Rasprava na sjednici SO – Bačena ili uložena sredstva?

Redovna 30. sjednica Skupštine opštine Tivat održana je danas sa 18 tačaka dnevnog reda i uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Zbog kvara na sistemu glasalo se, kao nekad kartonima.

Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je informisao odbornike da su stigli predlozi o dopuni dnevnog reda sa šest tačaka, koji su ispunili formalno pravne uslove. To su Predlog Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis, Informacija o kratkoročnom zaduživanju Opštine Tivat, predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, predlog Odluke o imenovanju žirija za dodjelu Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i predlog Odluke o preispitivanju postupka vraćanja prava raspolaganja na nepokretnostima obuhvaćenim planskim dokumentom DSL Sektor 24 Aerodrom Tivat, sa Opštine Tivat na Vladu Crne Gore.

Igor Petković iz SD je podsjetio da je ova partija već inicirala raspravu o koncesionom aktu za Aerodrom Tivat, ali da nisu naišli na razumjevanje koalicionog partnera, DPS, što, kako je rekao, nije dobro za Crnu Goru.

„Danas predlažemo zaključak vezan za zemljište na Aerodromu Tivat, koje je do sada pripadalo Opštini Tivat. Desila se, blago rečeno, otimačina i krajnje nezakonito prebacivanje vlasništva zemlje sa opštine na Vladu Crne Gore, a da se o tome nije pitala Opština Tivat, na čelu sa gadonačelnikom, predsjednikom Skupštine i nama odbornicima. Vlada donosi zaključak kojim  traži saglasnost ovog doma da prebaci zemljište na Vladu, a onda naprasno mijenja odluku i nalaže Ministarstvu saobraćaja da preko Uprave za nakretnine, bez odluke SO Tivat, prebaci zemlju na Vladu Crne Gore“ – kazao je Petković i podsjetio da su građani Tivat imali viziju da se u našoj opštini izgradi međunarodni aerodrom, žrtvujući svoju zemlju da bi se grad razvijao u pravom pravcu. „Danas se od nas traži da se potpuno nezakonito i protiv zdravog razuma, ne poštujući svoje pretke, odreknemo zemljišta od koga ubiramo prihode. Mi imamo moralnu obavezu, i svaku drugu, da se usprotivimo ovakvom otimanju zemlje, i zato ovaj zaključak treba da se usvoji konsenzusom „ – rekao je Petković naglasivši da će SD u tome istrajati i pročitavši zaključak: „Ovim zaključkom Skupština opštine Tivat podnosi predsjedniku opštine, Vladi CG i Ministarstvu saobraćaja zahtjev za preispitivanje postupka o vraćanju prava raspolaganja na nepokretnostima obuhvaćene planskim dokumentom DSL lokacije sektor 24 Aerodrom Tivat sa opštine Tivat na Vladu CG. Zaključkom se zadužuju nadležni organi lokalne uprave i predsjednik opštine da od nadležnih državnih organa pribave svu neophodnu dokumentaciju na osnovu koje se izvršila preknjižba 230 hiljada kvadrata zemljišta u kompleksu aerodroma bez naknade“.

Mileta Rabrenović u ime Odbora za Statu i propise je kazao da je Odbor jednoglasno zaključio da su ispunjeni svi formalno pravni uslovi za stavljanje ove tačke na dnevni red zasijedanja:
„Međutim, u međuvremenu dobili smo mišljenje predsjednika opštine o tome da je u toku preispitivanje postupka jer je pokrenut upravni postupak pred Upravnim sudom“ – naglasio je Rabrenović.

Ovaj predlog SD nije prihvaćen jer je protiv bilo 17 odbornika DPS, dok je 8 odbornika bilo da se o ovom pitanju raspravlja na današnjem skupštinskom zasijedanju. Na insistiranje Budimira Cupare glasanje je ponovovljeno, ali je rezultat bio identičan.

Ostalih pet predloga za dopunu dnevnog reda je prihvaćeno što jendoglasno, što većinom glasova.

Dnevni red u cjelini je usvojen sa 22 glasa za i 3 protiv.

 

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat od 1.januara do 30.juna, kao što se i očekivalo izazvala je danas dužu raspravu odbornika.

Nakon izlaganja pozitivnih mišljenja skupštinskih odbora, Rajka Jovićević, sekretarka za finansije i lokalne javne prihode je naglasila da su uskupno ostvareni prihodi za prvih šest mjeseci 9,2 miliona eura što je 40,17 odsto planiranih prihoda. Ona je naglasila da je taj iznos 15 odsto manji u odnosu na isti period prošle godine zbog nerelaizovanog iznosa kapitalnih donacija i prenesenih sredstava. Jovićevićeva je istakla da je da su ukupnni rashodi u tom periodu 6,5 miliona eura, da iznose 28,94 odsto planiranih. Ona je istakla da visoko ostvaranje među rashodima od 84,15 odsto ima i otplata duga Turističke organizacije za PAM po presudi Apelacionog suda, a izvršenje od 99 odsto bilježi i isplata od 357.000 eura na ime izmirivanja obaveza po osnovu ugovora sa Komunalnom Kotor na ime Azila.

Radoš Gospić je rekao da Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave prihvatio i podržao ovu informaciju. On je tražio  odgovor na pitanje zbog čega se određene stavke prihoda nijesu realizovale i zaključio da je do u prvih šest mjeseci ostvareno 13,5 miliona eura i da se realizuje 1,5 milion eura što je dobro.

Mirko Kovačević iz Tivatske akcije pitao je predsjednika opštine Sinišu Kusovca šta je sa 2 miliona eura opštinskih sredstava na računu Atlas banke i kakvi su rezultati rada zajedničke komisije sa državnim inspekcijskim organima oko popisa neplaćenih komunalija. On je rekao da su komunalije naplaćene ispod plana u iznosu od 27 odsto, a gradi se sve više. „Uspjeli ste da finansijski uništite opštinu bolje nego prethodnici i po tome ste ubjedljivo najuspješniji predsjednik iz redova DPS“, rekao je Kovačević. On je rekao da je opština dosegla limit kada će moći da izmiruje tekuće obaveze i da neće biti kapitalnih investicija, da opštinu čeka isplata 900.000 eura na ime eksproprijacije zemljišnog kompleksa oko sportske dvorane Župa, isplata milionskog iznosa za zemljište na Klačini, vraćanje kredita za gradsku kanalazacionu mrežu i kredita za saobraćajnicu MR1. „Od opštine koja je bila sinonim za stabilne finansije došli smo do toga da neće biti para za kapitalne investicije i da ćemo od sledeće godine čekati sredstva od egalizacionog fonda poput opština kakve su Petnjica ili Gusinje“, rekao je Kovačević.

Odbornica DPS Jelka Mimica je konstatovala da je ukupan prihod u prvih šest mjeseci 9,5 miliona eura što raduje jer nastupa treći godišnji kvartal u kome će biti bolja naplata poreza na nepokretnosti. Dodala je da je procenat realizacije rashod aod 40 odsto zadovoljavajući te da su ostali izdaci za pohvalu.

Predstavnik Matice Boke, Ivan Starčević se zahvalio predsjedniku opštine Siniši Kusovcu na ispunjenim obećanjima u vezi kapitalnih projekata za Krtole i pitao šta je sa projektom nove školske zgrade u Radovićima. Komentarišići stavku pozajmice i krediti, Starčević je rekao da opština ne bi trebalo da bude banka ili kreditna ustanova. On je primijetio da je za platu glavnog gradskog urbaniste predviđeno tek 5.000 eura ili 410 eura mjesečno što je nedovoljno. Pitao je zbog čega od predviđenih 1,7 miliona eura za kapitalne donacije realizacija 0, dok su rashodi za zimnicu realizovani u iznosu od 100 odsto. Starčević je rekao da će izdaci za ekspropijaciju zemljišta na lokalitetu Klačina biti milionski i da će to plaćati svi građani, da je novi put od Solila već počeo da propada. On je naglasio da je mještanima Krtola država procijenila vrijednost metra kvadratnog zemljišta na aerodromu tek 37 centi što je nevjerovatan podatak.

Odbornik Tivatske akcije Miomir Abović je rekao da se informacija o ostvarenju  budžeta ne može posmatrati izolovano od ukupne finansijske situacije opštine u kojoj je DPS-SD-HGI koalicija tokom 3,5 godine bespredmetno potrošila preko 15 miliona eura. Komentarišući da je naknada za uređenje građevinskog zemljišta realizovana u iznosu od 25 odsto rekao je da je malo nade da će ta naplata biti bolja. Abović je rekao i da su slabi prihodi od zakupa zemljišta dok su realizacija reprezentacija, službenih putovanja i troškova komunikacionih usluga neopravdano visoki. Dodao je i da za razliku od toga veći kapitalni projekti poput kružnih tokova, šetališta Belani, izgradnje Vatrogasnog doma godinama čekaju realizaciju. „Zato je realizovana izgradnja zgrade za službenike i namještenike, zato se opština zadužila 1,5 milion eura kod Prve banke. Umjesto da bude jedan od najrazvijenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, Tivat će tako postati korisnik sredstava egalizacionog fonda poput Gusinja ili Petnjice“, rekao je Abović.

Konstatujući da je opština u prvih šest mjeseci imala 9 miliona budžetskih prihoda, odbornik Arsenala za Tivat, Budimir Cupara rekao je da je svega 5 miliona prihoda realizovano obzirom da su iz prošlog perioda prenesena 4 miliona. On je istakao da je opštinska kasa realno punija za tek 500.000 eura. „Sve što smo prošle godine prihodovali potrošili smo za tekuće troškove. Da bi realizovali 3 miliona eura potrošili smo 3,5 miliona. Naš realan kapitalni budžet je 4,3 miliona eura, a tekući rashodi su daleko veći. Imamo glomazan administrativni aparat i slabu efikasnost“, rekao je Cupara dodajući da je pitanje da li će sa ovakvim tempom prihoda bilo šta od kapitalnih investicija biti realizovano.

Odgovarajući na pitanja odbornika, sekretarka Rajka Jovićević je rekla da je oko 2 miliona eura opštinskih sredstava koja su ostala na Altas banci, opština pokrenula potebnu pravnu proceduru. Istakla je da su sredstva ušla u stečajnu masu, a opština je dostavila svu potrebnu dokumentaciju. „Trenutno ostvaranje budžeta je 13,4 miliona eura ili 59,70 odsto planiranog“, rekla je Jovićevićeva dodajujući da su u međuvremenu isplaćenna sredstva po pristiglim građevinskim situacijama i da investicije idu planiranom dinamikom.

Budimir Cupara je postavio i pitanja oko isplate finansijkih zahtjeva za KK Teodo i da li je opštini bilo potrebno kratkoročno zaduženje od 1,5 milion eura. On je rekao da je opština tako nepotrebno ušla u gubitak od 15.000 eura i ponovio da tu odluku opština nije donijela na zakonit način.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je odgovarajući na primjedbe odbornika rekao da je odabran projektant za projekat izgradnje nove škole u Krtolima i da je potpisan ugovor sa glavnim gradskim arhitektom koji će taj posao vršiti kao ispomoć. On je rekao i da će uporedo graditi i glavni projekat za novi objekat vrtića u Donjoj Lastvi i objasnio da je 1,7 miliona eura bilo planirano za kapitalne donacije u vezi saobraćajnice MR2 ali da se čeka transfer novca. „Sve smo pravna radnje preduzeli oko sredstava u Atlas banci. Nijesmo sjedjeli skrštenih ruku. Uvjeravam se da ćemo naplatiti predviđenih 3 miliona eura na ime komunalija, a dostavićemo vam i popis novih objekata i njihovu vrijednost“, rekao je Kusovac. „Za šetalište Belani odabran je ponuđač“, rekao je Kusovac dodajući da će u skladu sa planiranom dinamikom biti realizovana treća faza saobraćajnice u Cacovu, turistička signalizacija, MR 2, kružni tokovi i sportski centar. „Opština je kupila zemljišta i tako uvećala svoju imovinu. U ovom periodu opština nije prodala ništa. Nećemo doći u poziciju kao neke opštine koju odbornici pominju“, istakao je predsjednik opštine dodajući da je kratkoročno zaduženje sprovedeno da se ne bi kaskalo u investicijama.

Miomir Abović je reagovao riječima da Kusovac uvažava fikciju a ne stvarnost i pitao zbog čega nijesu 3,5 godine realizovali kapitalne projekte kakvi su Vatrogasni dom, Belani, šetalište u Donjoj Lastvi i što su čekali sa ponuđačima. „Imate kako kažete relaksirani budžet, a zadužejete se. To je potpuno nevjerovatno, kao i obećannje da će te naplatiti komunalije“, rekao je Abović pitajući zbog čega u opštini brišu imena svojih činovnika sa spiska onih koji su dobili kreditna sredstva za rješavanje stambenih pitanja.

Budimir Cupara je primijetio da je opština imala 13,4 miliona eura u budžetu a odlučila da se kratkoročno zaduži što je nelogično. On je upitao i kada će biti započeta izgradnja kanalizacionog sistema u Gornjem Kalimanju i Marićima. Cupara je primijetio i da se opština odlučila da gradi zbog investitora put MR1 iako je bilo mnogo preče graditi paralelnu saobraćajnicu u centru Tivta kako bi se rasteretio saobraćaj.

Mirko Kovačević je rekao da je do novih lokalnih izbora ostalo još pola godine, a kapitalni projekti i dalje stagniraju. On je rekao da je opština sanirala kolovoz u centru grada iako je 80 odsto biilo u dobrom stanju, za razliku od saobraćajnica u višim gradskim zonama koje su u katastrofalnom stanju. Kovačević je rekao da je Tivatska akcija uzalud tražila da se sagrade nove saobraćajnice od Marića do Petkovića i od Učura do Tripovića. Pitao je i šta je sa servisnom zonom čija se izgradnja čeka preko 10 godina i olimpijskim selom u Lepetanima. „Nemojte molim vas pričati o Cacovu. 330 metara puta gradite 4 godine, a do sad ste izgradili 140 metara“, rekao je Kovačević.

Odbornik DSS, Dejan Risančić je odbornicima tivatske skupštine predstavio informaciju Ministarstva javne uprave po kome je opština porglašena najneefikasnijom lokalnom administracijom u državi. „Bruto zarade za zaposlene u opštini su 3,2 miliona eura, a osvojili ste tituli najneefikasnije uprave. Tokom prošle godine prema podacima Ministarstva, imali ste 55.000 upravnih postupaka, a u zakonskom roku riješili 27.000 ili 40 odsto. To je najmanji procenat efikasnosti u Crnoj Gori i ne može se uporediti čak ni sa tek formiranom opštinom Tuzi ili gradska opština Golubovci koje su daleko efikasnije“, rekao je Risančić pozivajući SD i HGI da izađu iz koalicije sa DPS sa kojim ste često ne slažu.

Glavna administratorka Marija Sijerković je rekla da ne zna gdje je Risančić našao takav podatak, obzirom da je od 55.000 predmeta tek 4 odsto nije riješeno. „Po tome opština primjer za zakonit rad i postupanje u upravnim postupcima“, rekla je Sijerkovića.

Budimir Cupara je pitao Sijerkovićku kako tako nešto može da tvrdi obzirom da je nezakonito vođen postupak o kratkoročnom kreditnom zaduženju. „To ste uradili bez javne rasprave, pozivajući se na odluku koju nijeste na vrijeme donijeli. Zato se može ići u zatvor“, rekao je Cupara dodajući da je tek poslije 10 dana dobio kopiju djelovodnika.

Dejan Risančić je istakao da on podatke nije izmislio već je koristio zvanične podatke Ministarstva javne uprave. „Iz podataka se vidi da je opština Tivat najviše rasla kada je u pitanju lokalna administracija, a istovremeno je kao uprava najneefikasnija“, rekao je Risančić. On je rekao da ne želi da kritikuje Mariju Sijerković ističući da je po podacima Ministarstva javne uprave zabilježila dobre rezultate rada.

Marija Sijerković se zahvalila Risančiću na pohvali i objasnila da su na sve predmete imali 133 žalbe i da ona i još jedna službenica sa visokim procentom uspješnosti rješavaju sve upravne postupke koje su u nadležnosti opštine.

Oko isplate sredstava za KK Teodo, sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović je odgovorila Budimiru Cupari da taj klub nije dostavio rješenje o registraciji. Ona je rekla da je na osnovu ranijeg zahtjeva za sufinansiranje Teodo dobio 15.000 eura i da naredna isplata nije sporna kada klub dostavi potrebno rješenje. Dodala je da je za budžetska sredstva apliciralo 30 sportskih organizacija i da u Sekretarijatu imaju odličnu saradnju sa klubovima.

Replicirajućii odbornicima opozicije, predsjednik opštine Siniša Kusovac je rekao da „ono što su za njih bačena sredstva, za opštinu su uložena“. On je pitao opozicione odbornike što ne pominju uspješno realizovane projekte kakvi su rekonstruisani objekti CZK, Muzeja i galerije, DTV Partizan, saobraćajnice i trotoari, sanacija škole u Radovićima, Cacovo druga i treća faza, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju. Oko izgradnje kanalizacionog sistema u Gornjem Kalimanju, Kusovac je rekao da će ubrzo početi, da je imao tim povodom sastanak sa direktorom „Jedinstva“ u Beogradu i da će se raditi zajedno sa kanalizacijom u Marićima, Seljanovu i Krašićima.

Mirko Kovačević je na izlaganje predsjednika opštine rekao da zbog 4.500 glasača vladajuće koalicije mora da kaže da od Tivta nema opštine u Crnoj Gori koja dobija manje sredstava od kapitalnog budžeta Vlade za projekte. „Zadnji takav projekat bio je izgradnja Muzičke škole. Čak i opozicione opštine dobijaju milione tih sredstava, a 70 odsto sredstava Podgorica za svoje kapitalne projekte“, rekao je Kovačević.

Bogdan Čučković, direktor Direkcije za investicije je rekao da je projekat izgradnje kanalizacionog sistema za Gornji Kalimanj i Mariće urađen i revidovan.

 

Odbornici su usvojili predloge Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću, Dragu Miloviću i Antu Staničiću, Odluke o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat i o o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat.

Govoreći u ime predlagača sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti, Dubravka Nikčević je podsjetila da je na prethodnoj sjedncii Skupštine usvojen Program o postavljanju spomen obilježja za 2019.godinu i da su ove odluke su rezultat tog plana. U pitanju su tri odluke o podizanju spomen obilježja i dvije o izmještanju već postojećih spomen ploča.

Nikčević je navela da su zahtjeve za postavljanje spomen ploča dobili od različitih subjekata. Za postavljanje spomen ploča Branku Briniću i Dragu Miloviću zahtjeve su podnijele  osnovne škole u Tivtu i Radovićima, za spomen ploču Antu Staničiću zahtjev je procesuiran od Centra za kulturu Tivat, dok su dva zahtjeva o izmještanju spomen ploča iz Zbirke pomorskog nasleđa stigle od komapnije „Adriatic Marinas“ .

Osvrnuvši se na podizanje spomen obilježja Antu Staničiću Nikčević je podsjetila da se ove godine obilježava 110 godina od njegovog rođenja, prije svega dječijeg pisca pa su se Opština i Centar za kulturu na svojevrstan način odužili Staničićču time što je na osnovu romana Mali Pirat urađena istoimena pozorišna predstava, podizanje spomen ploče koja će biti postavljena na kući njegovog rođenja i do kraja godine biće urađeno reprint izdanje djela Anta Staničića.

„Imali smo odličnu saradnju sa kompanijom Adriatic Marinas i zajendički smo zaključili da je novoizgrađena Arsenalska ulica,koja može da nosi i epitet memorijalne,  pravo mjesto gdjeće se iz depoa iznijeti ovako značajne spomen ploče“.

Učestvujući u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, odbornica HGI, Ružica Lazarević je kazala da su se na Odboru za društvene djelatnosti složili da se odluke usvoje, ali i da je bilo komentara kojim će pismom biti ispisane te ploče jer je navedeno da će čiriličnim pismom biti ispisane spomen ploče za Branka Brinića i Draga Milovićam, a Anta Staničića latinicom. Ona je mišljenja da bi trebalo da bude zastupljeno i jedno i drugo pismo.

„HGI smatra da bi bilo korektno i smisleno da natpisi na ovim pločama budu napisani i ćirilicom i latinicom jer su oba pisam po Ustavu Crne Gore ravnopravna, a isto tako u Zakonu o spomen obilježjima ne stoji da mora biti zastupljeno samo jedno pismo. Što se tehničkih stvari tiče radi se o kratkim natpisima i mislim da to ne bi bio problem i nazivi tih ustanova takođe su napisani na oba pisma pa ne vidim razlog zašto to ne bi bio slučaj i sa ovim spomen pločama“, istakla je Lazarević.

Koristeći institu slobodne stolice, Ivan Starčević je ispred NVO Matice Boke dostavio zahtjev kojim iz te NVO traže da spomen ploče Branku Brinićui i Dragu Miloviću, s obzirom da su rođeni u Krtolima, budu ispisane čiriličnim pismom. „Dvojezično pisanje tabli je malo nepraktično jer table ispisane sa dva pisma moraju biti duplo veće pa pošto je škola u Krtolima montažni objekat ne zna kako bi to izgledalo“, obrazložio je Starčević..

Slozivši se s tim da su oba pisma u Crnoj Gori ravnopravna, sekretarka Nikčević je kazala da će se odluke ako budu usvojene procesuirati na način kako predlagač budedao saglasnost. „Mi smo obrađivači odluka koje su urađene u skladu sa zakonom, a zakonodavac u Zakonu o spomen obilježjima nije precizirao niti je instirao  na kojem pismu treba da se pišu spomen ploče. Nije poznato da se spomen obilježja u Crnoj Gori ispisan na oba pisma. Meni je zaista drago što ovdje filingranski brusimo neke odluke jer to govori da nemamo većih problema za rješavanje kako u parlementu tako i gradu.Spremna sam za rješavanje svih probelma ali bih vas zamolila da budemo i malo praktični“, istakla je sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti.

Pozdravljajući inicijativu o postavljanju spomen obilježja odbornik DPSa,  Mileta Rabrenović je rekao da će glasati za realizaciju te inicijative.

Za odbornicu DPSa, Ninu Petković je bitno da spomen ploče budu ispisane gramatički pravilno, ali joj je Nikčević objasnila da se radi samo o izmještanju već postojećih spomen ploča koje je podigao bivši Remontni zavod Sava Kovačević i da se postavljaju originalne ploče bez prava ispravki.

Predsjednik Skupštine, Ivan Novosel je objasnio da je stiglo mišljene Ministarstva kulture i da ne bi bilo upitno da se orginalne spoemn ploče mijenjaju.

Govoreći ispred NVO Pravi Put Đorđe Trajčevski je pozdravio izmještanje spomen ploča u urbani prostor iz depoa Zbirke pomorskog nasleđa. On se složio sa sekretarkom Nikčević da bi Arsenalska ulica mogla da ima memorijalni karakter i nada se da će ona sa premještanjem ploča dobiti taj značaj i sugurno stvoriti još neke inicijative. On je mišljenja da bi se tesktovi sa tih ploča mogli prevesti i na engleski jezik.

Odbornik HGI Adrijan Vukasnović je predložio da se spomen ploče Branku Brinići, Dragu Milović i Antu Staničiću ispišu sa oba pisma. „Postoje višejezične ploče pa što ne bi moglo i sa oba pisma, naglasio je Vuksanović i predložio da jedna od ulica u gradu nosi ime Maje Perfiljeve.

S njim se složio i odbornik Arsenal za Tivat, Budimir Cupara koji je mišljenja da ploče treba da budu na oba pisma i latiničnom i čiriličnom. On je predložio da se o tim spomen pločama ne donosi odluka na današnjoj sjednici nego da se pripremi drugi materijal i da se zadovolje interesi onih koji su izložili potrebu za tim.Po njemu ukazano je na jedno vrlo osjetljivo pitanje i treba uvažiti oba pisma bez obzira što to možda niko nije napravio, ali ipak mi smo sredina u kojoj je to pitanje vrlo značajno i treba da ispoštujemo i jedno i drugo pismo, zaključio je Cupara.

Izražavajući žaljenje što se prilikom donošenja programa o postavljanju spomen obilježja nije diskutovalo u ovom pravcu, sekretarka Nikčević je rekla da, ako se insistira da spomen ploče budu napisane na oba pisma, odluke skinu sa dnevnog reda skupštine i da se urade novi predlozi i traži mišljenje Ministarstva kulture. Ona je, uvažavajući i jedno i drugo pismo, rekla da je bolje rješenje jedno ili drugo pisme, a ne oba na jednoj ploči jer joj nije poznato da je negdje u Crnoj Gori postavljeno spomen obilježje sa dva pisma.

Predsjednik Skupštine je ponovo insistirao da se provjeri da li Zakon dozvoljava da obrađivač može na nešto našto je dobio saglasnot to mijenja.

Imajući u vidu da je rečeno da je neubičajeno da idu spomen ploče na dva pisma i da je van prakse, predsjednik Opštine je naglasio da nema prostora niti mogućnosti da se odluke skinu sa dnevnog reda.

„Što se tiče dvojezičnog pisma po Ustavu je ravnopravno i jedno i drugo pa da se u dodatnim konsultacijama to riješi. Nemojet dabudemo prvi u tome da pravimo dvojezične ploče što je van prakse i uobičajene rutine. Nemojmo na ovakav način da koncipiramo stvari nego da usvojimo odluke, a da u dodatnim konsultacijama vidimo kako i na koji način to ispoštovati“, obrazložio je Kusovac.

Odbornica HGI Ružica Lazarević je ponovila da u zakonu ne stoji da je to povreda zakona. „Naprotivnema zabrane zakonske, ali mi je zasmetao kriterijum kojim se bira pismo. Kriterijim nije gdje je neko živio nego po čemu je zaslužan, mislim da je to prije svega. Ako postoji mogućnost,a to su samo dbva reda, zašto se tehnički ne smanje  slova koja će biti ispisana i jednim i drugim pismom upravo što su ti ljudi značajni za našu kulturu, za grad, za obrazovanje. I svakako smo za ovu odluku koja je jednoglasno usvojena na Odboru za društvene djelatnosti i sve to prihvatamo a ovo su dobronamjerne sugestij“, naglasila je Lazarević.

Predsjednik Skupštine je ponovio predlog da se odluke usvoje, a uz dodatne konsultacije i sa Ministarstvom kulture donesu najbolja rješenja s čim se složio i predsjednik Kusovac.

Skupština opštine Tivat je sa 20 glasova ZA usvojila Oduku o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Tivat.

Diskutujući po ovoj tački Dnevnog reda odbornik Arsenala za Tivat Budimir Cupara je ukazao na prostor za koji misli da je javna površina a da nije uređen kao parking, prostor kod muzičke škole. Od lokalne uprave je zatražio odgovor na pitanje kakav je status tog prostora  i da li se namjerava preurediti u javni prostor.

U ime obrađivača, Sekretarijata za komunalne poslove,   saobraćaj i energetsku efikasnost, odgovorila je sekretarka Tatjana Jelić i kazala da je ta površina u vlasništvu opštine Tivat te da nije predmet odluke koja je na Dnevnom redu. Pojasnila je da je prije nekoliko mjeseci upućen dopis Parking servisu da se ta lokacija, u skladu sa propisima Odluke koja reguliše privremene objekte, koristi kao parking prostor sličan onome kod vrtića. Složila se sa odborniko Cuparom da bi teren trebalo urediti kao privremeno parkiralište. Jelić je istakla da je po planskim dokumentima riječ o prostoru u zoni stanovanja, stambenim parcelama, pa kada se budu privodile namjeni to će biti rađeno po planskoj dokumentaciji.

Uvodjenjem  novih elemenata horizontalne signalizacije, obilježavanje evakuacionih prolaza, te iscrtavanjem parkinga  za motocikla, uz poštovanje svih standarda struke, došlo je do određene dislokacije postojećih parking mjesta, što je u konačnom rezultiralo da je ukupan broj parking mjesta za automobile ostao na nivou postojećeg, s tim da je dodato i novih  18 parking mjesta za motocikle.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna odluke  je činjenica da je u dijelu ulica u kojima egzistira ulično parkiranje vršena rekonstrukcija u smislu novog asfaltiranja,  nakon čega je vršeno obilježavanje horizontalne signalizacije koje je obuhvatilo i obilježavanje parking mjesta.

Odbornici su sa 19 glasova ZA usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO “Parking servis” Tivat.

 

Izvještaj o radu DOO “Autobuska stanica” Tivat sa finansijskim izvještajem I izvještajem revizora usvojen je sa 19 glasova za i bez interesovanja za raspravu.

Finansijski pokazatelji u bilansu stanja prikazuju značajan porast vrijednosti osnovnihi obrtnih sredstava Društva. Evidentan je rast vrijednosti Društva nakon kratkog perioda poslovanja.Izvodi se zaključak da Društvo realizuje planirane aktivnosti prema prioritetima a prvenstveno saniranje I ulaganje u postojeći objekat, nabavku opreme kako bi se rad obavljao u skladu sa savremenim principima i dugoročno ostvarivao veći prihod iz osnovne djelatnosti.

U toku godine Društvo je redovno izmirivalo obaveze prema dobavljačima i zaposlenima. Prema mišljenju nezavisnog revizora, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno I objektivno finansijski izvještaj Autobuska stanicad.o.o. Tivat, sa stanjem na dan 31. decembra 2018.,rezultate njegovog poslovanja I novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima koji regulišu finansijsko izvještavanje privrednih društava.

 

Skupština opštine Tivat, je na današnjoj sjednici usvojila je sa 19 glasova za, bez interesovanja za raspravu, Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2018. godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se neto rezultat DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2018.godinu u iznosuod 75.203,00 eura. Neto rezultat po odbitku poreza raspoređuje se u budžet opštineTivat.

Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave predsjednik Opštine Tivat je donio krajem juna Odluku o kratkoročnom zaduživanju o čemu su na današnjoj sjednici raspravljali odbornici lokalnog parlamenta
Odbornik Udruženja „Arsenal za Tivat“, Budimir Cupara je naglasio da je bilo nepotrebno to zaduženje i tražio objašnjenje zašto se moralo ići u tu pozajmicu.
„Bespotrebno je bilo plaćanje kamate i obrade troškova kredita u iznosu od 15. hiljada eura. Razlog za ulazak u taj kredit je da se mogu ispratiti investicije u dijelu raspisvanja tendera, da bi se rapolagalo sredstvima na računu, ali pokazalo se da je to bilo samo da se premosti period početka jula i da ne bude problema sa isplatom plata“, istakao je Cupara.
On je obraćajući se predsjedniku Kusovcu pitao koji je bio konkretan razlog da u mjesec ipo dana imate taj milion ipo na računu i insistirao na odgovoru za koju je investiciju bila neophodna isplata. Cupara je na kraju naglasio da neće prognozirati nego će sačekati kraj godina kada će se, nakon što se završe investicije i budu dostavljene na plaćanje, vidjeti koliko je zaista bilo potrebno zaduženje od milion ipo eura.
„Zna se zašto i po kom osnovu je pozajmica uzeta i ona će biti vrlo brzo vraćena u preciziranim dinamičkim anuitetima kako i stoji u planu povraćaja tih sredstava. Mi smo napravili dobru procjenu o tome da li je bilo potrebno ili ne ovo zaduženje i svi prihodi koji se ostvaruju od jula idu u tom pravcu da će i ove druge kapitalne investicije itekako u dogledno vrijeme biti realizovane“, istakao je Kusovac naglasivši da treba da se relaksira pozicija i da iz relaksirane finansijske pozicije budu ispraćene najveće kapitalne investicije ne dolazeći ni u jednoj sekundi u opasnost ni po budžet ni po bilo koje finansiranje niti dobavljačima ni izvođačima.

Sa 23 glasa za i jednim uzdržanim danas je usvojen Plan zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat i Procjena rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat.

Plan je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanja, Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja i Pravilnika o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja , te u potpunosti omogućava sprovođenje aktivnosti za zaštitu i spašavanje od zemljotresa.

Nosilac izrade Elaborata i Plana je Služba zaštite i spašavanja opštine Tivat a u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i izgradnji objekata Opštine Tivat. Sunosioci izrade su Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove. Direktorat za vanredne situacije MUP-a CG je dao saglasnost na procjenu i Plan zaštite i sapšavanja od zemljotresa.

Učestvujući u raspravi, Ivan Starčević iz Matice Boke, je istakao da je ovo veoma bitan dokument  i ozbiljan posao  jer od njega zavise životi ljudi i zahvalio se  pokojnom Dragu Kordiću koji je uložio puno vremena  na njegovoj izradi . Takođe se zahvalio i Opštini na realizaciji protivpožarnog puta od Gošića do Gornjih Krašića uz konstataciju da bi se mogao još doraditi  betoniranjem  kako bi bio bolji i efikasniji.  Za Starčevića tehnički podaci u dokumentu nisu ažurni i u njemu stoje imena lica koja više nisu u Opštini i više ne pokrivaju pozicije u operativnim timovima  i dodao je da je Direktorat za vanredne situacije MUP-a CG, 11. juna ove godine već dao saglasnost na dokument, a da ga nije ni pročitao niti se  konsultovao . Starčević je naveo neke od važnijih nedostataka u dokumentu:  plan seizmičke realizacije nije dat za cijelu opštinu Tivat, za jedan dio Krtola, veći dio Vrmca i za vile na Kočištima koje su date u zakup naselju Lustica Bay; zatim- karta bezbjednih lokacija je nečitljiva, a škole u Lastvi i Radovićima nisu tvrde gradnje.  „Plan ne smije da dopusti improvizaciju i  netačne podatke jer se radi o životima ljudi, ističe Starčević.“ Predlog NVO Matica Boke je da predstavnike MZ treba aktivije uključiti u operativne timove, da one moraju da imaju svoje krizne štabove i planove za reagovanje u vanrednim situacijama. Takođe u dokumentu nije jasno čije su ingerencije po pitanju mobilizacije i kažnjavanja na neodazivanje na nju, za one koji nisu članovi operativnih jedinica .Tu se vidi nedostatak organizacije Civilne zaštite, najšireg fronta organizovanja ljudstva u pomoći pri vanrednim situacijama. Možda bi Opština Tivat preko instituta Zakona o lokalnoj samoupravi  mogla da pokrene pitanje organizovanja civilne zaštite, kako na svojoj tako i na teritoriji cijele Crne Gore. Imajući u vidu malu brojnost pripadnika VCG i važnost perioda od prvih 24 sata za spašavanje i pomoć, mi smo u velikom problemu i ovaj Plan zahtjeva reviziju da bi bio efikasan i primjenljiv  te predlažem  da se ovaj Nacrt plana povuče, doradi, da na javnu raspravu, pa tek onda na usvajanje.“, zaključuje Ivan Starčević.

Komandir Službe zaštite i sapašavanja, Zoran Barbić, je objasnio da je ovaj Plan dosta dugo čekao na usvajanje Direktorata i da će brzo ažurirati sve nepotpune i neprecizne podatke,  da su karte bezbjednih mjesta u ovoj Službi već predviđene sa kompletnom tehnikom i intendantskom službom, ali da je glavni problem primjenjivanje urbanističkih planova i evropskog koda 8 o načinu gradnje na seizmičkim područjima:  „Mi smo u klasi najveće seizmičke opasnosti to je broj 9 i moramo voditi računa o naseljima, visini i elastičnosti objekata. Tražena je projekcija štete i stradalih što je vrlo nezahvalno . Mobilizaciju vrši koordinacioni tim na nivou države a  mi smo opštinski tim koji je baziran prema nacionalnom planu  MUP-a Crne Gore a predsjednik opštine  vrši mobilizaciju  profesionalnih i dobrovoljnih jedinica. Obuku vršimo prema francuskim načinima spašavanja. U svim mjerama su ipak najvažnije preventivne, nakon toga operativne i sanacione . Imamo dva ogromna resursa za pomoć , marine,  luke i aerodrom kao i dobru saradnju sa svim MZ“ , rekao je Zoran Barbić.

Ivan Starčević se složio da je preventiva veoma bitna ali je i podsjetio da je zaštitna zona pri izgradnji- polovina visine objekta plus četiri metra, a u Tivtu se to ne poštuje i da bi se zato moralo urgirati da urbanisti ovaj plan ozbiljno shvate i da tako i daju dozvole.

Adrijan Vuksanović je rekao da će HGI podržati dokument jer su potresi ono što se ponavlja, amplituda raste sa smanjenom frekventnošću njihovog ponavljanja. „Procjena  rizika od potresa je u dokumentu urađena dosta dobro a stvarna procjena rizika bi bila moguća kada bi se svaki objekat analizirao, a to je izuzetno skupo“, zaključio je Vuksanović.

Odbornica Jelka Mimica je, rekavši da će DPS podržati ovaj dokument , podsjetila da je Crna Gora iskusila posljednice potresa, da zna uslove gradnje i da se svi objekti daju uz saglasnost na 9. stepen seizmike, međutim pitanje je da li nadzorni organi vode računa o tome.

 

Odbornici su danas sa 19 glasova za i 3 uzdržana usvojili Odluku o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata . Na četiri parcele u zahvatu DUPa Mažina gradiće se stanovi u cilju rješavanja stambenih potreba službenika i namještenika koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštini , lokalnih funkcionera , lica koja imenuje predsjednik Opštine i direktora javnih ustanova i privrednih društava u kojima je Opština vlasnik sa vlasničkim udjelom od 100%.

Budimir Cupara odbornik liste „Arsenal za Tivat“ kaže da nije protiv ove  Odluke ali pita zašto je Opština odustala od projekta Lukovića barake:
„Projekat je završen i opštinski službenici i namještenici su tu mogli da rješe svoje stambeno pitanje. VI odustajete od projekta a name ne dajete pravo da mi to realizujemo. Vi od nas tražite da smanjimo potraživanja, da smanjimo broj stambenih jedinica. Ulažete u nove projekte a zaboravljate stare obaveze, preuzete prije 12 godina“ – zaključio je Cupara.

Ivan Starčević iz NVO“Matica Boke“ kaže da je zemlja opštinska a rješavaju se pitanja pojedinih ljudi:
„Pojedince ćemo osloboditi plaćanja komunalija, pa ispada da je posao u Opštini povlastica. Opština nije proizvodna organizacija i ovo nisu kadrovski stanovi. Ovi stanovi će biti u svojini građana. Zato se ovo može podvesti pod političku korupciju sa zloupotrebom službenog položaja i vezano je za predstojeće izbore. Zašto nemamo domaćinski odnos pa stanove dajemo službenicima samo dok su zaposleni u Opštini? – upitao je Starčević.

 

Odluku o pristupanju kupovini zemljišta odbornici su usvojili sa 20 glasova za.

Koristeći institut slobodne stolice predstavnik Matice Boke Ivan Starčević je, situaciju nazvao čudnom i neobičnom, i postavio nekoliko pitanja. Zanimalo ga je koliko građana od kojih se ekspropriše zemljište dobilo ovakvu ponudu i koliko ih je odbilo da se plati neka normalna cijena u više rata. On ne zna da je osnovna cijena zemljišta u Krtolima za put bila viša od 20 eura po kvadratu a ovdje se za saobraćajnicu daje  više od 270 eura što je žestoka disproporcija. Zašto se negdje vrši  eksproprijacija a negdje kupoprodajni ugovor i zašto se ulazi u sporove za koje se u startu zna da će biti izgubljeni, sudske troškove koji prelaze hiljade eura. Po Starčeviću, ovom odlukom je pokazan odnos prema fizičkim licima različit od onoga prema firmama. Naveo je primjer Klačina kada Skupština nije usvojila odluke o poravnanju i pitao, neki vlasnici zemljišta pokrenuli sudski postupak koji će koštati mnogo više. Na kraju je zatražio da se izjednači odnos prema fizičkim i pravim licima.

Odbornik SDP-a Ivo Marić je istakao da ništanije urađeno u eksproprijaciji određene zemlje za puteve koji bi eventualno smanjili ljetnje gužve. Cijena po kojoj će zemljište biti kupljeno, po njemu, i nije toliko loša kada se zna kako se kreću na tržištu a možda je trebalo kupiti i neko okolno zemljište da nebi bilo problema oko valorizacije prostora kod sportske dvorane. Misli da su to razlozi zbog kojih nije trebalo ulaziti u tu investiciju koju SDP neće podržati.

HGI podržava svaki vid sporazumnog rješenja, pa i ovaj način kazao je njen odbornik Adrijan Vuksanović izrazivši žaljenje što isti način nije primjenjen na Klačinu jer bi ukupni troškovi bili puno manji. “Prijedlog odluke ćemo podržati jer mislimo da je to najbezbolniji način da riješimo ovaj problem”, zaključio je Vuksanović.

Inače, riječ je o zemljištu ukupne površine 3.874m2,  koje se kupuje radi privođenja namjeni dijela zemljišta u zahvatu  DSL „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ i to dijela saobraćajnice broj 3 sa parkingom, pješačke površine uz parking, dijela pješačke površine između UP 5 i 8 kao i kompletiranja UP 8.

Kupoprodajna cijena za zemljište iznosi 891.291,18€ ili  230,07€/m2. U ratama i to tri u ovoj godini a dvije rate 2020.

Sredstva za isplatu dijela kupoprodajne cijene u 2019.godini obezbijeđena su u budžetu Opštine a preostali dio koji se isplaćuje u 2020.godini biće obezbijeđen u budžetu za narednu godinu.

Odbornici su bez rasprave, sa 18 glasova ZA podržali predlog Odluke o Statutu DOO Postrojenja za odvođenje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Predstavniku Matice Boke, Ivanu Starčeviću Ivan Novosel nije dozvolio da učestvuje u raspravi jer se nije prijavio za ovu tačku. Starčević je objasnio da nije mogao ni da se prijavi kad predstavnici NVO nijesu dobili materijale za tačke kojima je dopunjen dnevni red.

Sekretar Skupštine Goran Babović je rekao da ne stoje kritike da skupštinska služba opstruira rad predstavnika NVO jer im ne dostavlja dopune dnevnog reda. On je rekao da se po Poslovniku se materijal za dopunu dnevnog reda isključivo dostavlja predsjedniku Skupštine i odbornicima.

 

Dopunska tačka o Predlogu Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Tivat usvojena je sa 21 glasom za. Tako je bez rasprave, za predsjednicu privremenog Upravnog odbora imenovana Nataša Lutovac, a Nadja Backović i Vedrana Petković za članice.

Odbor za izbor i imenovanja je jednoglasno usvojio Predlog.

 

Odbornici su danas jednoglasno sa 21 glasom usvojili Odluku o imenovanju žirija za dodjelu Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada. Predsjednica žirija je Jovanka Vujačić a članovi Marko Petričević, Ana Matijević, Petar Matijević, Zoran Kruta, Andrija Petković i Ružica Lazarević.

 

Odbornici lokalnog parlamenta su sa 22 glasa Za usvojili Odluku o ustanovljavanju službenosti  na katastarskim parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva  radi polaganja elektro kabla. Tim dokumentom se daje saglasnost za ustanovljavanje prava službenosti u korist „Entext Invest“ doo Podgorica  a radi polaganja  kablovskog  voda na dionici od UP 110.

Na ime naknade za ustanovljenu službenost korisnik je dužan Opštini Tivat platiti naknadu za postavljanje kabla kao i godišnje naknade  i to 481,19€ prilikom  postavljanja kabla i 72,17€ na ime godišnje naknade.

Predsjednik opštine je ovlašten da nakon stupanja na snagu Odluke,

sa korisnikom zaključi ugovor o ustanovljavanju službenosti.

Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi,  Zakona o državnoj imovini, Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Zakona o energetici i Statutu Opštine. U skladu sa planom elektroenergetske infrastrukture ovlašćena geodetska organizacija je izradila skicu na kojoj je prikazana trasa predmetnog kabla. Dužina trase iznosi 31,50m2, širina rova 0,40m pa je površina zemljišta na koju se službenost odnosi iznosi 12,60m2 .

Obaveza je  korisnika je da, u momentu prenošenja prava na predmetnoj infrastrukturi na operatora  prenese i obavezu plaćanje utvrđene naknade. O izvršenom prenosu korisnik je dužan obavijestiti nadležni organ Opštine.