Procjena uticaja na životnu sredinu za FTTH mrežu

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Crnogorski Telekom podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za FTTH mrežu, u zahvatu DUP-a Seljanovo, DUP-a Donja Lastva i DSL-a dio Sektora 22, opština Tivat.

Progresom tehnologija za prenos podataka i razvojem novih servisa, postojeća pristupna bakarna mreža izložena je sve većim korisničkim zahtjevima za pojasnom širinom odnosno brzinama prenosa tako da se Crnogorski telekom opredijelio da u planiranju nove i modernizaciji postojeće pristupne mreže koristi FTTH (Fiber – To-The-Home ) tehnologiju. Radi se o dovođenju optičkih vlakana od glavnog čvora CO (Central Office) do samog korisnika, bez aktivne opreme između početne i krajnje tačke.

Uvid u dostavljeni Elaborat može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formina adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail [email protected], je  utorak 12.11.2019. godine.

Javna tribina biće održana u četvrtak 24.10.u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.