BALMAS

Prva istraživanja u okviru BALMASA pokazala: u luci Bar morska voda prve kategorije

U okviru BALMAS projekta, u luci Bar, kao pilot području projekta u Crnoj Gori, izvršena su prva sezonska ispitivanja, kako bi se utvrdilo nulto stanje- detaljan prikaz flore i faune koja se nalazi u luci. Prve analize pokazuju da je stanje u barskoj luci, kada je u pitanju sastav morske vode, zadovoljavajuće, a voda se, po EU Direktivi vode za kupanje 2006/7/EC, može svrstati u prvu kategoriju.

„Analize su urađene na Univerzitetu Crne Gore – Institutu za biologiju mora. Tokom februara stručnjaci Instituta za bilogiju mora iz Kotora uzeli su prve uzorke morske vode da bi utvrdili da li su balastnim vodama koje koriste brodovi, u vode barske luke uneseni organizmi kojima to nije prirodna sredina. Analize urađene u okviru BALMAS IPA projekta, pokazale su da u vodama luke Bar nijesu nađene nove vrste, samo one karakteristične za to područje. Rezultati analiza, pokazali su i da su vrijednosti fizičko-hemijskih parametara morske vode u granicama uobičajenim za ovo doba godine i za to područje“- saopštavaju iz Instituta.
Članica stručnog tima koji je radio na analizi uzoraka, Slavica Petović, upoznala nas je sa projektnim aktivnostima koje slijede:
„Projekat podrazumijeva uzimanje uzoraka četiri puta godišnje, s tim što će ovakva vrsta analize biti ponovljena već u aprilu, pa ponovo tokom juna, i, najvjerovatnije, tokom oktobra. Tokom aprila, osim uzorkovanja i analize morske vode, planirano je id a se uradi analiza sedimenta i analiza fitobentosa i zoobentosa, odnosno da se vrši analiza obraštaja na dokovima. Ta, nazovimo, kompleksnija istraživanja se obavljaju dva puta godišnje, dakla prvo već tokom aprila, a naredno na jesen. „
Podsjećanja radi, BALMAS projekat- Upravaljanje balastnim vodama u cilju zaštite Jadranskog mora, impementira se kroz IPA Adriatic program prekogranične saradnje zemalja koje okružuju Jadran. Vrijednost projekta, koji je započeo u novembru 2013. i trajaće do marta 2016, je više od 7 miliona eura. Vodeći partner projekta je Institut za vode Republike Slovenije, a među ukupno 17 institucija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije i Albanije, su i dva partnera iz Crne Gore- Institut za biologiju mora iz Kotora, te Uprava pomorske sigurnosti iz Bara.
Istraživanja o balastnim vodama i talozima u Jadranu za sada su uglavnom sprovodile Slovenija, Italija i Hrvatska, dok se prve aktivnosti na ovom polju u Crnoj Gori sprovode upravo u okviru ovog projekta. Projekat BALMAS objedinjuje potrebne aktivnosti kako bi se omogućila dugoročna, po životnu sredinu efikasna, a s aspekta finansiranja i pomorskog saobraćaja, održiva primjena mjera za upravljanje balastnim vodama u Jadranu.