Skupština usvojila planove i programe preduzeća i ustanova čiji je osnivač

Punih sedam sati, sa dvije pauze, trtajala je današnja četvrta sjednica Skupštine opštine Tivat, koju je Radio Tivat direktno prenosio.

Zasijedanje je otvorio predsjednik skupštine dr Andrija Petković, koji je pozvao odbornike da minutom ćutnje odaju počast nedavno preminulom dugogodišnjem predsjedniku Opštine Tivat i društvenom i sportskom radniku, Matu Krstoviću.

Nakon odavanja počasti Matu Krstoviću, proceduralno se za riječ javio odbornik HGI, Ilija Janović, koji je istakao da je napravljena proceduralna greška, jer je povodom smrti nekadašnjeg predsjednika opštine trebalo organizovati komemorativnu sjednicu. Janović je izrazio nadu da se ovakvi propusti ubuduće neće dešavati, konstatujući da je to propust predsjednika skupštine i skupštinskih službi. Po njegovim riječima, epidemiološke mjere koje su na snazi u tom kontekstu nisu opravdanje, jer je i komemorativna sjednica, poput redovne, mogla biti organizovana uz poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje.

Konstataciju Ilije Janovića podržala je i odbornica DPS, Jovanka Laličić, koja je istakla da je Mato Krstović zaslužio da se u njegovu čast organizuje komemorativna sjednica, te da je ovaj slučaj pokazao da treba pristupiti izradi protokola kojim će biti definisano „kada i kome treba održati komemorativnu sjednicu, te kada i za kim treba proglašavati dane žalosti.“

Primjedbe i sugestije odbornika HGI i DPS podržao je i odbornik SDP, Aleksandar Đurović, a sa njima se saglasio i odbornik SD, Dejan Maslovar.

Predsjednik skupštine, Dr Andrija Petković rekao je da prihvata dio odgovornosti i sugestije odbornika opozicije, te da se nada da će u dogovoru sa odborničkim klubovima biti postignut zajednički jezik i definisani protokoli, kako se ovakvi propusti ne bi dešavali u budućnosti.

Petković je odbornicima predstavio izvještaj Opštinske izborne komisije, koja je konstatovala prestanak odborničkih mandata zbog nespojivosti funkcije potpredsjednicima Opštine Tivat, Vladimiru Arsiću i Goranu Božoviću. Arsića je naslijedila odbornica koalicione liste Narod pobvjeđuje, Vesna Barbić, dok je kao sljedeća na listi koja nosi njegovo ime Gorana Božovića naslijedila Valentina Božović.

Zbog nespojivosti funkcije, mandat je prestao i odborniku liste Narod pobjeđuje, Budmiru Cupari, koji vrši dužnost sekretara Sekretarijata za investicije, te je mandat verifikovan odbornici sa iste liste, Ankici Bogdanović.

Sa odborničke liste DPS, mandat je prestao odbornici Jovanki Vujačić, a verifikovan Mariji Marović Babović. Na mjestu odbornika SD Zdravka Mitrovića naslijedio je Igor Petković.

Nakon verifikacije mandata, sekretarka SO Tivat, Ivana Aranđus, izvršila je prozivku, konstatovala da sjednici prisustvuje 31 odbornik, te ista ima kvorum za odlučivanje.

Andrija Petković je objasnio da je na današnjem zasijedanju pred odbornicima usvajanje dva zapisnika sa prethodnih sjednica, jer je usvajanje zapisnika sa druge redovne sjednice nije bilo moguće na prethodnom zasijedanju zbog tehničkih problema u preslušavanju snimka.

Odbornici su sa 29 glasom za usvojili Zapisnik sa drugog redovnog zasijedanja SO Tivat, dok je povodom zapisnika sa treće sjednice povedena diskusija.

Odbornik HGI Ilija Janović imao je primjedbu na završni dio zapisnika i istakao da ne može da prihvati da intoniranje ili neintoniranje himne na skupštinskom zasijedanju može biti propust jednog tehničkog lica i osvrnuo se na disciplinski postupak koji se vodi protiv tog službenika.

Predsjednik skupštine je rekao Janoviću da nije upoznat zbog čega se vodi disciplinski postupak protiv tog službenika, ali da razlog tome svakako nije intoniranje himne.

Nakon što je Petković odbio da odborniku Janoviću da pravo na repliku na repliku, odbornik HGI Adrijan Vuksanović je konstatovao da to pravo predsjedavajućem daje aktuelni Poslovnik o radu SO Tivat, ali da je potrebno pristupiti izmjenama ovog dokumenta.

Nakon što je Janović objasnio da se za riječ javlja proceduralno, a Petković ga pozvao da naznači na koji član Poslovnika se poziva kada traži riječ, Vuksanović je objasnio da bi u ovom slučaju Janoviću trebalo dati pravo na komentar, ali to ne omogućava aktuelni Pravilnik.

Andrija Petković se složio sa Vuksanovićem da Poslovnik treba mijenjati, ali ga je upitao zašto na tome nije instistirsao u prethodnom sazivu parlamenta. „Žao mi je što se ranije niste borili za slobodu govora,“ poručio je Petković Vuksanoviću.

Nakon što je Petković obećao da će se u dogovoru sa predstavnicima klubova odbornika krenuti u izmjene Poslovnika o radu skupštine, Jovanka Laličić (DPS) je htjela replicirati, ali joj predsjednik nije dao riječ.

Igor Petković: Kada pomenete partiju, morate dati priliku za repliku? Sekretarka Skupštine kaže da nema pravo ako je pomenuta u replici, samo ako je pomenuta u izlaganju

Andrija Petković se apsolutno slaže sa Vuksanovićem da hitno treba mijenjati poslovnik. U dogovoru sa sekretarom sklupštione sješće klubovi svih partija da se dogovorimo koje to odredbe treba mijenjati u cilu demokratičnosti skupštine

Petković je pravo na repliku, shodno aktuelnom poslovniku, uskratio i odborniku liste Narod pobjeđuje, Miomiru Aboviću.

Nakon što je objasnio da je uz zapisnik sa III redovne sjednice SO Tivat dostavljena dopuna, jer je u inicijalnom zapisniku propušteno da se navede izlaganje odbornika SD, Dejana Maslovara, Petković je pozvao odbornike da, ako ih imaju, iskažu primjedbe na taj dokument. Kako nije bilo primjedbi, pristupilo se glasanju. Skupština je zapisnik sa III sjednice usvojila sa 17 glasova za i 14 glasova protiv, bez uzdržanih.

Nakon usvajanja zapisnika, pristupilo se usvajanju dnevnog reda današnjeg zasijedanja. Petković je objasnio da je predsjednik opštine dostavio predloge za dopunu dnevnog reda- tri odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od revizija u postupcima kod Višeg suda u Podgorici:

  • Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije Gž 862-20-15
  • Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije Gž 3494-19
  • Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije P.1545-19-16

Skupština je sa 19 glasova za i deset glasova protiv odlučila da predložene tačke budu uvrštene u dnevni red.

Skupština je jednoglasno usvojila i predloge da se na dnevnom redu nađu Plan i program rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2021., Plan i program rada DOO Komunalno Tivat za 2021., Plan i program rada DOO Parking servis za 2021., Plan i program rada Vodacom DOO Tivat za 2021., Plan i program rada JU Centar za kulturu za 2021., Plan i program rtada JU Muzej i galerija Tivat za 2021., Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2021.

Jednoglasno je usvojeno i da se na dnevnom redu nađu Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise, kao i Predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja.

Nakon usvojenih dopuna, predsjednik skupštine je pročitao predlog dnevnog reda u cjelini sa 22 tačke, koji je skupština usvojila sa 20 glasova za i devet uzdržanih.

Za komentar se javila odbornica DPS, Jovanka Laličić, koja je istakla da dnevni red sadrži dvije odluke dosadašnje vlasti i neke tačke koje predviđaju ukidanje ranijih odluka. Po njenim riječima, dopune koje se tiču planova i programa rada opštinskih ustanova i preduzeća trebalo je da se nađu pred odbornicima zajedno sa predlogom budžeta. Laličić je preporučila da se, s obzirom da ne postoji moguićnost organizovanja posebnih sjednica sa odborničkim pitanjima i odgovorima, da se ova tačka nađe na dnevnom redu svakog skupštinskog zasijedanja. Laličić je iskoristila priliku i da iskaže svoj stav da je Odluka o organizaciji rada lokalne samouprave nezakonita, na što ju je Petković upozorio da se drži tema koje se odnose na današnji dnevni red.

Laličić je optužila Petkovića da joj uskraćuje slobodu govora, na što ju je on pozvao da nastavi da konstruktivno doprinosi radu skupštine na kolegijumima, gdje je svaka njena primjedba saslušana, što nije iskoristila u pripremi ove sjednice jer nije prisustvovala sastanku poslaničkih klubova SO Tivat.

Za riječ se javio i odbornik HGI, Ilija Janović, koji je podržao dnevni red, ali i zamjerio novoj skupštinskoj većini da nisu principijelni. „Višestranački sastanak se ne može sazivati u roku kraćem od 48 sati, rekli su da neće biti više od 10 do 12 tačaka. Treba uvažiti ovo o čemu gospođa Laličić govori. Ostanite pri onome što ste rekli, budite principijelni,“ rekao je Janović objasnivši da nije bio na kolegijumu skupštine, jer mu je ostavljeno malo vremena da se organizuje.

Predsjednik skupštine je objasnio da je poziv za višestranački sastanak poslat 72 sata prije planiranog kolegijuma, te da se čak šest od današnje 22 tačke odnose na zamjene odbornika i imenovanja u skupštinskim savjetima.

Tačke dnevnog reda koje se odnose na godišnje planove rada preduzeća i ustanova uvrštene su naknadno jer su tek nedavno dostavljene skupštinskoj službi. Dio tih planova se pred odbornicima našao danas, a dio će biti na dnevnom redu naredne sjednice koja je u planu do kraja godine.

Nakon što je Janović komentarisao da je, posebno novim odbornicima, rok od tri do četiri dana kratak za analizu dostavljenog radnog materijala, a Petković istakao da je materijal dostavljen na vrijeme, došlo je do razmjene optužbi za omalovažavanje, u koju se uključio i odbornik SD Igor Petković, istakavši mišljenje da je predsjednik SO Tivat uvrijedio predstavnike opozicije konstatujući da je odbornicima vlasti bilo dovoljno vremena da se pripreme za zasijedanje, a „vi znate kapacitete vaših odbornika.“

Petković je nakon usvajanja dnevnog reda dao pauzu, koju je iskoristio da uz pomoć službenika skupštine utvrdi kada je odbornicima dostavljen materijal za današnje zasijedanje. Predlog tačaka dnevnog reda je dostavljen 11.decembra, dok je materijal za jednu tačku- Predlog odluke o određivanju odbornika koji prisustvuje zaključenju braka, dostavljen 13.decembra.

 

Odbornici su danas usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Tivat sa 21glasom ZA, dok je protiv donošenja odluke glasalo 10 odbornika.

U ime predlagača govorio je sekretar za finanisje, Jovan Brinić koji je rekao da je ovom izmjenom Odluke izvršena izmjena člana koji se odnosi na zone. „Ekskluzivna zona koja čini oblast pokrivena dijelom UP Donji Radovići centar, predstavlja veliku površinu sa različitim geografskim položajem pojedinih katastarskih parcela. Sama atraktivnost pojedinih lokacija je različita, što se reflektuje i na samu tržišnu vrijednost nepokretnosti. Shodno tome oblast ispod planirane kolske saobraćajnice ostala je u eksluzivnoj zoni, jer se nalazi na samoj obali mora i znatno je atraktivnija od oblasti iznad planirane kolske saobraćajnice  i DUP-a Donji Radovići Centar koja je ovim Predlogom izdvojena u zonu Ia“, objasnio je Brinić i istakao da je izvršenadopuna u članu 8 na način da se poreskom organu dozvoljava utvrđivanje površine nepokretnosti.

On je naveo da je propisana poreska stopa za stambene objekte u vlasništvu pravnih lica, koja je prethodno tehničkom greškom propuštena da se propiše. Da bi se izbjegle različite inteprtacije i tumačenja člana 10, bilo je neophodno pristupiti njegovoj dopuni, naveo je Brinić.

Odbornica DPSa, Jovanka Laličić je pitala u kom svojstvu je Milijana Dubak na sjednici nastupala u svojstvu odbornice ili v.d sekretarke za privredu.  Predsjednik Skupštine je kazao da odbornica Dubak ima pravo da u roku mjesec dana podnese ostavku na to mjesto s obzirom da je postavljena na mjesto vd sekretarke Sekretarijata za privredu.

Odbornica Laličić je učestvujući u raspravi kazala da odluka sadrži niz manjkavosti formalno pravne i materijalne prirode. Ona je navela da je očito da je odluku priprema neko ko nema veze sa pravom, možda neko od volontera ili  članova Glavnog odbora.

„Greške su očite već u nazivu odluke jer se radi o izmjenama i dopuni Odluke o porezima na nepokretnost, a ne odluke o izmjenama i dopunama. Obrađivač nije tačno prepisao ni zone pa se uvode i neki novi pojmovi“, rekla je Laličić postavljajući pitanje da li je sazrelo vrijeme da se ova odluke cjelovitije sagleda i da li je trebalo da se postavi u formi nacrta.

U izvještaju o analizi se navodi da problem treba da riješi jeste preciznije definisanje pojmova da ne bi došlo do problema prilikom interpretacije, kao i pravičnijeg definisanja zone. Granice zona su definisane na način da ih je nemoguće utvrditi. Laličić je navela da se greška pokušala ispraviti dostavljanjem skice, kao i da se uvode neki novi izumi.

Replicirjući odbornici Laličić, potpredsjednik opštine Goran Božović je zamolio da prestane da spočitava da su odluku radila neka fantomska lica i glavni odbori konstantno aludirajući na legitimitet donošenja odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave. On je naglasio da je odluka legitimna i da imaju mišljenje glavne administratorke koje je bilo pozitivno i sve sugestije koje je predložila su uvrštene. Božović je istakoa  da je Glavni administrator upravo kadar DPSa.

Konstatutujući niz kritika koja je na odluku iznijela odbornica Laličić koja je kritike završila da će biti suzdržani tokom glasanja, odbornik NP Dejan Risančić je pitao odbornicu zašto je kazala da će biti suzdržana prilikom glasanja iako je iznijela niz primjedbi na odluku. On je pozvao ili da glasa za stavljanje odluke van snage ili da se izjasni protiv. Odgovarajući Risančiću Laličić je kazalada ona nije ništa potencirala nego je, znajući da su iz Luštice Bay tražili da bude zona 1B, a ne 1A i da se nije izašlo u susret u potpunosti zahtjevima Luštica Bay.

„Odluku  o porezu na nepokretnosti pripremao pravnik, službenik u Sekretarijatu za finansije koje je zaposlila prethodna vlast“, naglasio je poptpredsjednik Božović.

 

Ilija Janović odbornik HGI je sugerisao da se urade određene korekcije koje se odnose na lokalno stanovništvo zbog eonomske situacije zbog korona virusa, a ne samo strateške investitore. On je podsjetio da je i prilikom ranijeg donošenja odluke o porezima predlagao sugestije koje su dijelom i usvojene. On je naveo da će primjedbe dostaviti u ime HGIa.

Sekretar za finansije, Jovan Brinić je naglasio da nema suštinskih nego su u pitanju samo pravopisne greške i da je u pitanju odluka koju je prethodni saziv pripremio i da je, kako je rekao, odbrane i usvoje. „Ako je nešto nezakonito u ovoj odluci onda to datira iz ranijeg perioda jer se iz 2016.godine pominje isti standard,  standardi se uvode da bi se nešto unicifirali, da bi bilo standardizovano, odnosno isti za cijeli prostor Crne Gore“.

„Oštećen je budžet sa značajnom cifrom jer je došlo do greške prilikom usvajanja 27.12. 2019.godine kda ej napravljena greška i propust. I ništa se suštinski ne mijenja“, objasnio je sekretar za finansije.

Predsjednik Skupštine Andrija Petković je komentarušići odluku u ime Bokeškog foruma, kazao da je odluka pravno utemeljena

Zaključujući raspravu po ovoj tački predsjednik Opštine, Željko Komnenović je kazao da je namjera bila da se isprave pravne nedosljednosti jer su na naplatu dolazila na naplatu obaveze za pravna lica. „Imali smo preporuku sa njihove strane da se to ispravi i da se u odluci formalno pravno ispravi“, naglasio je Komnenović i pozdravio sugestiju odbornika Janovića obećao da će vodtiti računa o mještanima i zaista treba raditi na zakonskoj regulativi i izmjeni poreske politike na lokalnom nivou.

„Što se tiče Luštia Bay, riječ je o istom kompleksu, odnosno riječ je o kompleksu do Novog naselja u Krtolima koji je bio u istoj poreskoj zoni koja je bila oporezovana kao zona uz more, jasno je da ne može biti ista poreska stopa. I to je dio zbog koga smo mi izašli u susret Luštici Bay“ naveo je Komnenović.

Nakon toga odbornica Laličić je tražila da joj se odgovori kada je zahtjev uputila Luštica Bay. Odgovor je, kako je saopšteno, upućen tokom sjednice u pisanoj formi i podjeljen je odbornicima.

 

 

Skupština opštine Tivat, je jednoglasno usvojila Odluku o učešću Opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat.

Usvajanje je u ime predlagača, Odbora za planiranje, zaštitu životne sredine i stambeno komunalne poslove, predložio Savo Klakor kazavši da je i pomenuti odbor  jednoglasan.

Javivši se za riječ Valentina Božović  – “Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat” izrazila je zadovoljstvo što će u narednom četverogodištu biti predstavnik naroda i imati priliku raditi direktno u interesu građana Tivta uz nadu da će u tome imati podršku prije svih koalicionih partnera i predstavnika opozicije. Rekavši da joj je drago što je odluka kandidovana na samom početku mandata lokalne vlasti Božović je ustvrdila da je to dokaz socijalnog programa kao jednog od prioriteta budućeg djelovanja a izgradnja stanova za penzionere nesporan dug loklane zajednice populaciji koja je stvarala grad. Ustupanje zemljišta i oslobađanje plaćanja komunalija je minimum koji opština Tivat može i mora učiniti za izgradnju stanova za penzionere, da je taj projekat visoko na listi prioriteta a da će lista“Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat” sa zadovoljstvom podržati Odluku.

Javivši se za riječ, odbornik DPS-a Siniša Kusovac je podsjetio da je ta tačka Dnevnog reda trebala biti na skupštini prethodnog saziva, da je dovedena do kraja i da klub odbornika DPS-a pozdravlja i podržava Odluku imajući u vidu da će poslije dugog niza godina ljudi trećeg doba steći pravo ili dobiti šansu da riješe stanarsko pravo i na kvalitetan način uživaju u penziji.

Po evidenciji Udruženja, potrebu za stanom ima oko 50 članova s tim da je taj broj mnogo veći, da se kreće i do 150 što će biti utvrđeno popisom.  Urbanistička parcela ima površinu od 1616m2 i nalazi se u Novom naselju Radovići. Planirani objekat može biti na 4 etaže sa ukupno 1940m2 BGP.

Predsjednik Opštine će, nakon stupanja odluke na snagu, zaključiti ugovor sa Udruženjem penzionera Tivat kojim će biti precizirana prava i obaveze ugovornih strana.

Saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje parcele dala je Vlada Crne Gore a Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretnosti sačinila potkomisija Uprave za nekretnine.

 

Na predlog Odbora za finansije, privredu i razvoj i Odbora za planiranje, zaštitu životne sredine i stambeno-komunalne poslove, pristupilo se raspravi o Predlogu Odluke o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između OT i Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske.

U prvom krugu diskusije za riječ se javio Adrijan Vukasanović (HGI) koji je istakao će podržati ovu odluku. Podsjetio je da je prije godinu i po, kada je bila najavljena skupštinska rasprava po ovom pitanju,  HGI bio jedini u klupama tadašnje vlasti  protiv povlačenja te tačke sa skupštinskog zasijedanja. Vuksanović je ocijenio da je u pitanju važan posao za građane i da se razmjena između Mitropolije i Opštine vrši po pravičnim uslovima.

Dejan Risančić (Narod pobjeđuje) potvrdio je da je Vuksanović bio protiv povlačenja ovog predloga. Za povlačenje tog predloga 2018.godine optužio je Jovanku Laličić (DPS), koja je „tražila povlačenje i nazivala nas litijašima. Prijetila je otkazima.“ Pohvalio je izlaganje Vuksanovića, a od Laličićeve tražio da obrazloži zašto je ova odluka 2018. skinuta sa dnevnog reda skupštine. „Jasno se odredite. Odluka koja je obrađena u Vašem mandatu, a nakon toga povučena, sad je opet, istovjetna, na glasanju. Da li će glasati na nju?“ upitao je Risančić.

Laličićeva je iskoristila pravo na repliku i objasnila da nije učestvovala u pripremi ove odluke, niti u njenom povlačenu sa dnevnog reda, jer 2018.godine nije bila angažovana u Opštini Tivat. „Vama je najlakše etiketirati mene. Ja nisam vas nazivala litijašima, znam koga jesam i kad jesam,“ rekla je Laličićeva.

Odbornik Risančić htio je replicirati, ali mu je predsjednik skupštine, shodno Pravilniku, uskratio to pravo.

Riječ je zatražio i predsjednik Opštine Tivat, Željko Komennović, koji se javno zahvalio odborničkom klubu HGI na korektnom i ljudskom stavu, moleći da se ovo pitanje, značajno za građane ovog grada, ne politizuje. „Mitropolija ustupa dvije parcele Opštini Tivat radi gradnje grobla oko crkve Svetog Spasa. U pitanju je ljudski, humani razlog, nema potrebe da se politizuje. Nova lokalna administracija će podržavati ovakve projekte, bez obzira o kojim se konfesijama radi,“ istakao je predsjednik Opštine, Željko Komnenović.

Za riječ se javio i odbornik DPS, Siniša Kusovac, koji je potvrdio da Laličeva nije učestvovala u pripremi i povlačenju ove odluke 2018. Kusovac je rako da je odluka tada povučena kako bi prošla skupštinsku proceduru, jer je procjena vještaka o vrijednosti predmetnih parcela rađena 2016.godine, pa je po ocjeni tadašnjih vlasti bilo potrebno da se ponovi procjena kako ne bi bilo primjedbi. Klub odornika DPS će glasati za ovu odluku, zakjljučio je Kusovac.

Odbornik SD, Igor Petković, konstatovao je da je na osnovu dokumentacije u ovom poslu sve regularno, da SD podržava svaki dokument koji je zakonit, te će podržati i ovu odluku.

Risančić je replicirao Kusovcu, čudeći se o kakvoj procjeni vrijednosti on govori. „Kako možete da pričate o procjeni vrijednosti? Da ste procijenili da nadoknada nije pravdeno određena, vi biste trazili novo vještačenje. Ali to nije bio slučaj. Radi se o humanom, transparetnom i legalnom poslu,“ istakao je Risančić.

Kusovac je ponovio da je namjera njegove administracije bila da sve bude urađeno po procedurama.

Savo Klakor, koji je 2012.godine kada je Opštini dostavljen ovaj predlog bio direktni učsenik kao opunomoćenik Mitropolije, istakao je da su doživjeli neprijatnost kada su saznali da je ta tačka povučena s dnevnog reda bez ikakvog objašnjenja, jer je bila u pitanju odluka koja je prošla kompletnu proceduru. Tom prilikom se zahvalio Riti Mitrović, rukovoditeljki Direkcije za investicije, na konstruktivnoj saradnji u ovom poslu. Poručio je Kusovcu da je pohvalno da će DPS sada podržati ovu odluku, ali su sada u opoziciji, jer je narod prepoznao njihova dosadašnja činjenja.

U drugom krugu diskusije Laličićeva je podržala Komnenovića u sugestiji da se ne politizuju životne teme. Rekla da nije prijetila nikome da će ostati bez posla ako ide na litije, da se njeno obraćanje koje su prenijeli mediji odnosilo na članove DPS, „koji su grubo zloupotrijebljeni u litijama.“

Risančić je rekao Laličićevoj da njemu poslom svakako nije mogla prijetiti, jer je dugo nezaposlen upravo zahvaljujući DPS. „Četri i po hiljade grašana Tivta je glasalo protvživ podjela koje vi propagirate. Nemojte natsavljati sa tim. Da, prijetili ste članovima DPS.“

Vladimir Arsić javio se da prokomentariše objašnjenje Kusovca da je odluka povučena sa dnevnog rda skupštine zbog procjene vrijednosti predmetnog zemljipta i promjena u cijenama nekretnina. „Ako je cijena nekretnina rasla na jednoj lokacji, rasla je i na drugoj. Nije argument da ste htjeli da sačuvate imovinu opštine,“ poručio je Arsić Kusovcu.

Savo Klakor je objasnio da je imovina koju nudi Mitrolopija procijenjena od službenika države, DPS u tom vremenu. „Opštinska zemlja je već na raspolaganju mitropoliji, na njoj se nalaze grobovi. Ne radi se o humanom gestu, nego o istini. A to je da je imovina koju dobija opština veće vrijednosti.“

Odbornik DPS Ivan Novosel je istakao da DPS ne bi ni krenuo u ovu proceduru da nije imao dobre namjere, istakavši da je bila potrebna nova procjena vrijednosti.

Odbornik SDP, Aleksandar Đurović se javio za riječ jer je lično u poslu sa nekretninama, a i zbog toga što je ovo pitanje koje potencira podjele. „Predlažem novoj vlasti da se uradi revizija dosadašnjeg raspolaganja imovinom opštine. Podržaćemo odluku jer je imovina već iskorištena i zato što se rješava problem građana.“

Odbornik HGI Adrijan Vuksanović iskoristio je ovu temu da kaže da je postupanje odbornika HGI u ovom poslu dokaz subjektiviteta ove političke partije, kojoj se čestoi spočitava da je satelit DPS. „Hvala svima koji su prepoznali dobru namjeru HGI. Time dokazujemo da imamo subjektivitet,“ kazao je Vuksanović.

Kako nije bilo daljeg interesovanja za diskusiju, riječ je u ime Bokeškog foruma uzeo predsjednik skupštine, Andrija Petković, koji je odbornici Laličić zamjerio što je njegov našin vođenja skupštinskog zasijedanja iz skupštinske klupe označila kao Aušvic. „Da nemate imunitet, stekli su se svi uslovi da vas tužim. Ja ovdje radim po poslovniku iz 2018. koji nismo donijeli mi, nego vi,“ poručio je Petković. „BF podržava ovu odluku, ovo je tema gdje je degutantno pričati o politici i podjelama,“ zaključio je Petković.

Predlog Odluke o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između OT i Pravoslavne Mitropolije SO Tivat je usvojila sa 30 glasova za.

 

Odbornici su usvojili odluku o stavljanju van snage Odluke br 03-040/20-159 od 11.avgusta 2020.godoine sa 18 glasova ZA, 9 je bilo protv, a 2 odbornika su bila uzdržana.

Navodeći da će Socijaldemokrate podržati stavljanje van snage te i još dvije odluke sa dnevnog reda, odbornik Dejan Maslovar je obrazlažući svoj stav   naglasio da je ta partija bila pritiv donošenja tih odluka bila i kada su usvojene.

U obrazloženju Odluke je navdeno da se odluka odnosi na davanje saglasnoti na korišćenje sportskoj organizaciji šah klub „Mimoza“ i nevladinim organizacijama „Kolo srpskih sestara Kontesa Ekaterina Prevlačka-Tivat“, „Crnogorski atelje realistične umjetnosti Tivat“ i „Omladinski klub Tivat“ dijela objekta na kat.parceli 533 KO Tivat .

U članu 2 stav 3 predmetne odluke propisano da će troškove za radove oko preuređivanja i uređenja i eventualne rekonstrukcije objekta ranijeg Šoping centra, objekat na kat.parceli 533 KO Tivat, snositi opština Tivat.

Kako sredstva za navedene  potrebe nisu obezbijeđena u budžetu za 2020.god. i ne planiraju se u budžetu za 2021.god. zato se i ne mogu stvoriti uslovi za useljenje imenovanih subjekata u predmetni objekat.

 

Uz 19 glasova za, 10 protiv i 2 uzdržana glasa, stavljena je van snage Odluka o oosnivanju AD „Sportski kompleks Tivat“.

Krajem juna mjeseca tekuće godine bivši skupštinski saziv donio je  Odluku o osnivanju akcionarskog društva za sportske djelatnosti „Sportski kompleks Arsenal Tivat“, a na danasjoj sjednici raspravljalo se o predlogu da se i ova odluka stavi van snage, saopštila je vd sekretarka za društvene djelatnosti, Borka Mršulja.

„U odluci je propisano da osnivač u društvo unosi akcijski kapital, pokretne i nepokretne stvari čiju procjenu ršiti ovlašćeni nezavisni procjenjivač u roku od 60 dana od daan stupanja na snagu odluke. Propisano je da je minimalni osnov koje je osnivač dužan da uplati iznosi 25 hiljada eura, a da će se način rada društva, prava, obaveze, odgovornosti i organizacija društva urediti Statutom i drugim opštim aktima društva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke“, istakla je Mršulja i naglasila da  te da je u međuvremenu 25.06.2020. godine donijet novi Zakon o privrednim društvima čime su stvoreni uslovi za stavljanje van snage odluke“, navela je Mršulja.

Odbornik DPS- a  Marko Ćeranić je rekao da će klub Demokratske partije socijalista glasati protiv stavljanja van snage odluke. On je mišljenja da je ta Odluka donesena u skladu sa modernim funkcionisanjem klubova, a po ugledu na neke velike balkanske pa i evropske klubove koji su i po organizaciji i finanisijama na nekoj većoj ljestvici.

Ćeranić je naglasio da bi svi trebali da podrže klub i njegove igrače koji su postigli rezultat koji odavno nije ostvaren. „Jesenji su prvaci i nadam se da će se tako i nastaviti u klubu koji ima dugu tradiciju i na radost svih nas donijeti taj dugo željeni cilj- ulazak u prvu ligu“.

„Akcionarsko društvo osnovano je dva mjeseca pred izbore s ciljem da se u njemu  uhljebljuju novi poltroni DPS- a“, kazao je odbornik NP, Miomir Abović, podržavajući predlog da se ta Odluka stavi van snage.

Abović se osvrnuo na izvještaj interne  revizorke Jele Mrdak o poslovanju FK Arsenal u kome se navodi da su ukupna dugovanja Arsenala 108.525 eura, što ukazuje da se vrlo sumnjivo poslovalo. On je istakao da će sporstki klubovi, i Arsenal, i Teodo i drugi, morati da se pobrinu i sami traže sponzore. „Naravno, Opština je tu da pomogne koliko može“, naglasio je Abović.

„Odluka je donesena shodno Zakonu o privrednim društvima i u Odluci stoji da treba da se izvrši procjena imovine pokretnih i nepokretnih stvari, da se vidi koja je to vrijednost imovine i da se konvertuje kroz akcije i tako će biti iskazana vrijednost kluba. I shodno tome na sjednici bi trebalo da se donese odluka o otkupu određene količine akcija, 5, 15,  25 posto gdje Opština zadržava većinski paket akcija“ obrazložio je Kusovac naglasivši da se prodajom akcija prikuplja dodatni novčani kapital i Opština je tako rasterećena plaćanja tih klubova. On je istakao da bi svi sportski klubovi trebali da imaju sponzore.

„To je bila osnovna ideja zašto da se formira drušvo, a ne zbog uhljebljenja nego je čisto bio u pitanju  ekonomski aspekt i da u tom dijelu Opština ne izdvaja ni jedan euro; Formiranje akcionarskih društava je pozitivan primjer u svijetu sporta“, kazao je Kusovac.

On je zamolio da se ne koristi termin spržena zemlja, „ ako već ne znate šta znači informišite se na internetu, a što se tiče priče o 3,5 miliona duga molim vas da tačno precizirate i saopštite koliko je Opština i gdje uložila i po kom su osnovu dugovi“.

Abović je replicirajući Kusovcu istakao da uprava FK Arsenal nije imala pravo da izdaje zid stadiona za postavljanje reklama jer nije imala saglasnost Opštine „Opština je vlasnik, a oni su radili što su htjeli“, naglasio je Abović i naveo da klubovi moraju da se pobrinu za sponzortsvo kako bi se već od iduće godine smanjila izdvajanja: „Mora se prekinuti sa  politikanstvom, što je bila loša praksa svih ovih godina. Davali ste Arsenalau da bi vam se to vraćalo u glasovima“, istakao je Abović.

Igor Petković je kazao da se u prethdonom periodu sredstva nisu djelila po ravnopravnom principu i da su ispaštali drugi klubovi koji su imali bolje rezultate. On je pitao Kusovca zašto se radilo na tome da i Teodo postane opštinski klub i da se u nezgodnu poziciju dovedu svi ostali klubovi, kao što su RK Partizan, JK Delfin, džudo klub…., koji su postizali značajne rezultate i Opštinu predstavljali u pravom svjetlu. Petković se složio da svaki klub i pored opštinske pomoći treba da se potrudi i obezbjedi dodatna sredstva za rad.

Učestvujući u raspravi, predsjednik Opštine, Željko Komnenović je istakao da FK Arsenal ima dugu tradiciju i veliku sportsku priču. On je naglasio da gradska uprava neće biti nekome majka, a nekome maćeha, a naročito ne  prema Arsenalu. „Što se odluke tiče  nisu pravno formalno zadovoljeni uslovi od strane onih koji su tu odluku predložili i donijeli.“, rekao je Komnenović i  podsjetio da su do 2018.godine podjednak tretman u budžetu imali FK Arsenal i RK Partizan, a onda se odjednom stvorila ogromna razlika u korist Arsenala.

„Opština ne može da izudrži taj finsijski tempo. Tivatski sport treba da bude zdrav, a ne može ako budžet Opštine bude jedina stavka finansiranja klubova. Mi ove godine nismo smanjili davanja za sport i nećemo ni smanjivati uprkos lošoj ekonomskoj situaciji i budžetskom deficitu. Međutim, moramo biti svjesni odgovornosti, jer 2021. godina neće biti povoljna za sve nas, pa ni za sport i moramo donositi odluke koje neće imati veze sa bilo kakvim dnevnim politikama nego odluke od strateškog značaja za sadašnje i generacije sportista koji će doći i  poslije nas“, poručio je Komnenović.

Navodeći da DPS hoće vješto da izvrši zamjenu teza, Dejan Risančić (NP) je naglasio da oni nisu protiv FK Arsenala i iznio podatak da je Arsenalu 2016 godine u budžetu bilo opredjeljeno 38, a 2020. 120 hiljada eura. Istakao je da su plate i nadoknade velike i da su značajno narasli troškovi. „To znači da klub nije radio zakonito pa ni odluke nisu zakonite“, naglasio je Risančić podsjetivši da se razlika u finansiranju pravi 2018.godine kada je došlo do dopune odluke o finansiranju sporta kojom je defnisano da sredstva za sufinansiranje kluobva čiji je osnivač opština ide 30 posto od ukupnog budžeta i da od tada raaste iznos sredstava koji se dodjeljuje FK Arsenal.

Nadovezujući se na Risančićevu diskusiju, Igor Petković (SD) je rekao da se Odluka donosi kako bi se prema svim klubovima imao isti aršin. Pozvao je revizor da dođe u RK Partizan i prvojeri kako se u njemu radilo. „Od budžeta koji nam je dodijeljen za tekuću godinu dobili smo samo 20 %, pa smo se, u cilju unapređenja rada kluba, morali snalaziti tražeći sponzore. To je primjer kako treba da rade svi klubovi“, kazao je Petković, zahvalivši se predsjedniku Opštine koji je rukometašima pomogao da isprate takmičenje. Naglasio je da će SD biti uvijek konstruktivan kada su odluke dobre i pravno utemeljene, a da će sve loše uvijek kritkovati.

Sanja Vuković (NP) je istakla da će nova vlast voditi računa i pomagati Arsenal, ali i druge klubove, čije uspjehe ne treba umanjivati. Ona je navela da je Arsenal od 2017. do 2020. g. ugovorenim iznosom sufinansiranja trebao da dobije 325 hiljada, a da mu je do sada iz budžeta uplaćeno 444.000 eura, s tim što je 138.000 isplaćeno sa tekuće budžetske rezerve. „Ta sredstva ne služe za pozajmice već za neplanirane ili nedovoljno planirane stavke u budžetu“, istakla je Vuković.

Naglasivši da ni u jednom trenutku nije govorio o gašenju Arsenla, Siniša Kusovac (DPS) je rekao da  Odluka ne treba da se stavlja van snage, jer je to jedan od vidova samofinansiranja kroz kupovinu akcija. „Govorio sam o ekonomskoj logici kako treba, ne samo ovaj klub nego i drugi da se finansiraju i nalaze vidove samofinansiranja i da Opština ima pravo da bude vlasnik kluba u jednoj sportskoj grani. Neka se uradi revizija, ne bježim od toga i ako ima nešto sporno to procesuirajte“, kazao je Kusovac, zapitavši da li predsjednik Opštine treba da zna koliki su troškovi knjigovodstvenih usluga u jednom klubu.

Vlado Brguljan (NP) je ustvrdio da nije u pitanju uplaćeni iznos klubovima nego da je sporan način na koji su finansirani. „Radi se o nenamjesnkim sredstvima Arsenalu, koji je imao finansijskih problema. Vi niste zahvtjevali da urade finansijsku strukturu na osnovu čega traže sredstva i pomoć od Opštine, a po reviziji se vidi da Skupšina Kluba nije usvajala programe rada i finansijski izvještaj“ kazao je Brguljan.

Odgovarajući Brguljanu, Kusovac je kazao da u tekućoj budžetskoj rezervi stoji da je to pozajmica i da treba da se vrati, a u slučaju da se ne vrati da će se taj iznos odbiti od sredstva za narednu godinu.

„Nikome nije davano šakom i kapom“, kazao je Kusovac, naglasivši da su precizirani kriteriji za opredjeljivanje sredstava klubovima, od istorijata, preko broja mladih do postignutih uspjeha.

„Bespredtno je govoriti o sponzorisanju sporta od Opštine jer ona to treba da radi, ali profesionalne klubove ne treba da finansira, već samo da ih pomaže. Od opštinske imovine najvredinji su tereni

Arsenala, a osnivanjem akcionarskog društva otvorila bi se mogućnost za manipulaciju i zloupotrebu“, kazao je Aleksandar Đurović (SDP), naglasivši da se lošoj upravi ne daje na upravljanje ogromna imovina.

Predsjednik Opštine, Željko Komnenović, je istako da nema elaborata za osnivanje društva, koji treba da bude zakonsko- pravni uslov i da se društvo ne nalazi ni u strateškom planu Opštine.

„Moramo se striktno držati pravnih osnova kada se donose ovakve odluke“, naglasio je Komnenović.

Prethodna vlast, kazao je Mimomir Abović, nije kontrolisala tokove novca u FK, a revizija je pokazala da su knjigovodstvene usluge porasle sa 600 na 4.200 evra, da je tehničkom direktoru Dušku Obradoviću na godišnjem nivou zarada 3.600 eura, kolika je i sekretaru Goranu Samardžiću dok je tehničkom sekretaru Đorđu Trajčevskom 4.800 eura. Mjesčna zarada ekonoma Dušana Goloviću je 200 eura, a tolika je i obezbjeđenju, Mlađenu Dašiću i Dejanu Pepiću. „To je na godišnjem nivou ukupno 17.600 eura, a bilo bi zanimljivo pogledati njihovu partijsku pripadnost“, kazao je Abović

Govoreći u ime Bokeškog Foruna Andrija Petković je kazao da je jak sport nužno potreban gradu. „Profesionalni  klubovi za svaki grad predstavljaju čist luksuz i u ovom trenutku profesionalni sport se ne može finasirati iz opštinskog budžeta. Klubovi se apsolutno moraju pomagati, a za one koji doprinose turističkoj promociji grada nekada je potrebno uložiti i dodatna sredstva kako bi igrali evropska takmičenja, kao što je slučaj sa RK Partizan i KK Teodo. Arsenal je vrijedan ulaganja i treba nastavi takmičenje na najvišem nivou. Ovu odluku je najteže donijeti sad, kada klub bilježi odlične rezultate, ali oni nisu postignuti na zdravim osnovama“, kazao je predsjednik Skupštine, naglasivši da će Opština pomoći Arsenal onoliko koliko je u mogućnosti.

Tokom diskusije, predsjednici Opštine i Skupštine, Komnenović i Petković, bili su saglasni da je potrebno ponovo oformiti Savjet za sport u kome bi bili ugledni sportisti kako bi se odluke o sportu zajednički donosile, a ne, kako su istakli, da to čine neka samostalna politička organizacija i ljudi kojima je članstvo u Savjetu opredljeno partijskom knjižicom.

Odgovarajući na kritike, Kusovac je predložio da se pogleda kako se i pod kojim uslovima davalo i Arsenalu i drugim klubovima. „U Arsenalu trenira 150 djece, ima 36 zaposlenih, iz treće lige došlo se u drugu, a sada je klub na pragu Prve lige. Stojim iza toga da se treba uraditi revizija i da se vidi koliki su troškovi“, izjavio je Kusovac.

Potpredsjednik Opštine, Goran Božović je apelovao da se više ne govori o FK Arsenal i da se sačeka izvještaj revizije. „Neminovno je da postoje brojne indicije za mnoge malverzacije i nezakonito poslovanje, ali da sačekamo kraj revizije kada ćemo biti upoznati na osnovu čega ćemo pokrenuti proces. Ovo je tačka dnevnog reda o stavljanju van snage odluke o formitranju AD ’Sportski kompleks Arsenal Tivat’ tako da o ovome ne trebamo više govoriti“, kazao je Božović, istčući da će javnost biti informisana o izveštaju revizije u FK Arsenal.

O neadekvatnom tretmanu klubova, ističući „Rebel“ koji broji 40 članova i postiže zavidne rezultate, a iz budžeta je dobio 1.500 eura, govorio je Dejan Piper, koji je naglasio da se Arsenal vodi kao amaterski klub, a da ima tri profesionalna igrača.

 

 

 

 

 

Odluka o stavljanju van snage o osnivanju kancelarije za integraciju romske i egipćanske populacije sa teritorije opštine Tivat usvojena je sa 19 glasova za, protiv je bilo 10,  a suzdržana 2.

Sekretarka za društvene djelatnosti, Borka Mršulja je rekla da je Skupština opštine Tivat 20. februara ove godine donijela Odluku o osnivanju kancelarije za integraciju romske i egipćanske populacije sa teritorije opštine i sufinansiranju plana i programa rada.

„S obzirom da je odlukom propisano da će se Kancelarija odnosno programi i planovi sufinansirati iz budžeta opštine, te da je predviđeno da se sredstva dodjeljuju na osnovu javnog konkursa koji raspisuje predsjednik opštine jednom godišnje i to početkom budžetske godine, što je samo po sebi kontradiktorno odnosno u suprotnosti, kao i da pored toga nisu planirana sredstva za navedene potrebe u budžetu za 2021. godinu, smatra se da su stvoreni uslovi za stavljanje van snage odluke“.

Odbornica DPS, Jvanka Laličić je kazala da je u vrijeme kada je ona bila glavni dminstrator i na raznim funckijama u opštini Tivat  bila jedna od inicijatora poboljšanja položaja RE populacije. „I s ponosom mogu reći da je upravo Opština Tivat bila prepoznata po tome što je  mnogo uraadila na planu resocijalizacije ove populacije kroz otvaranje kancelarije koja je kroz asistenciju i medijaciju pružala pomoć pripadnicima RE populacije da se uključe u redovno školovanje. Za takav projekat opština je 2016.godine među 26 zemalja dobila nagradu i ja sam tu nagradu primila u Skoplju. Nastavili smo sa aktivnošću te kancelarije i od 5-6 pripadnika Romske i Egipćanske populacije koji su na početku pohađali nastavu  danas imamo 145“, istakla je Laličić koja je mišljenja da je trebalo ozbiljnije sagledati da li se sa stavljanjem van snage ove odluke narušava dobar trend kada je u pitanju položaj ove populacije u opštini Tivat.

Ona je podsjtils da je Opštna obezbjeđivala besplatne udžbenike i besplatni prevoz za đeke RE populacije. „I ako se to prekine učiniće se nešto što će biti na uštrb ugleda naše opštine koja se prepoznavala upravo po tome da smo ovoj populaciji pružali snažnu podršku, a u skladu sa strategijom za socijalnu inkluziju Roma saglasno svim akcionionim planovima i svim dokumentima koji su usvojeni kako na nivou države tako i na nivou lokalne uprave“, navela je Laličić.

Predsjednik opštine, Željko Komnenović je rekao da su predstavnici iz Udruženja Egipćana već bili na sastanku kod njega. Govorilo se o načinima pomoći njima i nastavku uspješne prakse između Opštine Tivat i podrške njihovim aktivnostima. I ta praksa će s sigurno nastaviti. Postiji spremnost, prije svega sa naše strane i traži se i prostor za kancelariju. „Mi ne bježimo od toga da ta kancelarija i dalje živi. I prostor za kancelariju će se naći samo nam ostavite vremena da u skladu sa zakonom i pozitivnom praksom nađemo povoljno rješenje“,objasnio je Kmonenović navodeći da je sastanak sa rukovodstvom opštine zatražilo i Samir Jaha predsednik , predsjednik NVO Mladi Romi iz Herceg Novog.

Iako je jasno da će budžet za narednu gpdinu biti znatno manji, sigurno je da će se u skladu sa mogućnostima naći način da se RE populaciji pomogne, istakao je Komnenović.

Lalićić je, navodeći da je prostor u prethodnom periodu obezbjedila OŠ Drago Milović i djelovanje u nastavi,  tražila objašnjenje je li uskraćen.

Predsjednik Opštine je potvrdio da prostor obezbjeđuje škola, ali da će se vidjeti da li je možda neophodan veći prostor. Onje naglasio da Opština nema sredstava za realizaciju projekat vrijednosti 500 hiljada koji je tražio Jaha da se uvrsti u budžet.

„Ako u toku  naredne godine dođe do priliva sredstava lako je napraviti rebalans budžeta i utvrditi sredstva za takve i slične projekte“, kazao je Komnenović.

Sekretarka za društvene djeltnosti je ponovila da se odluka stavlja van snage iz formalno pravnih razloga jer  su kontradiktorni članovi 5 i 6. i da se ona zbog toga  mora povući. „Što se tiče primjera dobre prakse i saradnje koja je ostvarena sa predstavncima RE populacijee naravno da ćemo se truditi da bude na istom nivou. I ona dio koji se odnosi na prvoz đaka RE populacije i nabavka udžbenika to su stavke koje su predviđene budžetom. Intencija je bila da se ova odluka koja nije bila dobro koncipirana formalno pravno povuče“, objasnila je Mršulja.

Miomir Abović je pitao predsjdnika Opštine da li je Samir Jaha govorio o tome kada će se pripadnici te populacije „prebrojati među sobom, da se zna koliko ih ima. Nema podataka da li i koliko njih državljani Crne Gore“.

Komnenović je kazao da je tačno da se treba utvrditi tačan broj žitelja nefoirnmalnog naselja, prije svega 7.juli, ali i dijelom naselja na Lovanji koji pripada teritoriji opštine Tivat. On je rekao da ako kancelariju osniva Opština to se radi Odlukom o načinu rada opštine, a ne skupštinskom odlukom pa se ona zato i stavlja van snage.

Pozivajući odbornike da se prestane sa proberojavanjem u Skupštini, Laličić je  kazala da je ružno potencirati ko je ko i šta je ko. Oni koji su stekli pravo na državljanstvo upisani su u knjige državljana, a oni koji nisu nemaju državljanstvo. Ona je navela da u Opštini sigurno ima podatak koliko ima pripadnika te populacije od kada se radio socijalni program Roma i Egipćana koji su tu odvajkada i koji nemaju riješeno stambeno pitanje. On je predsjednika pitala zašto se nije išlo na izmjenu odluke ako su u pitanju sitne potrebe za intervencijom.

„Ne radi se ni o kakvoj  zadnjoj namjeri, niti ćemo prekinuti podršku samo da odluku upodobimo na pravno valjan način“, kazao je Komnenović.

Igor Petković je, obraćajući se odborniku Aboviću, rekao da je možda pregrubo upotrijebio  neke riječi svrstavajući tu populaciju na jednu političku stranu. On je zamolio odbornike da ne prebrojavaju ljude po naciji, vjeri i partijskoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti  „nego da budemo konstruktivna skupština koja će itekao da vodi o tome računa. I da se u ovom domu razgovara o bilo kome sa velikim poštivanjem“.

Prihvatajući sugestije kolege Petkovića Abović je  rekao da treba da se popišu umjesto prebrojavaju, ali da suštinski ne mijenja ništa. „Govorim sa najboljom namjerom da se ti ljudi legitimišu kao državljani Crne Gore, a ne da budu meta za potkusurivanje jer je javna  tajna da su ti ljudi bili glasači DPSa. Međutim to im ne daje za pravo da traže 500 hiljada iz budžeta i da im se prave stanovi“, kazao je Abović.

Želeći da se rasprava vrati, kako je rekao, vrati na normalan put, potpredsjednik opštine, Goran Božović je kazao da se izlaganja i opozicije i vlasti, na istom su fonu što se tiče ovog problema. „Ne govorimo da ćemo uskratiti podršku nego da je odluka vrlo loša, sa mnogo manjkavosti i propusta, kontradiktorna. I kad bi ulazili u izmjenu došli bi u situaciju da mijenjamo više od pola odluke, a onda to nije izmjena nego donošenje nove“, reko je Božović.

On je istakao da je im je cilj da se ta priča završi kako treba. „U ovom momentu nijesmo mogli da razmatramo novu odluku i zato ćemo ovu staviti van snage i da na bolji način ramotrimo mogućnost institucionalizovane pomoći prema RE populaciji. I ja uvijek zagovaram da treba jednako posmatrati interese svih građana ovoga grada. Međutim ovo nije taj slučaj i ja zastupam tezu, a i svi vi koliko razumijem iz vaših izlaganja, da mi zastupamo tezu pozitivne diskriminscije  prema toj populaciji kako bi poboljšala svoj status. I neće ni trenutak manja podrška toj populaciji, vjerujem da će biti i bolja“, naglasio je Božović.

Prihvatajući da će odluka u narednom periodu biti pripremljena, odbornica Laličić je predsjednika Skupštine zamolila da se rasprave po tačkama dnevnog reda koje su od vitalnog značaja za bilo koju populaciju ne zloupotrebljavaju politički, posebno ako ne date mogućnost da se na te političke opservacije adekvatno i odgovori.

Zaključujućii raspravu po ovoj tački dnevnog reda, Božović je pojasnio da se donošenje odluke neće odmah razmatrati, nego da će razmotriti kako tu priču riješeti na kvalitetan način.

 

Predlog Odluke o davanju saglasnosti od odustajanja od izjavljivanja revizije u predmetu Posl.br.P.1545/19/16 (tačka 7) i predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od izjavljivanje revizije  na presudu Višeg suda u Podgorici Gž. br.3494/19 od 11.05.2020. usvojene su bez rasprave sa 20 glasova za i 10 glasova protiv.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije izjavljenje na presudu Višeg suda uPodgorici Gž.br.862/20-15 od 24.04.2020. usvojen  posle duže rasprave sa 20 glasova za i devet protiv.

Daje se saglasnost za odustajanje od revizije izjavljene na presudu Višeg suda u Podgorici Gž.br.862/20-15 od 24.04.2020.godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.290/15/15 od 09.12.2019.godine, u pravnoj stvari koja se vodi po tužbi tužilaca Meštrović Iva, Meštrović Joke, Meštrović Nevenke i Stjepaničić Aleksandre radi isplate naknade za ranije čestice zemlje 840/1, 844/2 i 849/2 sve KO Đuraševići koje u površini od 1.447 m2 ulaze u sastav kat.par. 1750/9, 1751/3, 1751/4 i 1751/2 KO Đuraševići, a koje u naravi predstavljaju lokaciju na kojoj je izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i tzv. preostali dio za koje je u postupku utvrđeno da je ekonomski neisplativo.

Razlog donošenja odluke je slijedeći:

Presudom Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.290/15/15 od 09.12.2019.godine obavezana je tužena Opština Tivat da tužiocima Meštrović Ivu, Meštrović Joki, Meštrović Nevenki i Stjepaničić Aleksandri isplati naknadu na ime faktički izuzetog zemljišta označenog po starom premjeru kao čestice zemlje 840/1, 844/2 i 849/2 KO Đuraševići, a koje u površini od 1.447 m2 odgovaraju djelovima kat.parcela 1750/9, 1751/3, 1751/4 i 1751/2 sve KO Đuraševići (koje predstavljaju lokaciju na kojoj je izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i tzv.preostali dio za koji tužioci nemaju ekonomski interes), u ukupnom iznosu od 146.552,16 eura sa kamatom od dana izrade usaglašenog nalaza vještaka građevinske struke dana 30.09.2019.godine, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Naknada je shodno usaglašenom nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke utvrđena na iznos od 101,28 eura/m2.

Prvostepenom presudom takođe je obavezana tužena Opština Tivat da isplati tužiocima troškove postupka u iznosu od 19.375,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Navedena odluka, u dijelu odluke o glavnom zahtjevu i kamati, potvrđena je presudom Višeg suda u Podgorici Gž.br.862/20-15 od 24.04.2020.godine, čime je ista postala pravosnažna i izvršna, pa samim tim daje pravo tužiocima da svoje potraživanje naplate u postupku prinudne naplate što bi dodatno uvećalo troškove i dovodi u pitanje stabilnost budžeta.

U ponovnom postupku, Osnovni sud u Kotoru je dana 29.05.2020.godine donio novo rješenje o troškovima postupka na iznos od 20.500,00 eura, koje rješenje je ukinuto od strane Višeg suda u postupku odlučivanja po žalbi tužene Opštine. Prvostepeni sud u ponovnom postupku još nije donio odluku o troškovima postupka što je razlog zašto troškovi postupka nisu predmet predloga ove odluke.

Što se tiče glavnog tužbenog zahtjeva i kamate, u pogledu istog je izjavljena revizija Vrhovnom sudu Crne Gore dana 11.06.2020.godine, u kom dijelu odluka do danas nije donijeta.

Tužioci su, posredstvom svog punomoćnika, upoznati sa namjerom tužene da odustane od izjavljene revizije na drugostepenu odluku Gž.br.862/20-15 od 24.04.2020.godine, odnosno o namjeri tužene da pristupi realizaciji svoje obaveze kod činjenice da je riječ o visokom iznosu naknade, kao i o tome da Opština planira da sredstva za isplatu naknade u ovom i u drugim aktuelnim predmetima koja se tiču istog lokaliteta, obezbijedi iz kreditnih linija koje se planiraju realizovati krajem januara mjeseca 2021. godine.

Sa druge strane, osnovanost predloga za odustajanje od ovog pravnog lijeka jeste u tome što su tužioci iskazali spremnost da se odreknu od potraživanja zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade koji bi, za period od 30.09.2019.god. do dana izrade ovog prijedloga iznosilo cca 14.655,00 eura, dok su iskazali i spremnost da se kompletan iznos isplati u roku ne dužem od 12 (dvanaest) mjeseci od dobijanja kredita. Ostali su pri potraživanju naknade na ime dosuđenih sudskih troškova sa razloga što je inicijalno tužioce zastupala punomoćnica Andrijana Boreta, advokatica iz Budve, koja je u međuvremenu preminula pa kako tužioci imaju obavezu prema njenoj porodici, u tom dijelu se nisu mogli odreći naknade.

Sporno zemljište faktički je eksproprisano izgradnjom PPOV, znači privedeno je namjeni, u pitanju je javno dobro pa nije moguć povraćaj u ranije stanje istog, shodno tome tužioci  imaju pravo na naknadu u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji koje pravo ne zastarijeva.

Kako se radi o iznosu većem od 30.000,00 eura, a Zakonom o državnoj imovini je propisano da je za odustajanje od pravnog lijeka potrebno obavijestiti nadležni organ lokalne samouprave, to se predlaže usvajanje predložene odluke. Usvajanjem ove odluke stvaraju se uslovi za ispunjenje obaveze po presudama na način koji je najprihvatljiviji sa finansijskog aspekta za Opštinu Tivat, a kod činjenice da je potraživanje nesporno utvrđeno.

Ispred Obrađivanja obratila se vd sekretarka Direkcije za imovinu Rita Mitrović i istakla da su se u tadašnjem dogovoru vlasnici tada odrekli prava na kamatu, međutim jutros su neposredno pred Sjednicu SO Tivat povukli taj svoj predlog, odnosno stavili na razmišljanje do Odluke o troškovima postupka koja još nije donijeta.

-Znači samo u ovom dijelu obrazloženja da se oni nisu odrekli kamate u iznosu od 14 hiljada, što ne znači da neće do nekog sledećeg razgovora, što će biti stvar posebnog sporazuma.

Odbornica Jovanka Laličić je istakla da će ovo biti udar na budžet jer ako vlasnici sada dovode u pitanje troškove te stavke iz ove Odluke će biti promijenjene.

Vd sekretar za finansije Jovan Brinić kazao je da Opština nije ispoštovala  dogovor sa mještanima.

„U decembru 2018. godine je bio pripremljen prijedlog odluke za davanje saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja u ovoj pravnoj stvari  na iznos od 127.336,00 € eura sa zakonskom zateznom kamatom (po tada postignutom dogovoru sa tužiocima cijena je bila 88,00 eura/m2). Navedeni prijedlog skinut je sa dnevnog reda i postupak pred prvostepenim sudom je nastavljen sa novim vještačenjima što je imalo za posljedicu znatno veći iznos naknade i sudskih troškova. Tada smo izgleda jedino mi vodili računa o budžetu. Budžet je zbog ovih poravnanja oštećen za 131.171,00 eura jer ste vi čekali neke odluke koje je Viši sud pobio. Svako čekanje pogoršava i izaziova ozbiljnu štetu po budžet opštine“-kazao je Brinić i dodao da je zbog sličnih tužbi šteta za budžet oko 800 hiljada eura. Odbornik Siniša Kusovac je upitao da li je to po zakonu i dodao da su tada čekali drugostepenu presudu koja je pravosnažna i da se tek tada može isplatiti.

Odbornica Marija Giljača kazala je da davanje saglasnosti za odlaganje revizije ne mogu biti ni opasne ni nezakonite.

„Ovdje se samo može postaviti pitanje odgovornosti. Radi se o odugovlačenju postupka bez ikakve potrebe i podizanju troškova. Ovo se nije smjelo dozvoliti“.

Brinić je dodao da su ovo sve pravosnažne Odluke i da troškovi nisu definisani jer će se Opština truditi da interveniše u svoju korist.

Vlasnici su mogli blokirati račun Opštine, istakla je Rita Mitrović.

„Ovdje se radi samo o osnovnom dugu, a o kamati ćemo još pričati a troškovi postupka će biti predmet dogovaranja“.

Ispred SD-a Igor Petković je istakao da oni podržavaju svaki vid dogovora koji je u skladu sa zakonom i dodao da se nada da će predsjednik opštine biti isto tako ažuran kada je u pitanju zemlja na Aerodromu Tivat.

Odbornik Savo Klakor je istakao da „čovjek poput mene ima želudac za ovakve političke teme, ali je ovo prevršilo svako mjeru“.

-Dušebrižnici koji su zavili Crnu Goru u crno i građane Tivta su se našli da štite interese određene populacije i interes Opštine Tivat. To ste imali 30 godina da pokažete. Pitamo se da li je Krtoljanima bolje biti u poziciji RAE populacije ili ovako kako se deklarišu. Sad spočitavate da ne radimo u interesu građana. Morate se navići a novu Crnu Goru. Od vaših briga je zaboljela glava cijelu opštinu i državu.

Igor Petković je replicirao Klakoru:

-Nađite mi sve loše odluke SD-a po grad i građane. Imali smo i mi želudac za vas davno nekad kada smo branili Tivat i od vas i od nas. Ja iza sebe imam čistu priču i spreman sam da razgovaram, a o gradu ću se brinuti svakako i ja i SD i svaki dobronamjerni Tivćanin-kazao je Petković i dodao da je isprovociran ovim.

-Kad mi neko spočitava, pa stvarno. Ja ne zaslužujem ove komentare niti sam tako prepoznat u ovom gradu. Moraćete da se priviknete na Krtoljane i novu Crnu Goru. Mi smo pokazali dobru namjeru. Pitam se da li je to politikanstvo ili iskreni interes da sačuvate interes opštine u ovom slučaju Krtola-zaključio je Klakor.

Predsjednik opštine Željko Komnenović je kazao da je osnovna zamjerka ljudi na Klačini bila što nije bilo dijaloga.

„Jasno je da moramo da izmirimo ove obaveze. Ti ljudi mogu da blokiraju račun opštine. Činjenica je da je to jedna od najvećih dubioza u opštini Tivat. Dajte da uradimo nešto pravedno za ove ljude. Gospodinu Petkoviću, rekli smo da ćemo se boriti za prava mještana, kolike su naše snage kolike god da su ići ćemo ka tome, borićemo se za pravedno rješenje. Dajte nam šansu da ovo ostvarimo na korist svih građana i cijele opštine.

Igor Petković je kazao da će opština imati podršku SD-a.

Odbornik Dejan Risančić je kazao da mu koncentracija ne može pasti kad vidi da Kusovac nešto brani.

„Vi ste tih devet tačaka stavili pa skinuli sa Dnevnog reda iako su bile već pravosnažne presude. Pored 3,5 miliona duga mi još moramo da slušamo kako vi nešto Branite. Ovo ste vi spakovali nama. Oni sigurno nisu bili vaši glasači. Ovdje se radi o običnim ljudima, a nama ste ostavili probleme. Danas nas napadate. Mi branimo narod od takvih kao što ste vi. Vi 30 godina brkate i svađate narod. Vjerujem da ćemo i u drugih šest slučajeva doći zatezne kamate i troškova do 800 hiljada. To su brojke sposobnih a ne podobnih ljudi.

Kusovac je objasnio da su tada bila prvostepena rješenja i da su se čekala drugostepene presude, na šta je Brinić odgovorio da zato postoje zakonske norme gdje postoji sudsko poravnanje.

Odbornik Miomir Abović je istakao da su nepotrebno podignuti troškovi i da neće stati na ovome.

-Koalicioni partneri se sada vade. Odakle SD-u moralna osnova da pričate sad. Vaša pozicija je bila relaksirana. Vi se ništa niste pitali. Nije vas briga za Aerodrome osim da zapošljavate radi glasova. Ne brinite šta će nova Vlada, ne može biti gore nego što je bilo. A Tivat će mnogo više imati koristi. Šta ste uradili raznim angažmanima? Doveli ste do 3,5 miliona duga.

Laličić je opomenula da se drže teme i kazala da se ne sjeća da se glasalo o cjelovitom Dnevnom redu na šta su se odbornici pobunili i nakon što je utvrđeno da se glasalo, od Jovanke Laličić tražili da se izvini Skupštini što je i uradila.

U nastavku je Igor Petković kazao da snose odgovornost za sve što je SD radio.

-Kažete da je politika iz 1997. loša. Pa šta onda radite sa SDP-om? Šta vi gdine Đuroviću radite sa njima u koaliciji?

Aleksandar Đurović iz SDP je prigovorio i tražio prava po poslovniku i sankcionisanje.

Abović je kazao predsjedniku Skupštine da on ne može uskraćivati ljudima i ograničavati šta će da kažu.

-To ni Svetozaru Maroviću prepodobnom nije pošlo za rukom. Ovaj SDP nije onaj iz 1997. Ovaj ima mladih ljudi koji su svjesni s kim će ući u koaliciju i čast mi je što je sa nama-kazao je Abović.

Petković je kazao Aboviću da je pobrkao lončiće.

-Ja sam 1997. imao 11 godina.

Aleksandar Đurović je kazao da SDP nije dio koalicije u vlasti, već u manjinskoj podršci zbog onoga što su pričali u predizbornoj kampanji.

-SD kao i obično neupućen, ali nisam očekivao da i gdin Abović bude neupućen. Znači mi nismo dio koalicije.

Odbornik Ilija Janović je zahvalio na saradnji sa sekretarkom Ritom Mitrović i kazao da podržava svako vođenje računa i o troškovima ali i o građanima.

Marija Giljača je upitala Jovanku Laličić i Sinišu Kusovca zašto su dozvolili da uđe u sudski postupak.

Jovanka Laličić je kazala da ona nije bila tu te godine, na što je Giljača kazala da su ti postupci iz 2015. godine, a Laličić odgovorila da je važno kad su završeni a ne započeti i da se u sudske postupke ulazi kako bi se smanjili troškovi.

Vd sekretarka Rita Mitrović je kazala da su imali tada procjenu Uprave za nekretnine od 20e po m2 ali su tada donijeli tu Odluku da svi koji imaju papire i koji žele da prihvate tu cijenu su isplatili.

-Otprilike nekih 120 hiljada smo platili i tu se završilo jer niko više tu cijenu nije htio prihvatiti. Istovremeno smo dobili devet tužbi i u svim postupcima smo imali jedno vještačenje od različitih vještaka i nalaz je bio gotovo ujednačen. zakon o državnoj imovini daje pravo da kada se utvrdi da se neki spor može riješiti poravnanjem uz prethodnu saglasnost Skupštine. Kako do toga nije došlo ušlo se u dalje procedure. Kada vam dva vještaka usaglase svoje stavove  to je to, Viši sud to nikada neće pobiti. Mi smo ovim kupili vrijeme, jer mi to moramo da platimo, jer su se neki odrekli kamate ili barem dijela i to je dobro po nas. Ispaltiće se u ratama opet dobro. Mi sada možemo sve prvostepene presude povući žalbe i postići dogovor. Svaki cent koji nam popuste mi smo na dobitku, mi ove sporove ne možemo da dobijemo.

Savo Klakor je ponovo kazao da se svi drže teme. Potpredsjednik opštine Vladimir Arsić je kazao da se ovim rješava veliki problem.

-Ovaj dogovor je jedan od značajnijih poteza lokalne uprave. To pokazuje da nam vjeruju i rješavamo problem. Na ovu cijenu uštede ćemo se i u buduće oslanjati ubuduće. Posebno bih molio da odbornici DPS-a da dignu i dva zelena kartona jer ćemo rješenjem ovog problema i sredtstva od uštede iskoristiti za rješenje još jednog velikog problema koji ste nam ostavili.

 

Jednoglasno bez rasprave, odbornici su sa 29 glasova za prihvatili Plan i program doo Vodovod i kanalizacija Tivat.

Iz Vodovoda su naglasili da su kroz finansijski dio Programa, trenutno u fazi dobijanja saglasnosti na predlog cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021.godinu, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, tako da je cijeli Plan rađen na osnovu važećih cijena usluga.

Takođe po Zakonu o javnim nabavkama Plan javnih nabavki donosi se se do 31.01. za tekuću godinu, tako da on nije sadržan u planu.

Napominju da je u ovom trenutku teško raditi bilo kakve procijene troškova i prihoda u odnosu na predhodne godine, tako da je Program rada za 2021.godinu rađen na osnovu procjena realizacije za 2020. godinu, koja je zbog epidemiološke situacije, izazvane pandemijom korona virusa dosta lošija u odnosu na predhodne godine.

Zbog teške epidemiološke i finansijske situacije, teško je izvršiti procjenu potreba za zapošljavanjem za narednoj godini, stoji u planu i programu Vodovoda

 

Odbornici tivatske skupštine jednoglasno su sa 30 glasova za usvojili Plan i program rada DOO “Komunalno” Tivat za 2021. godinu.

Ilija Janović iz HGI – a prethodno se izvinio direktorima javnih preduzeća što, prema njegovim navodima zbog dužine trajanja skupštinskog zasijedanja, nisu imali prilike da se izjasne o poslovanju preduzeća kojima rukovode. Odbornik građanske liste “Narod pobjeđuje” Miomir Abović osvrnuo se na Janovićevu izjavu istakavši da se kaže izviniti, a ne izvinuti.

 

Budžetom Opštine Tivat za 2021.godinu predviđena su sredstva u iznosu 381.400,00 € za pokrivanje slijedećih troškova:

 

– održavanja javnih površina

– održavanje javne rasvjete

– održavanje Velikog gradskog parka

– održavanje opštinskih puteva

– održavanje bujičnih tokova na javnim površinama

– rad službe zaštite VGP-a

– rad čuvarske / stražarske službe

– održavanje javnog toaleta

Obzirom da iznos izdvojenih sredstava ne pokriva troškove planirane programom rada DOO“KOMUNALNO” TIVATod 851.367,59 €, razlika u iznosu od 469.967,59 € će se finansirati iz sopstvenih sredstava.

Sredstva u iznosu od 200.000,00 € planirana Budžetom Opštine Tivat predviđena su za deponovanje komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji “Možura” Bar.

Poslovi u zoni posebne namjene,tj. u zoni morskog dobra, koji obuhvataju cjelogodišnje održavanje javnih površina, javnih zelenih površina i zasada na njima, javne rasvjete i bujičnih tokova finansiraće se iz namjenskih sredstava, predviđenih budžetom “JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore” i čine predmet posebnog ugovora, pozivom na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom br. 0203-638/4 od 15.02.2019.godine na koji je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom br. 07-837 od 14.03.2019.godine.

Finansijski plan za 2021.godinu uradjen je na bazi procjene ostvarivanja plana za 2020.godinu,i rješavanja finansijskih izazova koji su uzrokovani negativnim posljedicama koje su izazvane epidemijom korona virusa. Planirani prihodi DOO “KOMUNALNO” TIVAT za 2021.godine iznose 2.446.900 €

Planirani prihodi za 2021.godinu iz budžeta Opštine Tivat iznose 581.400€, i za 13% su manji od planiranih prihoda za 2020.godinu, odnosno 84.000€ u apsolutnom iznosu.

Prihodi po osnovu budžeta opštine Tivat za 2021.godinu učestvuju sa 24% u ukupnim planiranim prihodima, stoji između ostalog u Planu i program rada Komunalnog preduzeća za 2021. godinu.

 

Plan i program rada sa finansijskim planom za 2021 godinu DOO Parking servis Tivat odbornici su usvojili sa 27 glasova ZA, jednim PROTIV i jednim UZDRŽAN.

Tome je prethodila rasprava koju je pokrenula Sanja Vuković (Narod pobjeđuje) pitanjem šta je sa biciklima koje posjeduje Parking servis, gdje se nalaze, ko vodi evidenciju o iznajmljivanju i koliki je prihod ostvaren u 2020 godini.

Direktor Slaviša Ognjanović je odgovorio da su bicikla koja su preuzeta od Komunalnog uskladištena u magacinu, da su se iznajmljivala o čemu postoji pedantna evidencija a da za njih, u ljetnom period ove godine, nije bilo interesovanja.Za iduću godinu je planirana modernizacija i nabavka električnih skutera i dva nova i modernija bicikla. Uskladištena bicikla su u svakom trenutku spremna za iznajmljivanje.

Mišljenje Vlada Brguljana (Narod pobjeđuje) je da Plan za 2021 godinu nije dovoljno racionalan jer sa rashodovne strane nije rađena racionalizacija troškova koji su u ovom planu veći nego u prethodnom kada je kupljen “pauk” i stanica za električno punjenje. Zanimali su ga i troškovi računovodstva i toškovi softvera za parkiranje vozila. Direktor Ognjanović je pojasnio da su rashodi uvećani jer se uvećava i obim poslova. Trudili su se da u svakom pogledu smanjivali troškove kako bi na kraju godine pozitivno poslovali. Knjigovodstvo je rashod koji je dobijen javnom nabavkom a usluge iznose 548 eura mjesečno uz 160 eura, takođe mjesečno, za iznajmljivanje softvera koje svako računovodstvo mora da ima. Javna nabavka ističe u februara pa će tada izabrati najpovoljnijeg ponuđača.

Igora Petkovića (“Socijaldemokrate Ivan Brajović-Tivat mora bolje“) je interesovalo zašto je prihod uvećan kada aerodromski parking nije radio jer, kako kaže, četiri godine koliko rade svaka odluka je podložna sumnji i SD neće glasati za Program rada. Direktor Ognjanović je pojasnio da je situacija na aerodromskom parking zaista teška a planirana sredstva su tolika jer se nadaju da će situacija biti bolja. Prema njegovim riječima teško je predvidjeti dinamiku potraživanja i naglasio da je Parking servis za 2,5 godine postojanja, prema gruboj računici dao što opštini, što državi dao 937 hiljada eura a u parkinge investirao više od 100 hiljadu eura. Na Ognjanovićevu tvrdnju da je parking servis jedne susjedne opštine poslovao sa velikim gubitkom, odbornik Adrijan Vuksanović (HGI) je zatražio da kaže o kojoj opštini se radi.

Igor Petković  (“Socijaldemokrate Ivan Brajović-Tivat mora bolje“) je konstatovao da su u ovo vrijeme krize trebali razmišljati da sačuvaju plate radnicima i na osnovu zarada koje imaju naprave budžet.

Kada su ulaganja u pitanju, redovno, hitno ili nužno, parkinzi su u lošem stanju i u njih se mora ulagati popraviti struju, rješavati havarije, obnavljati podlogu a sve se to mora riješiti da bi parkiranje funkcionisalo.

Planiran prihod za 2021. godinu iznosi 489.ooo,00 eura od čega je najviši, 260 hiljada, prihod sa posebnih parkirališta. Prema finansijskom planu za 2021 godinu, rashodi d.o.o. Parking servis Tivat će iznositi 485.951,52 odnosno 3.048,48 eura manje od prihoda. Najviše će biti utrošeno za zarade, porez i doprinose 255.472.52 eura.

 

 

Plan i program rada DOO Vodakom Tivat za 2021. usvojen je sa 26 glasova za i 2 uzdržana.

Odbornica Sanja Vuković (“Narod pobjeđuje”) zamolila je direktora Dragana Roganovića da upozna odbornike o trenutnom stanju spora sa Fajferom (Pfeipfer), jer se Opština se suočila sa najavom međunarodne arbitraže. Podsjetila je da je u 2011. Opština potpisala ugovor sa Fajferom o izgradnji kanalizacione mreže uTivtu, da su radovi započeli 2014, te da se Opština sa tom kompanijom sudila, da je angažovana Komisija i da je dosuđeno 2019. godine da opština izvođaču isplati određeni iznos sredstava. Opština je Fajferu uplatila 738 hiljada eura 31. avgusta ove godine, dan poslije izbora.

Roganović je rekao da će pokušati da da informaciju, iako se nije pripremio, jer se tačka odnosi na plan društva za narednu godinu, kao i da tada nije bio direktor Vodakoma i da nema pisanih dokumenata kod sebe, ali da ih može naknadno proslijediti Opštini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Prilikom okončanja ugovora, u skladu sa uslovima ugovaranja, nadzorni inženjer, ili rukovodilac izgradnje, donio je determinaciju da se određena sredstva, zbog kašnjenja Fajfera na ugovoru, mogu zadržati u korist investitora, pa su ona zadržana i nisu isplaćena izvođaču. Izvođač ima pravo da u prvom postupku, nezadovoljan determinacijom nadležnog inženjera, pokrene prigovor komisiji za riješavanje sporova. Predsjedavajući je dodijelio određena sredstva Fajferu i preinačio doluku o determinaciji, odnosno naložio opštini da određena sredstva, koja su manja od onih koje je determinacijom odredio inženjer, prenese izvođaču. Fajfer je, nezadovoljan ovim, pokrenuo arbitražu u novembru pred Arbitražnim vijećem, a Vodakom je o tome obavijestio Opštinu, o čemu Roganović kaže:

 “On ima određena potraživanja, a mi nismo dobili tu dokumentaciju da bih mogao da iznesem kolika su potraživanja od Opštine. Sjedište arbitraže će biti u Podgorici, postupak je otvoren. Postoji mogućnost da se postigne poravnjanje i prije arbitraže. Da li će Opština ući u postupak pregovaranja sa izvođačem, ili će se ići do arbitraže, mi smo na raspolaganju da damo sve potrebne informacije i da se investitoru izađe u susret.”

Sanja Vuković zahvalila je na odgovoru i naglasila da joj je to bilo važno zbog sugrađana, jer ne znaju sa čime se Opština sreće: “Složićete se sa mnom da, što se tiče te arbitraže, Fajfer može da traži sumu koja njima padne na pamet. KRS je dosudio 539 hiljada eura, plus dodatni troškovi,  to je bilo 577 hiljada eura u 2019. godini. Mi smo 31. avgusta 2020. izmirili 577 i još dodatnih 127 hiljada, plus kamatu od 34 hiljade, što je ukupno 738 hiljada. Suma koju smo zadržali je bila 832 hiljade. Ja ne pozivam vas na odgovornost, bitno je da se zna da je i Opština zakazala, odugovlačila plaćanje i opet smo došli u lošu poziciju. Jesmo li mogli drugačije izaći iz ovog postupka?”

Roganović  je odgovorio da Vodakom nije konsultant, nego agencija koja  daje podršku svojim osnivačima, a Dahlem, je bio konsultant, koji je donio determinaciju, ili odluku, vezanu za zadržavanje sredstava. Vodakom koordiniše cijeli proces, a ne donosi odluke, što je Vodakom prezentirao svojim osnivačima i investitorima, od momenta kad su opštine i Vlada odlučili da formiraju agenciju za implementaciju projekata. Uslov za poslove koji se odvijaju preko KfW banke je da postoji takva agencija, koja će koordinisati te projekte, podsjetio je Roganović. Vodakom koordiniše mišljenja i sugestije, a investitori donose odluke.

Naglasio je da je arbitražni postupak  tek sad pokrenut, te da nema uvid u materijale i ne može dati informaciju o količini odštetnih zahtjeva. Rukovodilac izgradnje, koji je donio Odluku da se izvođaču mogu zadržati  sredstva je potpuno samostalan i na njega ne mogu uticati ni izvođač, ni investitor, ni Vodakom, istakao je. Svaka nezadovoljna strana ima pravo da se žali višoj instanci. Da li je tu neko zatajio, Roganović nije bio u stanju da kaže, osim da se ispoštovalo sve u skladu sa procedurama.

Vladimir Arsić (“Narod pobjeđuje”) kazao je da je Opština dobila dokumentaciju prije dva dana, a arbitraža, odnosno oštetni zahtjev ima vrijednost od million i 60 hiljada eura i istakao: “Ko je zakazao, to ćemo da vidimo! Zanimljivo je što u cijelom postupku stalno stižu zahtjevi za obeštećenje. Faza V 2 će uskoro da krene i iskreno se nadam da će apsolutno svaki dokument, koji bude dolazio od vaše strane i od novih izvođača radova strogo povesti računa. Pre sat vremena sam vam poslao pitanje na prvu opasku u kojoj se već traži neko odlaganje i pomjera redosled aktivnosti već na 3 do 5 mjeseci, a projekat još nije zaživeo. Prezentacija je planirana za sutra u 10 sati. Svaka reperkusija sa vremenskim odlaganjem isključivo košta opštinu Tivat. Nemojte, molim vas, da dozvolite više i da stavite apostrof na svaku riječ u njihovim zapisnicima, koja se odnosi na odlaganje po bilo kom osnovu. Šta ćemo da radimo s arbitražom? Do 11. januara nam je ostavljen rok. Ako su prvih 10 dana neradni, kako oni misle da lokalna uprava da odgovor na arbitražni postupak?”

Arsić je rekao da nezavisni ekspert u svojoj slobodnoj procjeni dao koeficijent neke korektnosti od 2,58, a nije ništa objasnio, te da smatra da Vodakom, koji Opština plaća, treba itekako da ima operativni tim, koji će da pokreće krivične postupke. KfW banka kao neko ko donira sredstva je o jadu zabavila opštine na crnogorskom primorju oštetnim zahtjevima od 12 miliona u Herceg Novom, milion u Tivtu, kao i u Ulcinju i Budvi, gdje imaju slične problem. On je želio da građani znaju da KfW, kao banka koju je Vlada postavila u svim gradovima postavlja ćerku firmu Dahlem, koja radi u interesu svoje banke, a mi plaćamo penale, što Vodakom treba da kaže. Građani treba da znaju da je implementacija u fazi V2 za izgradnju kanalizacione infrastrukture 11 miliona eura, te da ako ne budemo imali potpunu kontrolu, onda nismo ništa postigli…On je postavio pitanje ko su ti arbitri i ko su ljudi u KRS-u i ko ih određuje.

Roganović je kazao da Vodakom ima vrlo otvorenu saradnju sa opštinama i da ništa u njihovom radu nije sakriveno. Negde je investitor neki sekretarijat, ili Vodovod, u Tivtu je ViK, ali sva dokumentacija, svi ugovori i predlozi idu uz saglasnost investitora, a Vodakom ništa ne preduzima bez investitora, pa ne može biti odgovoran. Odgovorni su svi učesnici, a Vodakom će se truditi da ojača svoje kapacitete i biće i dalje na raspolaganju osnivačima. Takođe je naglasio da nije advokat KfW banke, kao i da Dahlem nije njena “kćerka”.

Andrija Petković kazao je u ime Bokeškog foruma da oni neće glasati za ovaj plan, jer nisu zadovoljni načinom na koji je ta firma do sada radila, pa će biti uzdržani povodom ove tačke.

Roganović je kazao da neće da utiče na glasanje, ali da program rada šta će se raditi u Tivtu donosi opština, te da to nije plan Vodakoma, već plan investicija u Opštini Tivat.

 

Prijedlog plana i programa JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2021. godinu usvojen je jednoglasno i bez rasprave sa 27 odborničkih glasova. U narednoj godini planirane su ukupno 23 izložbe u ovoj ustanovi.

Dokument je dobio pozitivno mišljenje Sekretarijata za društvene djelatnosti, a skupštinskom zasjedanju je prisustvovala direktorka Jelena Bošković.

 

 

Plan i program Turističke organizacije Tivta za 2021. usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 28 glasova za.

 

Odbornici su danas jednoglasno usvojili plan i program Centra za kulturu za 2021. godinu

Realizacija 16. izdanja Purgatorija na takmičarskom nivou, festivalski i programski je imperativ – poručuju iz Centra. Planira se 10-13 muzičkih programa i dvadesetak književnih programa.

Jovanka Laličić iz DPS je pitala predsjednika opštine šta planiraju sa realizacijom usvojenih Elaborata o osnivanju Biblioteke I Gradskog pozorišta?

Predsjednik opštine Željko Komnenović je je odgovorio da odluka o tome  još nije donijeta.

“Epidemija koronavirusa je promjenila mnogo toga. U narednom periodu donijećemo i odgovarajuće odluke. Ono što treba reći je da sve što traži dodatna finansijska ulaganja za nas je komplikovano. Vidite i sami da zbog korone sve visi u vazduhu. U proteklom periodu nije bilo mnogo kulturnih dešavanja. Ali, ono što je u korist razvoja kulture u Tivtu mi ćemo ispratiti” – rekao je Komnenović.

 

Sve odluke o razrješenju i imenovanju donijete su jednoglasno.

Umjesto Gorana Božovića koji je dao ostavku zbog nespojivosti funkcija, Valentina Božović je izabrana za člana Odbora za izbor i imenovanje, člana Odbora za društvene djelatnosti, člana Savjeta za pritužbe građana i kao odbornik koji prisustvuje zaključenju braka

Budimir Cupara razriješen je dužnosti predsjednika Odbora za Statut i propise i Odbora za izbor i imenovanja, a umjesto njega za predsjednicu ova dva odbora izabrana je Ankica Bogdanović.