog sektora.