Parking Palma

„Primorje“ gradi spratnu garažu

HTP „Primorje hotels&restaurants“ na početku naredne godine u saradnji sa opštinom raspisaće tender za izgradnju spratne garaže na mjestu parkinga ispred upravne zgrade „Primorja“.

Opština je skupštinskom odluku izdala u privremeni zakup do kraja decembra parking „Primorju“ za potrebe gostiju hotela „Palma“, a „Primorje“ je ustupilo opštini hotel „Tivat“ na Seljanovu u kome je smještena Služba zaštite i spašavanja.

Prema riječima direktora „Primorja“, Božidara Draganića idejni plan predviđa izgradnju spratne garaže tvrde gradnje sa jednim spratom, saobraćajnicom, rampom i zelenom površinom. Kapacitet parkinga biće 42 mjesta. „Primorje“ namjerava da garažu pravi po modelu privatno-javnog partnerstva sa opštinom kojoj bi pripao dio parking mjesta.

Po odluci tivatske Skupštine o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.parceli 3398 k.o.Tivat koja je donijeta na junskom zasijedanju, Opština Tivat privremeno daje u zakup „Primorje“ Hotels&restaurants ad Tivat parking na vrijeme do 31.12.2016 „uz mogućnost produženja ugovora za još 3 odnosno 6 mjeseci zavisno od dinamike izgradnje spratne garaže i stvaranja uslova za drugačiji način raspolaganja istom odnosno do stvaranja uslova za davanje iste u koncesiju u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama“. Zakupac se obavezuje da za svoje potrebe koristi 20 parking mjesta a da 10 parking mjesta ustupi na korišćenje,uz naknadu, hotelima u neposrednoj blizini. Cijena mjesečnog zakupa u ljetnjim mjesecima bila je 3.600 eura, a van sezone je dvostruko manji.