LOGO Radio Tivta

Poslovanje Radio Tivta zakonito

Savjet Radio Tivta na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojio finansijski izvještaj i izvještaj nezavisne revizorske kuće „Audit com“ Tivat o poslovanju u 2014. godini. Revizor je dao pozitivno mišljenje bez rezerve.

U zaključku revizora se kaže „Po našem mišljenju finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore“.
Savjet je usvojio svoj Bilten broj 23 i raspravljao o programskoj šemi i sajtu Radio Tivta, izražavajući zadovoljstvo njihovim kvalitetom.
Članovi Savjeta su raspravljali i o Odluci o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat i primjedbama i sugestijama sindikalne organizacije Radio Tivta na ovaj dokument.