1

Pritužbe mještana na buku i isparenja od autoservisa

Mještani u Gradiošnici, čije kuće se nalaze u blizini auto servisa Savić“, „zbog isparenja i buke, kao i opasnog otpada iz servisa za koji se ne zna kako i gdje se lageruje“, uputili su žalbu na više adresa u Opštini Tivat i Upravi za inspekcijske poslove.

Potpisnici se nadaju da će reagovati nadležne službe i da će se, u skladu sa PUP-om, odnosno DUP-om, njihovi uslovi života značajno poboljšati. Prema Prostorno urbanističkom planu to je žuta zona u kojoj je predviđeno stanovanje manje gustine koje čak podrazumijeva i zanatstvo, ali nisu navedene djelatnosti. PUP je plan višeg reda, u odnosu na DUP- u kome se navodi da je to zelena površina, što je u koliziji ta dva dokumenta i nečija greška, obrađivača, vlasnika te parcele ili Opštine po čijoj odluci iz 2010.godine „nije dozvoljeno mijenjanje stečenih uslova“, ističu potpisnici naglašavajući da emisije gasova iz motora u koncentracijama koje izazivaju neprijatan miris itekako utiču na kvalitet života. Objekat, koji se nalazi na katastarskoj parceli 1021/2 KO Mrčevac postavljen je ispred kuće Bobana Gluščevića i Milene Ćipranić, a ne ispred porodične kuće Neziraja (Beko Malešaj), koji je autoservis Savićima izdao u zakup, ističe se u žalbi koju je potpisalo pet mještanja tog dijela naselja.3a
U žalbi se naglašava i da, u skladu sa Zakonom o zanatstvu za otvaranje servisa, nisu ispoštovani osnovni uslovi, odnosno da nema adekvatnog priključka za struju i vodu, a vozila Komunalnog najčešće nisu u mogućnosti da, zbog uskog puta i parkiranih vozila, priđu kantama za komunalni otpad. „Na lokaciji već postoje problemi koji štetno utiču na životnu sredinu, otpadne vode, neriješena kanalizacija, neadekvatno držanje stoke što izaziva neprijatne mirise, poplave, prašina, neasfaltirani put koji smo mi održavali, a sada to više nije moguće zbog veće frekvencije saobraćaja ka auto servisu“, ističu Ćipranić i Gluščević.
Po žalbi mještana reagovala je Ekološka inspekcija, čiji su inspektori u više navrata boravili na terenu. Zbog nepribavljanja odluke o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu od nadležnog organa opštine, ekološki inspektor je protiv Valentine Savić podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i ponovo izdao nalog o potrebi procjene. U skladu s tim, a na zahtjev nosioca projekta, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdao je rješenje, Valentini Savić da uradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za auto-servis i dostavi ga nadležnom Sekretarijatu u roku od dvije godine, od dana prijema rješenja.
Izradom Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu obezbjediće se neophodni podaci, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije, navodi se u obrazloženju rješenja Sekretarijata za uređenje prostroa i zaštitu životne sredine.
4aPo nalogu inspekcije Savić je uradila i Plan upravljanja otpadom i pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine, naveli su iz Uprave za isnepkcijske poslove istakavši da je, što se tiče legalnosti objekta u kojoj se obavlja djelatnost i postupanja Inspekcije zaštite prostora, »utvrđeno da je objekat montažnog tipa, te da je u predmetnoj stvari nadležna Komunalna policija«.
Međutim, da bi neki objekat bio pomoćni, on po opštinskoj odluci mora da se nalazi na istoj parceli sa glavnim objektom, objašnjavaju iz Komunalne policije i ističu da se radi o drugoj parceli gdje nije predviđena gradnja jer je po DUP-u proglašena zelenom zonom. I to je i bio razlog što je zahtjev proslijeđen Upravi za inspekcijske poslove da postupe u okviru svojih nadležnosti, kazala je načelnica Komunalne, Jadranak Joksimović naglasivši da nema odobrenja za lokaciju i ne može se dobiti jer je u pitanju zelena zona.