Oglas za riješavanje stambenog pitanja službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat

Opština Tivat raspisala je oglas za riješavanje stambenog pitanja službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat.

Oglašava se postupak za riješavanje stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat putem dodjele kredita za poboljšanje uslova stanovanja u što spada adaptacija ili rekonstrukcija. Ukupna sredstva za dodjelu kredita iznose 30.000 eura, a kredit po pojedinačnom zahtjevu ne može biti veći od 15.000 eura. Oglas je otvoren 15 dana od dana njegovog isticanja odnosno od 22. Januara.

Pozivaju se svi zainteresovani da u roku od 15 dana dostave Komisiji zahtjev za riješavanje stambenih potreba putem dodjele kredita, zaključno sa 6. februarom ove godine.

Prijave se vrše putem obrazca koji se može dobiti od Komisije ili na pisarnici Opštine Tivat. Uz prijave se podnose i dokaz o vlasništvu stana ili stambene kuće službenika ili namještenika lokalne uprave ili njegovog bračnog druga, potvrda o dužini radnog staža i visini koeficijenta i predračun radova ovjeren od  strane ovlašćenog lica. Komisija će dokaze provjeriti kod nadležnih organa i može po sopstvenoj procjeni od podnosioca prijave tražiti i druge dokaze u skladu sa normativnim aktima i zakonom. Neblagovremene prijave i one koje nisu podnijete u skladu sa ovim oglasom, komisija neće razmatrati.