O žičari Kotor – Lovćen

Nacrt koncesionog akta za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen nalazi se od juče na petnestodnevnoj javnoj raspravi. Portal Analitika objavljuje najzanimljivije djelove ovog dokumenta…

Prema dokumentu, period koncesije biće 30 godina uključujujući vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na  godinu. Vrijednost žičare je procijenjena na 20 miliona eura.

Okvirna trasa žičare: Trasa cjelokupne žičare počinje od lokaliteta Dub, koji se nalazi na periferiji grada Kotora, u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji povezuje Kotor sa Tivtom, a onda vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen.

Ova početna dionica, ukupne dužine 3,6 km, zajedno sa površinama neophodnim za izgradnju terminala Dub i Kuk sa pratećim sadržajima predstavlja koncesiono područje u smislu ovog Koncesionog akta.

zicara1Lokacija terminala Dub se nalazi unutar Grbaljskog polja, na 65 m nadmorske visine, 200 m od puta Budva-Tivat i 500 m od aerodroma Tivat. Lokacija terminala Kuk nalazi se na visoravni Kuk na planini Lovćen, na 1.350 m nadmorske visine.

Stubna mjesta: Tačne koordinate pozicija užadi žičare i stubnih mjesta biće poznate nakon revizije glavnog projekta, čija izrada će biti obaveza budućeg koncesionara.

Od Kuka, ukupna trasa dalje vodi do lokaliteta Ivanova Korita, u blizini Mauzoleja Petra II Petrovića Njegoša, a onda se na kraju spušta do Prijestionice Cetinje. Ove dvije dionice nisu u obuhvatu koncesionog područja u smislu ovog Koncesionog akta.

Procjene prihoda: U dokumentu se navode projekcije ekonomske opravdanosti izgradnje žičare.

„Izrađeni su scenariji sa različitim stopama rasta i obuhvata podataka i na osnovu raspoloživih podataka možemo predvidjeti da će broj korisnika žičare na godišnjem nivou biti između 170.300 i 222.600 za prvu godinu rada, sa prihodima od 3,2 do 4,2 miliona eura“, piše u dokumentu.

Ekonomske procjene bile su zasnovane, između ostalog, na pretpostavkama da je trajanje koncesije 30 godina, da će žičara biti izgrađena u roku od 12 mjeseci, što znači da će period funkcionisanja biti 29 godina.

Ono što je najinteresantnije je da će karta na relaciji Kotor – Lovćen koštati 20 eura, (nije navedeno da li je u pitanju povratna karta) a najviše se računa na turiste sa kruzera koji su visoko platežni.

zicara2Kruzer turisti: Na osnovu procjena Svjetskog savjeta za putovanja i turizam, prosječna dnevna potrošnja putnika na prekookeanskim brodovima treba da se poveća za 40%, tj. sa 93 eura po dana na 130 eura po danu ako koriste žičaru.

Otplate i servisiranje kredita za izgradnju, uzimajući u obzir povrat na uloženi kapital i kreditni kapital, kao i operativne troškove žičare koncesionar će obezbijediti iz redovnog poslovanja.

Koncesiona naknada: Koncesiona naknada koju će plaćati koncesionar predstavljaće iznos koji je jednak procentu ostvarene dobiti od funkcionisanja žičare i svih drugih propratnih sadržaja koja su predmet koncesije. Shodno tome, sredstva koja budu iskazana kao dobit na kraju svake godine tokom trajanja koncesije, zavisno od prihvaćene ponude, dijeliće se izmedju Koncesionara i koncedenta, s tim da će procenat profita koji pripada Koncesionaru biti jedan od elemenata za vrednovanje pristiglih ponuda.

„Osim direktnog učinka na državni budžet kroz plaćanje koncesione naknade, projekat će ostvariti druge mjerljive koristi, kao što su dodatni prihodi za Cetinje, NP Lovćen i lokalna preduzeća i preduzetnike. Najveća korist koja proizlazi iz realizacije Projekta zapravo će biti unapređenje crnogorske turističke ponude i doprinos boljoj preraspodjeli prihoda u sektoru“, kaže se u Aktu.

Period koncesije uključuje vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na  godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina.

Projekcije: Ekonomske projekcije za žičaru rađene su na osnovu zvaničnih podataka o posjeti regionu Boke Kotorske.

Prema timm projekcijama, Crna Gora je u 2018. godini imala oko 2,2 miliona turista, pri čemu je Kotorski zaliv u periodu od 01.01.2018 – 31.12.2018. godine u Luku Kotor uplovilo 412 kruzera sa 492.475 putnika.

Ukupan broj jahti za ovaj period iznosi 1.831, a na jahtama je registrovano 8.054 putnika. Na području Budve u 2018. godini registrovano je 891 226 turista, dok je na području opštine Tivat registrovano 123.289 turista.

„Štaviše, dubrovačko područje je imalo oko dva miliona turista, od čega je oko 250.000 posjetilo Kotor. Ovaj podatak jasno ukazuje na činjenicu da razvoj Projekta predstavlja jedinstvenu priliku za dalji razvoj turizma u Crnoj Gori“, navode u Aktu.

zicaramarkovicPrecizna trasa i objekti: Početna stanica Dub nalazi se u Grbaljskom polju, približno 200 m od puta Budva – Tivat i oko 500 m od aerodroma u Tivtu, na 65 m nadmorske visine. Kompleks početne stanice zauzima prostor od 12.600 m², od čega je pod objektom oko 1.600 m², 5.000 m² je namijenjeno za bus parking (kapaciteta 30 autobusa) i 6.000 m² za parking 9 putničkih automobila.

„Treba planirati i dodatni prostor za prateće objekte koji će ovu lokaciju učiniti atraktivnijom za turiste. Spratnost objekta stanice je P+1 (prizemlje+sprat), sa bruto građevinskom površinom od cca 2.100 m². U okviru objekta predvidjeti prostor za: stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, javni prostor – hol, službene prostorije, skladište, svlačionice za osoblje, toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu i depo za gondole. − Stanica Kuk nalazi se na visoravni Kuk, na 1.350 m nadmorske visine. Spratnost objekta stanice je P (prizemlje), sa bruto građevinskom površinom od cca 600m². U okviru objekta predvidjeti prostor za: stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, javni prostor – hol, službene prostorije, skladište, svlačionice za osoblje, toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu, strujni relej i transformator“, taksativno se navodi u dokumentu.

Pretpostavljeni broj stubnih mjesta u koridoru žičare je 19, pri čemu je u pitanju procjena rađena isključivo za potrebe ovog Koncesionog akta, a tačan broj i pozicija će biti definisan prilikom izrade Glavnog projekta, čija je ukupna površina 475m2. Za dvije stanice je predviđeno 47.563m2.

Za gradnju žičare  ima zainteresovanih inostranih kompanija.

Podsjetimo, premijer Duško Marković primio je predstavnike italijanske kompanije Lajtner, jednog od vodećih svjetskih proizvođača žičara, uspinjača, vazdušnih tramvaja i ski liftova koja je izrazila interesovanje za finansiranje projekta.

Pošto priča o žičari traje već 15 godina, a ništa se do sada nije uradilo po tom pitanju, javnost očekuje efikasnu tendersku proceduru i što prije potpisivanje ugovora uz početak gradnje.

(Portal Analitika)