O Programu privremenih objekata na području Tivta

U programu Radio Tivta gošća je bila sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula. Razgovarali smo o obimnom i važnom dokumentu Programu privremenih objekata u opštini Tivat.

U Tivtu je usvojen Program privremenih objekata, za koji period važi?

Program privremenih objekata usvojen je na sjednici Skupštine Opštine Tivat, održanoj 29. oktobra i važi za period od 2019. do 2023. Godine”.

Šta Program privremenih objekata sadrži?

On sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata. Takođe sadrži grafički i tekstualni dio i odnosi se kako na zemljište kojim raspolaže Opština tako i na građevinsko zemljište u privatnoj svojini. Grafički dio predstavlja plan postavljanja privremenih objekata sa detaljnom razradom za svaku mikrolokaciju, sa namjenom, tipom i brojem privremenih objekata. Tekstualni dio sadrži opšte odredbe i urbanističke uslove postavljanja u pogledu vrste, tipa i izgleda tih objekata”.

Ko izdaje urbanističke uslove?

Urbanističke uslove izdaje Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj”.

Kako investitor može da postavi privremeni objekat?

Investitor, odnosno korisnik može da postavi privremeni objekat na osnovu prijave i dokumentacije propisanje Zakonom. Dokumentacija treba da sadrži: dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljštu, zatim tehničku dokumentaciju (tipski projekat) izrađen u skladu sa uslovim iz Programa i urbanističko tehničkim uslovima pribavljenim od našeg Sekretarijata i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta”.

Kojem organu investitor dostavlja prijavu i dokumentaciju?

Prijavu i dokumentavciju investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu, u pitanju je Urbanističko građevinska inspekcija, u roku od 15 dana prije početka postavljanja privremenog objekta. Međutim, dan poslije održane sjedince lokalnog Parlamenta, Predsjednik Opštine Tivat je uputio dopis resornom ministarstvu u kojem je tražio, zapravo predložio, da poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na postavljanje privremenih objekata povjere Upravi za inspekcijske poslove i Komunalnoj policiji Opštine Tivat, sve sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i devastacije prostora”.

Koje su vrste privremenih objekata, koji su to tipovi privremenih objekata i kakve su zone na teritoriji opštine Tivat?

Dozvolićete mi da pobrojim samo neke vrste privremenih objekata koje se nalaze u ovom Programu.
U pitanju su privremeni ugostiteljski objekat, ugostiteljska terasa, konzervator za sladoled, ugostiteljski aparat, auto kamp, vidikovac, štand, kiosk, informacioni punkt, sportski objekat, dječije igralište, privremeno parkiralište…
U zoni komunalnih servisa reciklažno dvorište i druge vrste privremenih objekata na teritoriji grada.
U Programu postoje dvije grupe objekata stalni i sezonski. Stalni su oni koji su aktivni tokom cijele godine, a sezonski isključivo u toku trajanja sezone. Osim stalnih i sezonskih, na lokacijama Trga od kulture i Trga Magnolije određeni privremeni objekti mogu ostati najduže sedam dana.
Teritorija opštine Tivat je podijeljena u dvije zone, Zona 1 i Zona 2. Zona 1 je prostor na kojem je dozvoljeno postavljanje privremenih objekata, a Zona 2 je prostor na kojem nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata (u pitanju su Veliki gradski park i Vrmac). Vodili smo računa da svojim oblikom i materijalizacijom privremeni objekti budu u što većoj mjeri usklađeni sa ambijentom, da su jednostavni i nenametljivi i da se izvedu od kvalitetnih materijala”.

Na Skupštini su odbornici pozitivno govorili o kvalitetu Programa što znači da je Tivat dobio jedan važan, dobar dokument i sve pohvale na račun njega.

Tako je. Koristim priliku da pohvalim i zahvalim se svojim saradnicima iz Urbanizma koji su uložili trud na izradi ovog programa obilazeći teren, nerijetko i vikendima kako bi svaku mikrolokaciju obradili i uvrstili u Program. Kao rukovodilac Urbanizma, od početka sam bila uključena u izradu predmetnog Programa i drago mi je što su odbornici u lokalnom Parlamentu, kao i predstavnik nevladinog sektora pozitivno govorili o ovome Programu i ocjenili ga odličnom ocjenom, baš kao i ja”.