Ivana

Poreska uprava i ljeto 2015

Kao i svake godine, tako i ove, Poreska uprava je ozbiljno pristupila planiranju i organizovanju aktivnosti koje će preduzeti u cilju praćenja predstojeće turističke sezone, kako bi što efektnije i sveobuhvatnije realizovali svoj kontrolni i naplatni zadatak. Gošća našeg programa bila je samostalna savjetnica u PU Crne Gore Ivana Đurović.
Pitali smo je šta će PU raditi kada je riječ o ljetu 2015?

 

Prije nego što kažemo nešto konkretnije, podsjetila bih na činjenicu da prirodni turistički resursi Crne Gore čine solidnu osnovu za veoma dugoročan razvoj turizma, a pravci razvoja turizma se zasnivaju na razvoju turističkih aktivnosti vezanih za more, planine, selo, tranzit i to tokom cijele godine.

U tom smislu, plan Poreske uprave da koncipira praćenje sezone tokom čitave godine i osnovni moto „Svaki grad u Crnoj Gori je turistička destinacija, a čitava godina turistička sezona“ ima puno opravdanje.
Ciljeve i prioritete Poreska uprava je utvrdila u skladu sa strukturom obveznika u primorskim opštinama i činjenicom da je u periodu sezone prisutan veliki priliv sezonskih obveznika, a posebno nerezidentnih lica„.

Radio Tivat: Šta su po vašem mišljenju parametri uspješnosti u turističkoj sezoni ?

Prema standardima Poreske uprave, parametri uspješnosti naših aktivnosti tokom trajanja turističke sezone, mjere se prvenstveno na osnovu:
– Ostvarene naplate,
– Broja izvršenih kontrola i provjera poreskih obveznika,
– Visine poreskih obaveza utvrđenih u postupku inspekcijskog nadzora,
– Visine naplaćenih obaveza u postupku inspekcijskog nadzora i
– Visine utvrđenog prometa i utvrđene poreske obaveze u postupku inspekcijskog nadzora.

Ponovo naglašavamo da turistička sezona za Poresku upravu nije završena sa kalendarskim završetkom ljeta, Naime, Akcionim planom predviđene su i aktivnosti, pogotovo u primorskim područnim jedinicama i u jesenjim mjesecima. U tom periodu provjerava se ispravnost poslovanja i vrše detaljne kotrole većih obveznika čija je djelatnost povezana sa odvijanjem turističke sezone, što rezultira većim efektima iz preduzetih mjera, a naročito je bitno kod utvrđivanja novih poreskih obaveza„.

Radio Tivat: Da li je registracija poreskih obveznika je jedna od najznačajnijih zadataka u periodu predsezone?

Upravo tako, jedan od prioritetnih zadataka predviđen Akcionim planom za turističku sezonu je blagovremeno registrovati poreske obveznike i utvrditi period oporezivanja.
Poreska uprava je uputila javni poziv poreskim obveznicima da poreskom organu prijave početak obavljanja djelatnosti. Registracijom djelatnosti u skladu sa zakonom, blagovremeno se utvrđuju poreske obaveze, kao i rokovi za plaćanje istih.
Aktivnosti vezane za registraciju poreskih obveznika vršene su u kontinuitetu, kao i dopune i izmjene podataka u poreskom registru. Takođe, vršena je edukacija poreskih obveznika, u smislu pojašnjenja zakonskih normi, popunjavanja poreskih prijava, pružanja informacija o poreskim propisima za djelatnosti koje se sezonski obavljaju.
Edukacija poreskih obveznika u dijelu registracije vršena je i putem ličnog kontakta sa službenicima u područnim jedinicama Poreske uprave„.

Radio Tivat: Sa kojim problemima se najčešće susrećete tokom trajanja turističke sezone?

S obzirom da Poreska uprava poslednjih godina posebno prati turističku sezonu i izvršavanje poreskih obaveza od strane poreskih obveznika posebno u primorskim opštinama, prepoznati su problemi sa aspekta nadležnosti ovog organa i isti se uglavnom prepliću sa nadležnostima drugih državnih organa.
Kao posebne probleme koje izdvajamo i sa kojima smo se najčešće susretali i prethodnih godina, uglavnom su:
– Obavljanje sezonskih djelatnosti od strane nerezidentnih lica;
– Problemi sa prijavljivanjem radne snage;
– Zatim načina na koji se naplaćuju turističke usluge;
– Djelatnosti turističkih agencija i drugi vidovi turističkih usluga i
– Veliki broj objekata koji su u izgradnji“.

Radio Tivat: Dali vaš CALL centar i dalje stoji na raspolaganju građanima?

Poreska uprava je aktiviranjem dežurnog telefona 19707 pružila mogućnost građanima da iznesu svoja zapažanja, prijave nepravilnosti ili pak i pohvale ono što smatraju dobrim, a sve u cilju postizanja što boljih rezulatata, na obostrani interes. Podaci Poreske uprave govore da su građani prihvatili ovakav način ponuđene saradnje, što je potvrda da ovaj vid komunikacije treba unapređivati. Prijave su se uglavnom odnosile na neizdavanje fiskalnih računa, odnosno neevidentiranje prometa preko registar kase. Najviše poziva zabilježimo upravo u njesecima trajanja turističke sezone.
Statistika «reagovanja» Poreske uprave u svim evidentiranim slučajevima je 100%, odnosno po svakom evidentiranom pozivu, izdaje se nalog za kontrolu poreskim inspektorima i nepravilnosti se uglavnom otklanjaju, o čemu je građanin koji je prijavio, svaki put povratno informisan putem kontakt telefona koji je ostavio prilikom podnošenja prijave. Inače, ažurnost u postupanju Poreske uprave, naišla je na veoma pohvalne komentare građana, tako da je aktivnost opravdala namjeru ovog organa da uz taransparentnost svog rada, građanima i obveznicima ponudi aktivnu ulogu u stvaranju poreske discipline“.

Radio Tivat: I na kraju, da li Poreska uprava, kroz ovakav vid organizacije svojih ativnosti tokom ljetnje turističke sezone, postiže očekivane rezultate?

Poreska uprava je kroz saradnju i edukaciju poreskih obveznika postigla cilj da se smanji broj klasičnih administratvnih postupaka, te da se obveznici podstaknu na dobrovoljnu registraciju i dobrovoljno plaćanje poreskih obaveza.
U toku turističke sezone, iz godine u godinu postižemo sve veći obuhvat poreskih obveznika, što za efekat ima ravnomjerno raspoređivanje poreskih obaveza na veći broj poreskih obveznika.
Takođe, mjerama inspekcijskog nadzora, postižemo veću disciplinu u prijavljivanju prihoda i obaveza od strane poreskih obveznika, a kao direktan efekat tih mjera, imamo ostvarenje većih iznosa budžetskih prihoda.
Mjere naplate, sve uspješnije provedimo na efikasan način i kroz preduzimanje mjera za naplatu tekućih i zaostalih obaveza, ostvarujemo sve veće procente naplate, što je u skladu sa Planom Budžeta Crne Gore za tekuću godiunu.
Pored iznesenih problema, može se ocijeniti da je postignut napredak u saradnji državnih organa u usaglašavanju nadležnosti, što je veoma bitno kada govorimo o realizaciji mjera za uspješno provođenje turističke sezone,
Rad Poreske uprave u toku turističke sezone se može se okarakterisati kao vrlo uspješan, s obzirom na pokazatelje o ostvarenim rezultatima u postupku inspekcijskog nadzora i naplate, kao i podatke o broju registrovanih obveznika. To naravno podrazumjeva da i u narednom periodu budemo još bolji i organizovaniji, da budemo što kvalitetniji servis svim poreskim obveznicima i građanima, ali i efikasan državni organ koji obezbjeđuje izvorne prihode državnom Budžetu“, izjavila je u intervjuu za naš radio samostalna savjetnica u Poreskoj upravi Crne Gore Ivana Đurović.