Počela javna rasprava o javnoj garaži u centru grada

Predsjednik opštine Tivat donio je Program javne rasprave o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa javna garaža na UP 134, zona A sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat centar.
Javna rasprava je počela danas i traje do 1. Marta a dokument se može pogledati u Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata, radnim danom od 8 do 11 časova.
Odluka o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU nalaze se na sajtu opštine Tivat. Nadležni Sekretarijat poziva građane i privredne subjekte da aktivnim učešćem u javnoj raspravi doprinesu uspješnoj izgradnji objekata od opšteg interesa. Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostavliti na arhiv opštine ili elektronskom poštom na adresu [email protected] nakon čega će nosilac pripremnih poslova sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi i objaviti ga na sajtu opštine.
O realizaciji Programa staraće se Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj opštine Tivat.