Skupstina 20 april

Skupština 26. maja sa 26 tačaka dnevnog reda

Redovna 21. sjednica Skupštine opštine sa 25 tačaka dnevnog reda održaće se u utorak, 26. maja sa početkom u 10 sati – saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta Krsta Boškovića. I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

 

D N E V N I R E D

-Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice-

1. Informacija o realizaciji strateškog plana optine Tivat za 2014. godinu
2. Odluka o donošenju DUP-a Gornji Kalimanj
3. Plan privremenih objekata
4. Odluka o dopunama odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata na teritoriji opštine Tivat
5. Odluka o dopunama Odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat
6. Program socijalnog stanovanja
7. Odluka o stavljanju van snage odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
8. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat
9. Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu
10. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustupanju prava gradnje
11. Godišnji izvještaj o otpadu i upravljanju komunalnim otpadom za 2014. godinu
12. Odluka o načinu organizovanja poslova održavanja, korišćenja i naplate javnih parkirališta
13. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
14. Informacija o realizaciji sredstava budžeta opštine Tivat opredijeljinih za nevladine organizacije za 2014. godinu
15. Odluka o razrješenju člana Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat
16. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat
17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost
19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
20. Odluka o izmjeni odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
21. Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO „Brand New Tivat“
22. Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12
23. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac
24. Odluka o razmjeni zemljišta
25. Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti
26. Odbornička pitanja i odgovori