Poziv NVO za prijavu učešća na IX sjednicu SO Tivat

Iz Skupštinske službe pozivaju nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu IX sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 19.05.2021.godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu [email protected] najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.