ipf

Permakultura i parmanentna edukacija- Aleksandrina Vujačić

Inženjerski pedagoški forum je dobrovoljno, nevladino i neprofitno strukovno udruženje koje okuplja nastavnike inženjerske grupe predmeta u Crnoj Gori. IOPF je formiran 2011.godine sa idejom da se inženjeri-nastavnici, kao specifična kategorija u strukturi crnogorskog obrazovnog sistema, zajednički angažuju u svrhu afirmisanja struke, poboljšanja uslova rada i popularizacije inženjerskih naučnih disciplina.

Okrenut inicijalno djeci i omladini, IPF je vremenom shvatio da će svoju misiju lakše ispunjavati, ako se sa edukativnim programima okrene i nastavnicima, za koje trenutno nudi sedam seminara, akreditovanih od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje. Gošća emisije Domaći i gosti bila je predsjednica IPF, Aleksandrina Vujačić.
Organizacija je osnovana je 25. oktobra 2011. godine, na inicijativu pet srednjoškolskih profesora elektro grupe predmeta, a danas okuplja inženjere elektrotehnike, poljoprivrede, mašinstva, građevine, arhitekture, informacionih tehnologija i hemije, ali i profesore matematike i fizike i studente prirodnih i tehničkih nauka, sve više i umjetnike. Shodno svojoj viziji i misiji, IPF se bavi svim aspektima edukacije i to: razvijanjem vaninstitucionalne ponude za djecu, mlade i odrasle, kako na polju prirodnih, tehničkih i njima srodnih nauka, tako i na polju razvoja intelektualnih vještina, kroz organizaciju kurseva, radionica, seminara, okruglih stolova, festivala, takmičenja, osmišljavanjem, licenciranjem i implementacijom programa za obrazovanje odraslih, izradom pomagala za edukaciju- skripte, udžbenika, multimedijalnih sadržaja, maketa za realizaciju praktične nastave. Analizirajući iskustveno manjkavosti obrazovnog sistema, IPF se bavi i pokretanjem inicijativa za izmjene i dopune legislative koja reguliše oblast obrazovanja.

Po riječima Vujačić, IPF je na skupštini u oktobru 2013.godine donio Odluku da sve aktivnosti organizacije moraju biti koncipirane na način da zadovoljavaju etičke i dizajnerske principe permakulture. Istom Odlukom osnovano je i Odjeljenje za permakulturu.

Permakultura je ogranak ekološkog inženjeringa koji se bavi dizajniranjem održivih sistema kopiranjem obrazaca iz prirode. Oslonjena na etičke i dizajnerske principe, permakultura dizajnira sve: od održivih ljudskih naseobina, preko održivih energetskih sistema i održivih sistema za proizvodnju hrane, pa do održive ljudske zajednice. Rezultati primjene permakulture su poljoprivredno produktivni i stabilni ekosistemi visokog biodiverziteta, koji zadovoljavaju sve potrebe čovjeka. Radeći sa prirodom umjesto protiv nje rezultira maksimizaciji rezultata rada i minimizaciji uložene energije uključujući i ljudski rad kao energent. Smatra se da se posledice sistematskog ekološkog uništavanja Planete mogu zaustaviti samo, isključivo i jedino primjenom permakulturnog inžinjeringa na sve sisteme koje kreira čovjek, počev od malih poljoprivrednih parcela pa sve do složenih zajednica poput gradova ili država.

“Dizajnirajući sistem na način da svaki njegov element pokriva više funkcija i da se svaka funkcija sistema može obaviti uz pomoć više njegovih elemenata, dobijamo dugoročno stabilne, ekonomski ispltive, ekološki prihvatljive i sociološki humane sisteme”- ističe Vujačić, koja je jedini permakulturni dizajner u Crnoj Gori. U našoj zemlji jedva da se, i to upravo zalaganjem IPF, govori o ovom pristupu, koji su neke zemlje, poput Kube, institucionalno implementirale i zahvaljujući njemu podigle kvalitet života cjelokupne zajednice, pri tom ne uništavajući, već unapređujući svoje prirodne resurse.

IPF nudi veliki broj edukativnih programa za učenike i studente, a poseban akcenat stavlja i na nastavnike, najvažniju kariku u obrazovanju mladih. IPF trenutno nudi sedam seminara, akreditovanih od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Detaljne informacije o seminarima istaknute su na web sajtu IPF (http://inzenjerski.wix.com/inzenjerski#!akreditovani-seminari/cqwv), a trenutno aktuelan seminar na temu Astroekologije, zakazan u Drugoj osnovnoj školi u Budvi 5.i 6.marta.

“Astroekologija predstavlja ekstrakt znanja iz astronomije, astrobiologije, astrohemije, astrofizike i ekologije, a fokusirana je na naučne teorije koje se bave nemogućnostima ekspanzije ljudske vrste van svoje matične planete i van svog matičnog soalrnog sistema te, posljedično, na imperativnu potrebu da regenerišemo narušenu ekološku ravnotežu na našoj planeti”, objašjava Aleksandrina Vujačić. “Bez obzira na velike napore, rezultati ekološke senzibilizacije ljudi su minimalni, a ekološko stanje planete Zemlje skoro beznadežno. Razlozi su mnogi, a jedan od njih je svakako neinventivni pristup problemu onih subjekta koji se bave promocijom ekoloških koncepata, stalno sa istim polazišnim tačkama i stalno istom retorikom. Ponuđeni program nudi sasvim novu polazišnu tačku za razumijevanje ekoloških imperativa pa samim ti i novi pristup u traganju za rješenjem. Kroz poznavanje osnovnih astronomskih fakata, te kroz njihovo prezentovanje kroz nastavu iz oblasti prirodnih nauka, može se značajno doprineti podizanju svijesti učenika o značaju očuvanja prirodne sredine”.

Program je namijenjen i učenicima, u cilju promovisanja astronomije, što je dodatno značajno s obzirom na činjenicu da u našem obrazovnom sistemu ne postoje uslovi da se djeca zainteresuju za najstariju prirodnu nauku u istoriji ljudske civilizacije. Promovisanjem astronomije kroz afirmisanje novih pristupa u nastavi određenih oblasti prirodnih nauka, stvaraju se preduslovi da i Crna Gora dobije eksperte iz ove oblasti, objašnjava Vujačić, koja će, zajedno sa Srđanom Đukićem, beogradskim profesorom fizike i astronomije, voditi dvodnevni seminar.