Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija

Na osnovu člana 117 Zakona o sportu Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisuje javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu.

Predmet Javnog konkursa je raspodjela sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu iz budžeta Opštine Tivat. Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju slijedeće uslove: da imaju sjedište na teritoriji opštine Tivat;  da su organu lokalne uprave nadležnom za sport dostavile godišnji (završni) finansijski izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava iz prethodne godine, a koji je usvojila Skupština te sportske organizacije;  da učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima; da je od osnivanja sportske organizacije proteklo najmanje godinu dana.

Sportske organizacije koje učestvuju na konkursu, dužne su da uz prijavu dostave Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija; Uvjerenje/potvrdu matičnog saveza da sportska organizacija učestvuje u redovnom sistemu takmičenja; Uvjerenje/potvrdu matičnog saveza o broju članova sportske organizacije, Uvjerenje organa lokalne uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske  organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti; Uvjerenje Poreske uprave da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza; Potvrdu Centralne banke CG da sportskoj organizaciji nije blokiran račun; Opšte podake o rezultatima na domaćim i međunarodnim takmičenjima; Program rada sportske organizacije za tekuću godinu (sa specifikacijom troškova, planom i dinamikom realizacije); Ovjerenu izjavu ovlašćenog lica sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi.

Prijavu na Konkurs podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije, na propisanom obrascu broj 1 (nalazi se na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me ), koji je potrebno ispuniti elektronski. Prijavu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Sekretarijat za društvene djelatnosti – Javni konkurs za finansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat (Građanski biro, I sprat), ili putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija br. 1, Tivat.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, zaključno sa 22.02.2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati-saopštili su iz Opštine. Sportska organizacija koja nije izvršila obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju ne može dobiti sredstva za sufinansiranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 8-11 h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija br. 16 A ili na telefon 032-661-359.

Obrazac za prijavu i svi detalji na linku:

https://opstinativat.me/javni-konkurs-za-sufinansiranje-programa-rada-sportskih-organizacija-za-2021-godinu/