tivat 7

Potrebno još 300 parking mjesta

U Tivtu je posljednjih par godina izražen problem parkitranja, posebno u ljetnim mjesecima kada se broj korisnika parking mjesta udvostruči. To pokazuje da postojeći broj parking mjesta, u odnosu na broj stanovnika, stambenih jedinica, broj posjetilaca ne zadovoljava potrebe parkiranja, kazala je sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Gorica Nikšić.

Opština Tivat raspolaže sa ukupno 913 javnih parking mjesta, a procjena je da gradu nedostaje još oko 300 parkinga, rekla Nikšić navodeći da su u cilju povećanja broja parking mjesta, započete radnje o pristupanju izgradnji javne garaže u zahvatu DUP-a Tivat Centar. Izrađen je i Elaborat sa planom realizacije obavljanja komunalne djelatnosti naplate i kontrole parkiranja u Opštini Tivat, koja još nije započela.
Preporuka nadležnog Sekretarijata je da se što prije pristupi realizaciji organizovanja poslova u vršenju komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja, pružanja usluga i korišćenja javnih parkirališta i načinu naplate naknade za njihovo korišćenje u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području opštine Tivat i Elaboratom o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat Centar.
Linijski prevoz pokriva sva naselja i mogu ga koristiti svi stanovnici koji su udaljeni od centra grada. Međutim, u Tivtu, prema riječima Nikšić, nije u dovoljnoj mjeri iskorišćen javni prevoz jer građani nemaju naviku da koriste javni prevoz pa se zbog toga se u centralnoj zoni koncentrišu vozila i stvaraju potrebe za većim brojem parking mjesta.
glavna raskrsnicaU svrhu poboljšanja saobraćajne mreže grada, a u cilju integracije svih njegovih prostora od posebnog je značaja pristupanje izgradnji zaobilaznice, rekonstrukciji dionice magistralnog puta od raskrsnice Kotor- Tivat- Budva do Lepetana i izgradnja novih saobraćajnica i rekonstrukcija postojećih u skladu sa usvojenom planskom dokumentacijom. U sklopu tog projekat rješavaće se i problem raskrsnice na izlazu iz centra grada na magistralu kod stare zgrade opštine kojim je predviđena izgradnja kružnog toka i na taj način će se regulisati kretanje vozila na toj lokaciji. Kružni tokovi su naprednije rješenje od semafora. Semaforski regulisane raskrsnice se sve manje koriste na magistralnim putevima, navela je Nikšić navodeći da su svake godine, posebno u toku turističke sezone, sve prisutnija saobraćajna zagušenja koja potvrđuju potrebu izgradnje bulevara.
U Sekretarijatu ističu da su Akcionim planom definisani ciljeni, aktivnosti neophodne za postizanje postavljenih ciljeva, nosioci aktivnosti, rokovi realizacije i izvori finanisranja aktivnosti. Akcioni plan je dugoročan, aglavni cilj je prilagođavanje javnih saobraćajnih površina kretanja lica smanjenje pokretljivosti i lica sa inavliditetom. I sprovodi se fazno u skladu sa raspoloživim sredstvima u opštinskom budžetu, istakla je sekretarka Sekretarijata za komunalnu djelatnost i saobraćaj.
Planirano je obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacija, koja je trebalo da počne da se radi ovog, odnosno narednog, zavisno od tenderske procedure i izbora izvođača radova.