Skupština opštine 20. decembra sa čak 62 tačke dnevnog reda

Skupština opštine Tivat održaće se 20. decembra sa čak 62 tačke dnevnog reda. I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

                                                     

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

 • usvajanje zapisnika sa XXXI sjednice SO Tivat  –

 

 1. Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020 godinu
 2. Predlog Odluke o porezu na nepokretnost
 3. Izvještaj o stanju uređenja prostora
 4. Program uređenja prostora za 2020 godinu
 5. Strategija razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024 godina
 6. Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje
 7. Plan i program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2020.godinu
 8. Plan i program rada DOO „Komunalno“ Tivat za 2020.godinu
 9. Plan i program rada DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2020.godinu
 10. Plan i program rada DOO „Parking servis“ Tivat za 2020.godinu
 11. Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2018.godinu
 12. Plan i program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2020.godinu
 13. Plan i program rada DOO „Vodacom“ Tivat za 2020.godinu
 14. Plan i program rada RJ „Azil“ za 2019.godinu
 15. Plan i program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2020.godinu
 16. Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat za 2020.godinu
 17. Plan i program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2020.godinu
 18. Informacija o stanju životne sredine za 2018.godinu
 19. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020 godinu
 20. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
 21. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite
 22. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020 godine
 23. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Stari Krašići“
 24. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“
 25. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta kompleksa „PARK“ Donja Lastva
 26. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „PRŽNO I“
 27. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Ruljina“
 28. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Detaljnog urbanističkog plana „KRAŠIĆI“
 29. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Pržno I“
 30. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Golf Ekonomija
 31. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Bogišići“
 32. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Donja Lastva“
 33. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Kostići”
 34. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Meštovići”
 35. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Milovići”
 36. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Krašići 1”
 37. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Krašići 2”
 38. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Urbanističkog projekta“Krašići 3”
 39. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornji Kalimanj”
 40. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Mažina”
 41. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “ Župa-Češljar”
 42. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “ Gornji Đuraševići”
 43. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
 44. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac”
 45. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva”
 46. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gošići”
 47. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”
 48. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf I Donji Radovići zapad”
 49. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići”
 50. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gradiošnica”
 51. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”
 52. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Krašića za zonu 2-naselje Maslinjak”
 53. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Tivat-Centar”
 54. Predlog Odluke o kupovini katastarske parcele 830 KO Donja Lastva
 55. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br P. br258/18/18
 56. Predlog Odluke o prodaji katastarske parcele 1503/1 KO Tivat
 57. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova sa Nacrtom Ugovora o izvođenju radova
 58. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat
 59. Predlog Odluke o razrješenju izvršnog direktora DOO „Autobuska stanica“ Tivat
 60. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO „Autobuska stanica“ Tivat
 61. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta JU „Muzej i galerija“ Tivat
 62. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini DOO „Vodacom“