Prvih pet izdanja edicije „Kulturne rute Crne Gore“

Pandemija koronavirusa prvo je pogodila sektor turizma, što je s jedne strane pogubno za ekonomije poput naše, ali može biti i nova, istinska razvojna šansa. Kada je u pitanju razvoj održivog turizma kroz različite oblike turizma posebnih interesa- Crna Gora baštini ogroman potencijal. Ovim potencijalima se kroz svoj 20-godišnji rad bavi strukovna NVO Expeditio- Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, a najaktuelnije čime su nas zadužili je objavljivanje pet knjiga koje predstavljaju početak edicije „Kulturne rute Crne Gore.“

Bogata i raznovrsna kulturna baština Crne Gore prepoznata je kao važan faktor nacionalnog identiteta i dugoročni resurs za održivi razvoj. Iako se prezentacija segmenata kulturne baštine sprovodi, kroz aktivnosti kako institucija tako i civilnog i privatnog sektora, potreba za unaprjeđenjem prezentacije i interpretacije svakako je evidentna posebno imajući u vidu izuzetno bogatstvo kulturne baštine Crne Gore, i posebno mnoge segmente koji još uvjek nisu identifikovani i zaštićeni kao kulturna dobra, početne su premise kojima se vodio Expeditio u osmišljavanju još jednog projekta oslonjenog na kutlrunu baštinu- “PUTEVIMA BAŠTINE – potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore.” Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture u okviru javnog konkursa „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene,“ a realizovan je tokom 2019.godine.

Koordinatorka projekta, arhitektica-konzervatorka Aleksandra Kapetanović, za naš radio objašnjava:
“Jedan od mogućih i efektnih načina promovisanja kulturne baštine je kroz kulturne rute, koje podrazumijevaju tematsko i prostorno povezivanje lokaliteta kulturne baštine kroz zajedničku prezentaciju, interpretaciju i turističku promociju. Kulturne rute mogu biti posebno značajne za otkrivanje i promovisanje manje poznatih lokaliteta. Mogućnost za aktiviranje različitih kulturnih ruta na prostoru Crne Gore, koja baštini izuzetno bogato i raznovrsno kulturno nasljeđe, još uvjek nije u dovoljnoj mjeri iskorištena.

Na Evropskom nivou postoji više inicijativa vezano za kulturne rute, koje Crna Gora za sada samo u manjoj mjeri koristi, a koje mogu biti značajne za uključivanje crnogorske baštine u te šire mreže i priključenje regionalnim i Evropskim kulturnim rutama. Međutim, paralelno uz prepoznavanje lokaliteta kulturne baštine u Crnoj Gori koji bi mogli biti dio Evropskih kulturnih ruta postoji veliki potencijal za formiranje kulturnih ruta unutar Crne Gore, kako na nacionalnom nivou tako i na lokalnom tj. regionalnom nivou. Kroz sve ove ektivnosti može se doprinijeti kako valorizaciji dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza tako i kreiranju jedinstvene turističke ponude.”

U okviru projekta objavljeno je pet knjiga koje predstavljaju početak edicije „Kulturne rute Crne Gore“. Edicija obuhvata nova, redizajnirana izdanja ranije objavljenih Expeditio publikacija, prevode i nove naslove. Objavljene su sljedeće knjige:

• Palaces of Boka Kotorska
Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine.
U publikaciji „Palaces of Boka Kotorska“ su, na jednom mjestu, prezentovane sve palate i druge značajne reprezentativne stambene kuće u Boki koje bi mogle da budu jedna od zanimljivih kulturnih maršruta.

• Perast – The Outstanding Boka Kotorska
Na zanimljiv način i uz obilje kvalitetnih fotografija, knjiga Perast – The Outstanding Boka Kotorska predstavlja kulturno-istorijske znamenitosti grada, sadrži informacije o položaju i istoriji Perasta, značajnim građevinama (crkvama, palatama, tvrđavi itd.) i tradicionalnim menifestacijama.

• Medieval Towns of Montenegro
Publikacijom “Medieval Towns of Montenegro” je učinjen prvi korak ka uključivanju srednjevjekovnih gradova, kao jedinstvene tematske cjeline, u kulturnu i turističku ponudu Crne Gore. Publikacija je rađena oslanjajući se na knjigu prof. Pavla Mijovića i Mirka Kovačevića “Srednjevekovni gradovi i utvrđenja u Crnoj Gori”.

• Godinje – Exceptional Rural Heritage of Skadar Lake
U knjizi “Godinje” predstavljeno je istraživanje realizovano u okviru radionice studenata arhitekture u selu Godinje na Skadarskom jezeru.

• Spomenici II svjetskog rata u Crnoj Gori
Knjiga „Spomenici II svjetskog rata u Crnoj Gori”zamišljena je kao vodič kroz ovaj značajni segment crnogorske i regionalne kulturne baštine. U njoj je predstavljeno 11 spomenika sa posebnim akcentom na 5 koji su već prepoznati na regionalnom i internacionalnom nivou (Dola, Trebjesa, Barutana, Jasikovac, Spomen-dom u Kolašinu). Cilj knjige je prepoznavanje spomenika posvećenih II svjetskom ratu, njihova valorizacija i afirmacija kao važnog segmenta cjelokupnog kulturnog nasljeđa Crne Gore, pa time i njihova promocija kao šireg, regionalnog kulturno-turističkog proizvoda tj. dijela kulturnih ruta jugoistočne Evrope.

“Četiri publikacije smo izdali na engleskom jeziku, jer smo ih kroz ranije projekte pripremili na našem. Idaja je da budu na raspolaganju turističkim poslenicima, al ii samim turistima u otkrivanju bogatog nasljeđa naše zemlje,” objasnila je Aleksandra Kapetanović.

Osim štampanih izdanja, koja će dijelom biti dostupna i u slobodnoj prodaji, ove će se publikacije uskoro naći dostupne i putem interneta na web sajtu projekta: www.culturalroutes.com.