Skupština 29. oktobra sa 17 tačaka dnevnog reda

Redovna 31. sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 29.oktobra sa 17 tačaka dnevnog reda. I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • usvajanje zapisnika sa XXX sjednice SO Tivat  –
 1. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01.-30.09.2019.godine
 2. Predlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata
 3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat
 5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Autobuska stanica“ Tivat
 6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Parking servis“ Tivat
 7. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 8. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Komunalno“ Tivat
 9. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO„Autobuska stanica“ Tivat
 10. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Parking servis“ Tivat
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu Tivat
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“
 13. Lokalni Akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022 godine u opštini Tivat
 14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brend New Tivat“ za 2018. godinu
 15. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018. godinu
 16. Predlog Odlukeo davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br Rs 191/2017