Sa požutjelih stranica: Rad Lutkarskog pozorišta

Sokolsko društvo u Tivtu osnovalo je lutkarski otsek.

Za kratko veme po osnivanju uspelo se, da se ovo pozorište snabdije sa svim potrepštinama i dekoracijama. Kako je ovo pozorište prvo u Sokolskoj župi Cetinje, pa i na teritoriji čitave Zetske banovine, davano je nekoliko pretstava u mestima Boke Kotorske kao i u Cetinju. Tako na dan 21 februara t. g. pozorište je napravilo izlet u Hercegnovi, gde je prikazivan vrlo poučni komad „Dobro pobeđuje“ od brata Herolda Gustava. Isti komad je dobio treću nagradu pri zadnjem konkursu Prosvetnog odbora Saveza Sokola te je nagrađen sa 500 dinara. Isto tako prikazivan je isti komad u Kotoru na 3 marta tek. godine, koji je u svakom pogledu uspeo. Sama poseta govori koliko je interesovanje za ovu stvar, jer svugde je bio uspeh vrlo dobar. S pozorištem nameravamo da posetimo još neka mesta u Boki Kotorskoj, a obići ćemo i neka mesta Crne Gore.

Krš.

 „Sokolski glasnik“, br. 13, str. 5, 22.03.1935.g.