Institu u Italiji

Predstavnici Instituta za biologiju mora u Italiji

U okviru IPA Adriatic projekta „Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR – 4PILLARS“ “4 PILLARS”, u Ankoni (Italija), održan je sastanak upravnog odbora . Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za biologiju mora, zajedno sa kolegama iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije – saopšteno ej iz kotorskog Instituta za biologiju mora.

Tokom sastanka dogovorene su planirane aktivnosti koje se odnose na izradu Studije izvodljivosti koja će predstavljati jedan otvoren sistem i omogućiti automatsku razmjenu i upotrebu podataka i rezultata dobijenih realizacijom nekoliko IPA projekata koji su imali za cilj zaštitu i unaprijeđenje Jadranskog mora. Realizacija projekta “4PILLARS” počela je u maju 2016 a predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci. Ukupan budžet projekta je 1.112.455,00 €, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju oko 75.000,00€.
Osnovni cilj projekta je održivi razvoj Jadranskog regiona, kroz razvoj inovativnih modela istraživanja u vezi upravljanja na više nivoa, kako bi se utvrdio način drugačijeg kolektivnog donošenja odluka na teritorijama u ovoj oblasti. Ciljevi projekta se odnose prije svega na širu upotrebu i diseminaciju podataka i rezultata dobijenih realizacijom nekoliko IPA projekata, od kojih su najznačajniji:
IPA DEFISHGEAR projekat – Sistem upravljanja napuštenim ribarskim alatima u Jadranskoj regiji. Realizacijom pomenutog projekta dobijeni su rezultati o količini, distribuciji i sastavu otpada na morskom dnu, plažama, količina i distribucija plutajućeg otpada, makroplastike u želudcima riba, kao i mikroplastike u vodenom stubu i plažama.
IPA ECOSEA projekat Opštii cilj projekta sastoji se u promovisanju zaštite i poboljšanja mora i obalnog područja, sprovođenju inovativnog pristupa koordiniranom upravljanju ribarstvom, paralelno sa povećanjem biodiverziteta (pilot-aktivnosti na terenu). Rezultati projekta će omogućiti da se konkretno poboljša kvalitet morske sredine, a u isto vrijeme i održivi razvoj i konkurentnost obalnih zajednica koje su zavisne od ribarstva – zaključuje se u saopštenju.