Novodeel na SO 6 jul

Novosel na Skupštini: „Cifre govore više od riječi“

Uz prisustvo čak 31 odbornika i pet ipo sati rada, danas je održana redovna 22. sjednica Skupštine opštine Tivat sa isto toliko tačaka dnevnog reda.
Predsjednik Parlamenta Krsto Bošković je saopštio da su se predstavnici partija na kolegijumu dogovorili da se sa dnevnog reda skine Odluka o parkiralištima, a uvrsti Informacija o ostvarenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci ove godine. Oba predloga usvojena su sa 20 glasova za i 6 uzdržanih a dnevni red u cjelini, sa izmjenama, sa 26 glasova za i 3 protiv.

Završni račun budžeta opštine sa izvještajem nezavisnog revizora usovjen je sa 17 glasova za, 7 protiv i 4 uzdržana glasa.
Rajka Jovicevic na SOU uvodnom izlaganju Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije razvoj ocijenila je da je 2014. bila uspješna finansijska godina a izvještaj revizora je, uz rezervu, pozitivan. U prošloj godini prihodovano je 14 miliona i 290 hiljada eura, što je 3% više od planiranog a 21% više u odnosu na 2013. godinu. Rashodi su 10,5 miliona ili 76,5% od planiranih rashoda.
„Svi korisnici budžeta su redovno finansirani što je omogućilo njihov nesmetan rad“ – naglasila je Rajka Jovićević.
Siniša Kusovac i Milenko Papović u ime Odbora za finansije i razvoj i Odbora za statut i propise saopštili su da su ispotošvai formalon pravni uslovi da Skupština raspravlja o ovim dokumentima.
Rato Brajković iz Nove srpske demokratije je upitao koji su najveći dužnici poreza na nepokretnost, čiji dug iznosi 2,9 mliona eura i koje firme i privatna lica su tužili opštinu a vrijednost sudskih sporova, po zaključku revizora, iznosi oko 15 miliona eura.
Rajka Jovićević je saopštila da je poreskih broj rješenja koje je opština izdala povećava iz godine u godinu. 2003. je bilo 6 hiljada a deset godina kansije 15 hiljada.
„Postoji spisak dužnika i možete ga dobiti kad god želite, a ja ih ne bih imenovala za govornicom. Zakon je promjenjen i sad nam omogućava da efikansije naplatimo dugovanja, pa se nadam da će i naplata biti bolja“ – istakla je sekretarka Jovićević.
Mimir Abovic na SONezavisni odbornik Miomir Abović je ocijenio da je nezavisna revizija dobra i korisna stvar i upitao zašto su prihodi od nepokretnosti mali, šta je sa poslovnim prostorom na Pinama, zašto deponovana sredstva u bankama nisu iskazana kao prensena sredstva u opštinskom budžetu, koji su to izdaci od zakupa firme Građevinar u iznosu od 270 hiljada eura, zašto se dug prema ovoj fimri knjiže na konto kapitalnih izdataka, a ne kao dug, zašto ugovori sa JP“Morsko dobro“ nisu objavljeni na sajtu opštine, da li je ovo preduzeće isplatilo sva sredstva za rekonstrukciju Pina i u koje svrhe opština uplaćuje HTP“Mimoza“ sredstva na ime zakupa poslovnog prostora.
Vlado Arsić, demokrata, je upitao koji su to rashodi prikazani kao „ostali“ u prihodovnoj strani od 331 hiljadu eura, a u rashodovnoj strani od 130 hiljada eura?
„Prenesena sredstva iz prošle godine su 3,6 miliona eura što je čak 26 odsto budžeta“ – saopštio je Arsić i upitao zašto nije formirana interna revizija, bez obzira što je nezavisni revizor dobro obavio svoj dio posla.
Vladimir Arsic na SOOn je upitao zašto neki Sekretarijati imaju troškove naknade za prevoz a neki nemaju, o kojim naknadama za obeštećenje je riječ, ko je dobio sredstva za elementarne nepogode i zašto je od planiranih 6,6 miliona eura za investicije utrošeno samo 3,9 miliona. On je konstatovao da se već u kontinuitetu slabo ostvaruje naknada za korišćenje morskog dobra i zatražio objašnjenje o sredstvima utrošenim na brendiranje, socijalnu pomoć, pomoć institucijama i naknadama skupštinskim odborima, koji, inače, ne rade dobro.
Po Nevenu Staničiću iz LIGE budžet je zadovoljavajući, pogotovo ako se uporedi sa drugim opštinama.
Neven Stanicic„Povećani su i prihodi za kapitalni budžet, ali je ostalo nejasno da li je rekonstrukcija Pina završena ili ne, i kad će se poboljšati hortikultura i zasaditi nove palme na rivi. Ko ima pravo da mijenja projekte i time čak i ugrožava nečije autorsko pravo. To nije prvi put i bojim se da i DTV Partizan se ne rekonstruše jer se nekome to ne svidja. Zato ponavljam da treba ojačati Direkciju za nekretnine. Naplate jesu dobre, ali nema sredstava od eko takse. Znam da je prethodni gradonačelnik pokušao, ali bezuspješno, da ih naplati od Aerodroma i Pomorskog saobraćaja. S druge strane ponovo sa dnevnog reda skidamo tačku o parkinzima, kao da nekome to namještamo. To je smiješno! „ – zaključio je Staničić.
Ilija Janovic na SOI za Iliju Janovića iz HGI pohvalno je da je ostvarena razlika od 3,7 miliona eura između prihoda i rashoda, ali je upitao zašto se kapitalni budžet ne realizuje u planiranom iznosu što je skupštinska odluka, šta je sa opremanje Domova kulture u Đuraševićima i Gradiošnici, zašto se više ne ulaže u sportsku infrastrukturu, zašto se ne smanjuju poreska opterećenja građana i zašto revizor nije napisao da u budžetu nema posebno izdvojenih sredstava od IPA projekata.
Predsjednik Skupštine Krsto Bošković je ocijenio da opozicioni odbornici treba više učestvuju u radu skupštinskih odbora kako bi imali pravu informaciju o budžetu opštine.
Ivana Kovačević iz DPS je saopštila da se tačno zna koje sudske sporove opština vodi, a najveći sporovi su po tužbi Džeka Samardžije koji traži odštetu od 12,5 miliona eura i kompanije Bomeks od 2 miliona. Ona je podsjetila da vrijednost spora označava vrijednost zahtjeva a ne vrijednost ishoda spora i izrazila svoje uvjerenje da opština neće izgubiti te sporove, što se već potvrdilo u sporu sa Bomeksom koji je izgubio na prvostepenom sudu.
Mirko metzikos na SOI Mirko Metikoš iz Nove srpske dmeokratije smatra da je trebalo formirati internu reviziju kao specifično radno mjesto, organ koji bi trebao biti nezavistan i trebao da prepozna sve krive tokove novca. On je upitao zašto se imovina opštine godinama ne popisuje a vrijedna je oko 20 miliona eura, zašto se ne realizuju investicije kad se već ne revidiraju periodični planovi i zašto na dnenvom redu nema izvještaja nekih firmi i institucija čiji je osnivač opština, kao recimo Fakultet za mediteranske poslovne studije. Metikoš je konstatovao da je opština više novca potrošila na propagandne svrhe nego za održavanje gradskog parka.
Savo Klakor iz Nove srpske demokratije se slaže sa Ilijom janovićem da je trebalo utrošiti sredstva za opremanje domova kulture u Đuraševićima i Gradiošnici i proširenje javne rasvjete i upitao predsjednika Parlamenta zašto stalno upadice sa njegove strane.
„Opozicioni odbornici rade po svojoj savjesti i planu. To je naše tretiranje politike i vi provocirate gospodine Boškoviću, kad nas učite šta treba da radimo“ – rekao je Klakor.
Replicirao je Bošković da se njegova upadica nioje odnosila na Klakora koji je vrijedan kako u odborima tako i na terenu.
„Ne budite na kraj srca ni vi ni ostali odbornici. Imamo stabilan budžet i stabilnu vlast“ – poručio je predsjednik Skupštine.
MIleta jakovljevicMileta Jakovljević iz Stranke srpkih radikala je predložio da se raspusti Odbor za izbor i imenovanje jer je predsjednik Odbora Jovo Radonjić neaktivan. On je optužio Radonjića da je preinačio jednu odluku Odbora i upitao zašto nije donijeta odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
Miomir Abović je konstatovao da Ivana Kovačević isuviše nonšalantno govori o sudskim sporovima čija je vrijednost 15 miliona eura i čijim eventualnim naplatama bi se ugrozio opštinski budžet. On je predsjedniku Parlamenta rekao da  kad diskutuje ne može govoriti sa mjesta, već za govornicom, i da ne može upuživati odbornike šta i kako da rade, jer je ovo Skupština a ne opštinski odbor SDPa.
Ivana Kovaevic na SOIvana Kovačeivć je negirala da je nonšalantno pričala o sudskim sporovima, naprotiv istakavši veoma ozbiljan pristup opštine i ponovila svoje uvjerenje, bez prejudiciranja stvari, da opština neće izgubiti te sporove. U prvi mah je omaškom pogrešno rekla da opština neće dobiti te sporove, ali se brzo ispravila. Međutim, odbornik Abović je istakao da je riječ o Frojdovskoj omašci i ustvrdio da nije bilo izvještaja revizora ne bismo ni znali za te sporove.
Vladimir Arsić je takođe rekao da smo o sudskim sporovima saznali iz izvještaja revizora, a ne sekretarke, konstatujući da se neke cifre kad su sporovi u pitanju ne slažu.
Rita Mitrović, direktorica Direkcije za imovinu je ponovila da je riječ samo o procjenjenoj vrijednosti spora, što ne znači da su oni ni dobijeni ni izgubljeni. Ona je podsjetila da da Skupština ovlastila rukovodstvo opštine da se, gdje se ocijeni da treba, priznaju tužbeni zahtjevi i tako smanje ukupni troškovi.
Rita Mitrovic„Sporovi su još od 1996. A u mnogim slučajevima opština je samo procesno obuhvaćena i tu nećemo platiti nikakve odštetne zahtjeve. Međutim, ima i ozbiljnih tužbi, pogotovo u oblasti eksproprijacije zemljišta. Najveći zahtjev za odštetu Džeka Samardžije, naša je ocjena, nema osnovu“ – rekla je Rita Mitrović.
Učestvujući u radu predstavnik NVO sektora Đorđe Trajčevski je govorio o važnosti interne revizije, posebno u savjetodanvom smislu i podsjetio da je to preporuka Evropske Unije. On je i upitao kad će biti raspisan novi konkurs za internog revizora?
Odgovarajući na brojna pitanja predsjednik opštine Ivan Novosel je najprije izrazio zadovoljstvo realizacijom budžeta, što su i odbornici pohvalili. On je ubjeđen da opština neće doći u finansijske probleme zbog sudskih sporova.
„Neka sredstva smo oročili kod poslovnih banaka i ona se iskazuju kao prenijeta sredstva. Na osnovu zakupa terase imali smo prihode od Građevinara i tu nema ništa sporno, jer je riječ o legalnoj transakciji. JP Morsko dobro je uplatilo sva sredstva za Pine i sporazum opštine i ovog preduzeća biće i postavljen na našem sajtu. Pine još nije završeno, ostali su neki sitni detalji. Ovih dana ćemo obnoviti hortikulturu, zasaditi nove palme, jer i ja sam nisam zadovoljan zelenilom na rivi. Ali, bilo je i veliko nevrijeme koje je uništilo zasađeno rastinje. Dug prema Građevinaru smo morali platiti a knjižili smo ga na stavku kapitalnog budžeta jer suštinski on to i jeste. Mimozi se plaća zakup za tivatski fakultet čiji smo suosnivači. Rok od pet godina plaćanja je istekao i sad nam predstoje razgovori šta i kako dalje. O daljoj saradnji sa fakultetom odrediće se i ova Skupština.
Stavka „ostali prihodi“ je nešto što svi rade, jer se ostavi pozicija za knjiženje nekih troškova. Prenesena sredstva smo prikazali kako treba, a kao dobri domaćini trudimo se da na kraju godine imamo dovoljno sredstava koje prebacujemo, jer time nema zastoja u fiunansiranju korisnika budžeta. To je dobra praksa i sreća da imamo šta da prenesmo.
Revizorski izvještaj je korisna i dobra stvar, a on je pozitivan, što je posebno dobro. Neke nedostatke koje je revizor uočio trudićemo se da ispravimo. Mi ne radimo bilans stanja, ali idemo u tom pravcu, kad nam to zakon bude omogućio. Promjenili smo i sistematizaciju i uveli radno mjesto za internu reviziju. Raspisali smo i konkurs, ali se niko nije javio. Ponovićemo konkurs, jer je interna revizija važna stvar, pogotovo u savjetodavnom smislu.
Isplaćujemo jednokratne socijalne pomoći, kao i pomoć intitucijama – školama, bolnicama, MUPU. Zahtjevi su mnogo veći od naših davanja.
Ja ovaj budžet doživljavam kao razvojni, a trudićemo se da tako bude i ubuduće. Polovina budžeta je kapitalni, a najveći dio planiranog smo uspjeli da izfinansiramo. Bilo je problema u izgradnji kanalizacionog sistema u Solilima i Krašićima, ali kad završimo dobićemo kvalitetnu infrastrukturu. Slažem se da treba kadrovski ojačati Direkciju za investicije i to ćemo dogodine i uraditi.
Što se tiče naplate komunalija, ona ide dobro, ali intencija je da se komunalije smanjuju. Od taksi naplaćujemo sve što nam zakon dozvoljava. Pokušavamo da rješimo i problem parkinga. Tražimo partnera koji bi uložio u izgradnju novih parking mjesta, jer ja mislim da je to važno i na tome insistiram. Odluka o parkinzima biće možda i na narednoj sjednici.
Za domove kulture izdvojili smo značajna sredstva, a što se tiče asfaltiranja ulica i proširenja javne rasvjete komplikovana je tenderska procedura, a sredstva su obezbjeđena. IPA projekti – svaki je posebno naznačen, jer je to i zahtjev inostranih donatora. Slažem se da treba više ulagati u sportsku infrastrukturu, ali očekujem i agilniji odnos sportskih klubova, jer nemamo kvalitetnih projekata.
Što se tiče smanjenja poreza mi smo godinama vodili računa da ne opteretimo građane i mi smo opština koja ima uređenu ovu oblast, što je svakako za pohvalu.
Preduzeća i ustanove imaju svoje revizore i to je dobro. Fasade – uložili smo značlajna sredstva i dalje ćemo to ćiniti, naravno, očekujem da i građani budu aktivniji- Opština će izaći u susret Skupštinama stanara..
Što se tiče liste dužnika ništa nije tajna, sve se može dobiti preko Zakona o slobodnom pristupu informaicjama.
Na kraju da zaključim, zadovoljstvo je da imamo ovakav završni račun budžeta, jer cifre govore bolje od riječi.“ – rekao je predsjednik opštine Ivan Novosel.
Replicirajući Miomir Abović je ponovio da ugovori koje opština potpisuje moraju biti na zvaničnom sajtu, te predložio da se napravi Elaborat o sudskim potraživanjima.
Odgovarajući na pitanje o poslovnom prostoru Rita Mitrović je istakla da je riječ o prostoru u kući Fažo koji je prodat na licitaciji gospodinu Arsiću, zašto je on uplatio potrebni depozit. Ona je saopštila da ugovore potpisuje kod notara, po ovlaščenju predsjednika opštine.

Podnoseći Informaciju o ostvarenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i razvoj je saopštila da je prihodovano 7,9 moliona eura ili 53,51 odsto ukupnog budžeta. Rashodi su 4,7 miliona eura ili 32 odsto planiranih rashoda.
Miomir Abović je upitao zašto je od planiranih 4 miliona na ime komunalija naplaćeno svega 1,5 miliona, šta je sa komunalima za hotel „Regent“, šta je sa planiranim prihodima od prodaje nepokretnosti i zašto su izdaci za kapitalni budžet i uz ovoj godini mnogo manji u odnosu na planirano?
O Informaciji se ne glasa, pa je ona primljena k znanju, kako je saopštio predsjednik Skupštine.

Na današnjem zasjedanju Parlamenta, sa 19 glasova za, jednim protiv i 5 uzdržanih, usvojen je Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ Vodakom.
Odbornik Abović je postavio pitanje zašto kasni završetak radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Djuraševićima i Krašićima i čije su to greške, i kada se kreće sa izgradnjom nove kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi.
Učestvujući u diskusiji, Vladimir Arsić je pitao direktora Vodakoma zašto je cifra koja se iz budžeta opštine izdvaja zaVodakom različita u zavisnosti od godine, odn. nekada je manja a nekad veća i od čega to zavisi. Arsića je takodje zanimalo na šta se u tom preduzeću troši novac, dobijen od opštine.
Replicirajući, direktor Vodakoma Boris Vuković je objasnio da njihov budžet usvajaju članovi odbora direktora a formira se u zavisnosti od obima posla a kako je u početku on bio manji tako je bilo i sa iznosom. Prema njegovim riječima, postojala je mogućnost da se ne obračunava PDV na sredstva koja su predvidjena budžetom, jer se iz njega 82% troši na primanja radnika, ali se tumačenjem Ministartva finansija to ipak moralo uraditi, zato je iznos povećan a kasnije je smanjen jer se priključila opština Ulcinj.
Iz budžeta Vodakoma se, sem isplata ličnih dohodaka, plaćaju prostorije opštini Tivat, gorivo, amortizacija vozila i kancelarijski materijal a budžet je inače javno prikazan na sajtu preduzeća i pet opština ga ravnomjerno dijeli. Što se tiče radova u Krašićima, objasnio je Vuković, oni se privode kraju a i nova mreža u Donjoj Lastvi je izvjesna jer, kao kaže, opština Tivat u narednom planu kojim se obratila kreditoru, ima u vidu i Lastvu.

lzvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat za 2014.god odbornici lokalnog parlamenta su usvojili sa 21 glasom za i 3 uzdržana.
Na početku diskusije, odbornik Lige Neven Staničić je konstatovao da su i Vodovod i Komunalno dobra opštinska preduzeća pa je više kao sugestiju predložio Komunalnom da kontejner koji se nalazi u malom parku, nakon završetka radnog vremena izmjesti sa lokacije i ujutro ga ponovo postavi. „Ono što je simpatičnu ujutro nije naveče“, kazao je Staničić. Direktor DOO Komunalno Rade Popović je obećao da će to učiniti već danas.
Odbornik Miomir Abović je tražio pojašnjenje u stavkama prihodi-rashodi po kome je Komunalno u ovoj godini npr. za pomoć za Iiječenje, u slučaju smrti, otpremnine i jubilarne nagrade utrošio skoro duplo više novca nego godinu prije.
Dejan Risancic SONa problem kontejnera u naselju Marići upozorio je Dejan Risančić istakavši da je postoji samo jedan i da on nije dovoljan. Direktor Popović je pojasnio da je investitor tražio da se svi kontejneri osim tog sklone. Komunalno je obišlo sve stanovnike i sugerisano je da nabave propisne kante koje komunalci redovno prazne. Nakon završetka gradnje zgrada u naselju Marići Komunalno će napraviti kontejnersko mjesto što će biti najoptimalnije rješenje.
Nezavisni odbornik Vladimir Arsić pohvalio je operativno tehnički dio preduzeća ali je na ekonomsko-finansijski izvještaj uputio zamjerke uz opasku da ne postoji jasno razgraničeno pitanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno da imovina nije upisana. Arsić je upitao kako se moglo desiti da kablovski operater svoju mrežu razvlači preko stubova javne rasvjete, ko mu je to dozvolio kada zakon o telekomunikacijama nalaže podzemno povezivanje.
Predsjednik Borda direktora DOO Komunalno Ranko Bošković je rekao da ekstra reviziju nisu morali da rade nego su radi transparentnosti to učinili. Preporuke nezavisnog revizora ne utiču na eksterne izvještaje a po njemu sa opštinom treba rasčlaniti šta je čije. Posao revizije će vršiti opštinski interni revizori.
Odbornik Papović je obavijestio kolege da će glasati za usvajanje izvještaja jer je po njemu važniji dobar operativni rad nego precizan i povoljan izvještaj revizora.
Direktor Komunalnog Rade Popović odgovorio je odborniku Arsiću da postoji 2100 stubova javne rasvjete a samo 25 posto su u vlasništvu Komunalnog odnosno opštine. Drugima raspolaže elektrodistribucija.
Inače, u finansijskom izvještaju za 2014 godinu piše da su prihodi iznosili
1.934.965 eura a rashodi 1.931.088 eura. Preduzeće je u 20l4.godini poslovalo sa dobitkom od 3.876 €, a nakon obračuna poreza 1.362 € ostvaren je neto profit od 2.5 14 €.
Nakon izvršene revizije, ovlašćeni revizor prof.dr Đorđije Rakočević iznio je mišljene sa rezervom u kome između ostalog stoji da finansijski izvještaji po svim materijalno značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju finansijski položaj „Komunalno“ d.o.o. Tivat na dan 31.12. 2014 godine, njegovu finansijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Revizor je skrenuo pažnju da Društvo nije vršilo procjenu vrijednosti opreme, nekretnina i postrojenja, zatim da prema izjavama odgovornih lica nije istaklo da protiv Društva nisu pokretani sudski sporovi od strane pravnih ili fizičkih lica koji bi bili predmet nepredviđenih troškova.
Skrenuta je pažnja da u skladu sa odredbama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Društvo nije organizovalo službu unutrašnje revizije koja bi se bavila sistemom unutrašnjih finansijskih kontrola.

Skupština je sa 22 glasa za usvojila Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu JU „Sportska dvorana“ Tivat.
Broj zaposlenih u Sportskoj dvorani ostao je na nivou iz ranijih godina, tj. u radnom odnosu su i dalje 6 zaposlenih. Prosječna zarada iznosila je 574 €. Najveća isplaćana neto zarada s minulim radom iznosila je 1.036 € dok je najmanja zarada iznosila 403 €. Raspon najmanje i najveće neto zarade bez minulog rada bio je niži za 8% od raspona neto zarada iz prethodne godine.
Sopstveni prihodi iznosili su 39.048 eura ili 39% od ukupnih prihoda, a prihod od budžeta iznosio je 62.023 € ili 61% . Prihodi iz budžeta (dotacije za javnu funkciju u sportu) koristili su se za pokriće tekućih troškova. Na indirektan način to su bila sredstva kojima su se dodatno finansirali naši sportski klubovi kroz obezbjeđene besplatne termine za obavljanje treninga i utakmica. Sopstveni prihodi ostvareni su od izdavanja termina za rekreaciju ( pretežno za mali fudbal) i priprema sportskih ekipa ( KSCG i FSCG). U dijelu rekreacije građana u malom fudbalu prisutan je bio pad prometa od 6-9%.
Ukupni rashodi za 2014.godinu su iznosili 101.071 € ili 95% od planiranih rashoda . Dominantno učešće u strukturi rashoda su bili troškovi koji su uslovljeni veličinom kapaciteta Sportske dvorane a odnosili su se na troškove zarada (74%), energenata i materijala za posebne namjene (15%), i troškove tekućeg i investicionog održavanja. Neizmirene obaveze iznosile su 2.016 €, i odnose se na decembarske račune za električnu energiju , vodu, komunalni otpad, komunikacione usluge I razni potrošni materijal od. Finansijskih transakcija nije bilo po osnovu kredita i pozajmica. Na kraju godine iskazana su potraživanja korisnicima usluga u iznosu od 14.854 €. Gro potraživanja u iznosu od 14.103 € ili 95% od ukupnih potraživanja odnosi se na Košarkaški savez Crne Gore.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ Tivat za prošlu godinu usvojen je sa 21 glasom za i jednim protiv
U toku 2014, Centar je ugostio 3500 umjetnika, a 173 programa ispratilo je ukupno 30.547 posjetilaca. Od tog broja, održano je 76 predstava, računajući i gostovanja komada ove ustanove na drugim scenama, 47 koncerata, 19 likovnih izložbi, 12 književnih večeri, 17 događaja mješovitog karaktera i 2 filmske projekcije. U izvještaju se naglašava da je „svakako najznačajnija aktivnost Centra i u organizaciji i u produkciji pozorište“, pa je 12. predstava u produkciji Centra, „Providenca“ u režiji Egona Savina, po scenariju Stevana Koprivice i motivima Čehovljeve drame bila i u zvaničnoj selekciji Purgatorija 2014, na kojima je dobila nagradu kao najbolja. Obnovljena je i predstava „Betula u malu valu“, koja je takođe imala premijeru na Purgatorijama.
Tivatska predstava „Filomena Marturanо“ na 19. Jugoslovenskom pozorišnom fеstivalu „Bez prevoda“ u Užicu osvojila je 3 nagrade.
Prema podacima Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, koji Odlukom Skupšine opštine vodi finansije CZK, ukupni rashodi ustanove su bili 670.552,47 eura, od čega je za sve programe, računajuću i kupovinu knjiga za biblioteku, uloženo ukupno 282.439,66 eura, a za produkciju nove pozorišne predstave je potrošeno 69.971,09. Prihodi Centra iznose 144.211,43 , od čega 65.100,87 eura čine donacije.
Prilikom primopredaje dužnosti između prethodne direktorke Centra i novog direktora 31. decembra 2014. evidentiran je dug Centra od 166.047, 49 eura.

Izvještaj Turističke organizacije usvojen je većinom glasova, 20 glasova za uz 6 uzdržanih.
Direktorica TOTa Bernarda Moškov je saopštila da ova organizacija finansijski dobro stoji, iako je u izvještaju evidentiran formalni gubitak, jer je napravljen po metodologiji Udruženaj revizora Crne Gore, što je zahtjevao novi Nadzorni odbor. Ona je istakla da neka pravna lica ne prenose boravišnu taksu TOTu, iako je naplaćuju, a zakonski su na to obavezni.
Dejan Risancic SODejan Risančić je upoitao zašto nema oznaka za pravoslavne hramove iako u Tivtu živi preko 70 posto pravoslavnog življa.
„Kad kažem Bokelji ja ne odvajam po nacionalnosti.TO su ljudi koji vjekovima ovdje žive. Ako ćemo preciznije, mi smo svetosavski Bokelji i treba da se poštujemo. Turistički prospekti treba da imaju informacije o pravoslavnim svetinjama. Mi možemo i da razvijamo vjerski turizam i znatna sredstva da ubiramo po tom osnovu. 10. maja je parastos Prevlačkim mučenicima. Pitanje je kakav je odnos lokalne vlasti prema ovoj vjerskoj manifestaciji koja bi trebalo da uđe u kalendar značajnijih manifestacija u gradu. Mi moramo otvoreno da pričamo o ovome, jer živimo zajedno. Svaka akcija traži i reakciju. Sa ovakvom turističkom propagandom mi se osjećamo oštećeni. Zhato poručujem, propagirajte i naše vrijendosti“ – rekao je Risančić.
Replicirajući predsjednik Skupštine Krsto Bošković je istakao:
„Hvala vam što me vraćate u Tivat, jer neki prije vas su me tjerali iz Tivta“.

Odbornici su bez rasprave sa 20 glasova za i 5 suzdržanih usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brand New Tivat“.
Nakon usvajanja projektnog zadatka „Kreiranje novog brenda Tivta, u sklopu strategije održivog razvoja grada“ od strane Skupštine Opštine Tivat na sjednici održanoj 25.10.2013.godine, kao i pratećih akata na sjednici održanoj 27.12.2013. godine, u februaru 2014. godine, osnovano je pravno lice „Brand New Tivat“ , po modelu javno privatnog partnerstva. Kako je navedeno u finansijskom izvještaju, koji potpisuje izvršni direktor „Brand New Tivat“ Predrag Gajić, u periodu od 06.02. do 31.12. 2014. godine poslovni prihodi preduzeća iznose 21 500 eura, dok se na poslovne rashode upisuje 16 273 eura.

Skupština je danas usvojila odluku o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Azil“ Tivat sa 17 glasova za, tri glasa protiv i šest uzdržanih.
U izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Azil“ Tivat ističe se da su u 2014.godini svakodnevno sprovođene aktivnosti prikupljanja napuštenih i izgubljenih pasa. U toku 2014.godine na području opštine Tivat prikupljeno je ukupno 79 pasa, a udomljeno 22 odraslih pasa i 19 štenadi.
Ukupni prihodi azila za 2014.godinu iznose 72,150.04 eura, od čega je 35,000.04 eura dobijeno od Opštine Kotor, 35,000 eura od Opštine Tivat, a 2,150 eura dobijeno je od donacija. Ukupni troškovi za 2014.godinu iznosili su 75,141,41 eura, a nedostajuća sredstva u iznosu od 2991, 37 eura podmirena sui z tekućeg poslovanja DOO „Komunalno“ Kotor.
U Izvještaju se naročito ističe loš odnos vlasnika pasa prema svojim ljubimcima, naročito u smislu kršenja zakonskih propisa.

Na današnjem zasjedanju Parlamenta, sa 19 glasova za, jednim protiv i 5 uzdržanih, usvojen je Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ Vodakom.
Odbornik Abović je postavio pitanje zašto kasni završetak radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Djuraševićima i Krašićima i čije su to greške, i kada se kreće sa izgradnjom nove kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi.
Učestvujući u diskusiji, Vladimir Arsić je pitao direktora Vodakoma zašto je cifra koja se iz budžeta opštine izdvaja zaVodakom različita u zavisnosti od godine, odn. nekada je manja a nekad veća i od čega to zavisi. Arsića je takodje zanimalo na šta se u tom preduzeću troši novac, dobijen od opštine.
Replicirajući, direktor Vodakoma Boris Vuković je objasnio da njihov budžet usvajaju članovi odbora direktora a formira se u zavisnosti od obima posla a kako je u početku on bio manji tako je bilo i sa iznosom. Prema njegovim riječima, postojala je mogućnost da se ne obračunava PDV na sredstva koja su predvidjena budžetom, jer se iz njega 82% troši na primanja radnika, ali se tumačenjem Ministartva finansija to ipak moralo uraditi, zato je iznos povećan a kasnije je smanjen jer se priključila opština Ulcinj.
Iz budžeta Vodakoma se, sem isplata ličnih dohodaka, plaćaju prostorije opštini Tivat, gorivo, amortizacija vozila i kancelarijski materijal a budžet je inače javno prikazan na sajtu preduzeća i pet opština ga ravnomjerno dijeli. Što se tiče radova u Krašićima, objasnio je Vuković, oni se privode kraju a i nova mreža u Donjoj Lastvi je izvjesna jer, kao kaže, opština Tivat u narednom planu kojim se obratila kreditoru, ima u vidu i Lastvu.

Sa 17 glasova za, jednim protiv i 6 uzdržanih glasova odbornici su na današnjem zasijedanju usvojili odluku o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa alokalne uprave opštine Tivat. Odluka je na prethodnom skupštinskom zasijedanju vraćena u formu nacrta i prošla javnu raspravu. Vezana je za podjelu stanova u dvije nove zgrade na lokaciji Švedske barake, a 79 stanova je namijenjeno za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika. Pozitivno mišljenje o odluci dali su u ime skupštinskih odbora Siniša Kusovac i Milinko Papović.

Savo Klakor U ime odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost Savo Klakor je predložio izmjenu člana 12 odluke u kojoj službeniku ili namješteniku koji ima u svojini stan nedogovorajaću površine pripada mu 15 bodova kada po članu domaćinstva ima do 8 metara kvadratnih, 12,5 bodova kada ima 10, 7,5 bodova do 15 i 5 bodova do 16 kvadrata.
Korekcije odluke u ime predlagača obrazložila je glavni administrator Jovanka Laličić. Pored roditelja službenika koji rješava stambeno pitanje po mišljenju predlagača treba da se doda i srodnik sa trećim nasljednim redom. Umjesto 5 godina, oni su predložili izmjenu odluke da se 10 godina ograniči promet dobijenog stana. Odbornik NOVE, Rato Brajković je rekao da je u odluci trebalo uspostaviti mjeru između školske spreme, značaja posla i radnogh staža. On je bio mišljenja da se u odluci više računa vodilo o socijalnoj komponenti i da u odluci nije ispoštovana struka.
Nezavisni odbornik Miomir Abović rekao je da su u odluci trebale biti usvojene primjedbe Tivatske antikorupcijske akcije i Tivatske akcije. U jednoj od predloženih primjedbi koje nijesu usvojene predlagano je da službenik ili namještenik kome roditelji nemaju riješeno stambeno pitanje pripadne dodatnih 25 bodova. Abović je rekao da se ne slažu sa odredbom odluke po kojoj opština može do obezbijedi do 30 odsto učešća službenicima za nabavku stana. „Zar nije dovoljno 2,5 miliona koliko opština ulaže, već treba da obezbijedi još milion eura da bi čast izuzecima, DPS-SDP kadrovi jeftinije kupili stanove“, rekao je Abović dodajući da nije prihvatljivo da o ovoj odluci konačnu riječ ima predsjednik opštine. Prema njegovom mišljenju treba da se donese odluka o fiksnom iznosu učešća.

Bez diskusije sa 23 glasa za, 1 protiv i 2 suzdržana odbornici tivatskog parlamenta usvojili su Predlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu. Prema navodima predlagača, predsjednika Opštine Tivat i obrađivača – Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, pravni osnov za donošenje odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Opština u skladu sa zakonom i drugim propisom utvrdjuje radno vrijeme u odredjenim djelatnostima i odredjuje područja u kojima se može obavljati odredjena djelatnost, prema Zakonu o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da radno vrijeme i raspored dnevnog i nedjeljnog radnog vremena i radnog vremena u dane državnih praznika, prodavnica i drugih prodajnih mjesta, kao i radno vrijeme za pijace, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine.

Skupština Opštine Tivat, na današnjoj sjednici, donijela je sa 20 glasova za i šest suzdržanih Odluku o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat. Ovom Odlukom propisuju se vrste pomoćnih objekata, koji služe korišćenju stambenog ili drugog objekta, a grade se na istoj lokaciji, kao i uslovi i postupak za njihovo građenje.
Polazeći od toga da je u opštini Tivat na snazi Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat ( „Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 02/10 i 32/11) a da je sam Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata od 2008. godine do danas pretrpio nekoliko izmjena, to je ocijenjeno cjelishodnim ući u proceduru donošenja nove Odluke građenju pomoćnih objekata. Predmetnom Odlukom su tretirane vrste pomoćnih objekata, te uslovi i postupak za njihovu izgradnju.

SO 6 jul glasanjeOdluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta donijete su na kraju zasijedanja nakon pauze koju je predložio Krsto Bošković zbog konsultacija unutar odborničkog kluba SDP.
Odbornici su imali približno isti stav da se ovom odlukom investitori koji žele da grade kondo hotele oslobađaju komunalija do 70 odsto, čime se u neravnopravan položaj dovode građani koji žele da riješe svoje stambene probleme.
Odbornik SDP Ranko Bošković je rekao da je proces donošenja oduke dosta trajao, da je nacrt usvojen 2013. godine, a od tada se čekalo mišljenje Vlade. On je istakao da je jasno da vlada na taj način želi da podstakne investicije oslobađajući plaćanja komunalija do 70 odsto apart, garni i kondo hotel. „Šta je sa malim hotelima, butik hotelima i hotelima ispod 3 zvjezdice? Shvatio sam da je nadležnost opštine hoteli ispod 4 ili 5 zvjezdica. Znam da su izgradnji hotela potrebna velika ulaganja, ali ipak ako se i jednom hotelu brzo vraća investicija to je kondo. Kroz prodaju apartmana investitoru se vraćaju sredstva za ono što je čisti hotel“, rekao je Bošković ističući da zna da se promjenu odluke mora tražiti saglasnost Vlade.
„Znači li to da je skuplje dograditi staru kuću u Đurđevom brdu od 160 kvadrata nego zidati kondo hotel u prvoj liniji od 500 kvadrata? Vlada je priznala da je pogriješila kad je dozvolila izgradnju turističkih vila,pa je došlo do manjka hotela. Ona je dala saglasnost da se investitori oslobode plaćanja komunalija od 70 odsto. Vlada pokušava ovako da riješi svoje prethodne greške i pravi zbrku. Ja sam za izmjenu modela. Krajnje je vrijeme da se svi upitamo kako zastupamo one koji su nas birali. Grci su rekli ne, opet ćemo izgleda učiti od Grka“, rekao je Neven Staničić, odbornik Liberalno građanske alternative. On je dodao da se slaže sa izlaganjem Ranka Boškovića, ali po njemu jedini izlaz iz situacije je da SDP izađe iz Vlade.
Miomir Abović je rekao da obrazloženje umanjenja komunalija za kondo hotele visoke kategorije nije dobro jer po njemu „Tivat nije pustinja“. „Onaj ko želi da ulaže u Tivat i Boku treba biti ozbiljan investitor. Ovo područje je biser priordnih ljepota. Opravka stare kuće u vrh Tivta ne može biti skuplja nego izgradnja vile pored mora“, rekao je Abović.
Šef odborničkog kluba HGI, Ilija Janović je rekao da se ovom odlukom građani Tivta dovode u podređen položaj. „Ovako za 10o do 160 kvadrata nadogradnje na staroj kući treba se platiti kao za kondo hotel od 500 kvadrata. Moramo voditi računa o rješavanju stambenih potreba i životnih pitanja građana“, rekao je Janović.
Vladimir Arsić je predložio da se odluka povuče. „Imali smo prvi kondo hotel Ridžent i vidjeli smo kako su obračunate komunalije. Od SDP sve zavisi. Vratite odluku Vladi. Očigledno je da Ministarstvo turizma gura određene stvari, a opštine gube. Sve to dolazi od Vlade, racionalna rješenja se gube pod pritiskom stranih investitora“, rekao je Arsić.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je rekao da je riječ o važnoj odluci kojom se generalno smanjuje visina komunalija, neke kategorije oslobađaju plaćanja, a stvara se povoljniji ambijent za rješavanje stambenih pitanja građana.
On je istakao da je politika Vlade i opštine ista, a to je razvoj nautičkog turizma i hotelske ponude koja je u Tivtu u deficitu. „Tokom prethodnog perioda industrijalizacije, u Tivtu se nije ulagalo u izgradnju hotela. Moramo privući kapital, jedan od načina je i smanjenje komunalija. Predlažem da se usvoji odluka i da se sa incijativom neke izmjene krene ka Vladi, jer se dugo čekalo na saglasnost, da se napravi neki zaključak, pa da se snjim krene već sutra. Skidanje odluke sa dnevnog reda nije cjelishodno zbog investitora i građana koji trebaju da riješe stambeno pitanje“, rekao je Novosel. On je rekao da u Tivtu trenutno ima 4 do 5.000 hotelskih ležaja, što je malo, posebno u poređenju sa Budvom, koja ima oko 100.000. Novosel je istakao da je Povratak sredstava za ulaganje u hotele čak 25 do 30 godina, a kondo hotel je tek jedna forma koja će se sve više primjenjivati, jer se negdje više isplati od klasičnih hotela. Dodao je da za hotel „Regent“ stalno čujemo od operatera investitora primjedbu kad će se ta investicija vratiti.
Rato Brajkovic na SORato Brajković je, konsultujući se sa odbornikom Ranko Boškovićem konstatovao da bi popust za condo hotel za komunalije umjesto 70% trebalo da bude 40%, kao i da se ide na brisanje turističkih vila, kada je u pitanju popust od 50%.
Nakon pauze od oko pola sata, odbornici su Odluku o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta usvojili sa 14 glasova za, 8 protiv i 4 suzdržana.
Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje usvojena je sa 21 glasom za i 1 uzdržanim, a odnosi se na oslobađanje plaćanja naknade za lica koja imaju prebivalište na adresi neformalnog naselja „7 Jul“, ukoliko podnesu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole do 31.12.ove godine.
Odbornik Brajković rekao je da odluka ne bi trebalo da ostane takva kakva je, tj. da treba ograničiti da za sve važi do sto kvadrata, a preko toga zavisno od broja članova, odnosno za svakog člana važi do 18 kvadrata, tako da ako ih je desetoro, besplatno im je 180 kvadrata.
Ilija Janović smatra da treba da postoji član vezan za otuđenje, neki vremenski rok, da se ne bi opet nešto prepravljalo.
Predsjednik Novosel se složio sa iznijetim predlozima, kao i da treba ugraditi mehanizme zaštite, odnosno da se uvede stavka o plaćanju komunalija u slučaju otuđenja objekta prije 10 godina.
Odbornici tivatskog parlamenta danas su usvojili Odluku o imenovanju člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj.
Prema tom dokumentu, za člana Odbora imenovan je Ilija Janović. U obrazloženju Odluke stoji da je zbog smrti jednog člana Odbora ostalo upražnjeno mjesto u tom radnom tijelu a Skupštinskoj službi predat zahtjev za popunu upražnjenog mjesta od strane Hrvatske građanske inicijative,u skladu sa članom 47 Poslovnika stekli suse uslovi da se imenuje novi član Odbora.
Isto obrazloženje stoji u Odluci o imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise pa su odbornici imenovali Ružicu Lazarević za članicu Odbora za statut i propise.
Odbornici su danas usvojili Odluku da se Vojislav Kaluđerović razriješi dužnosti člana Upravnog odbora odnosno Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat a na njegovo mjesto bude izabran Elvis Mustajbašić.
Kako je JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat preregistrovano u DOO, do imenovanja odbora direktora Društva, poslove iz njegovog djelokruga obavlja Upravni odbor.
Jedan od članova Upravnog odbora je bio i Vojislav Kaluđerović koji je u međuvremenu podnio ostavku, zbog nespojivosti funkcija, njegovim izborom za d Skupština opštine Tivat donijela je sa 20 glasova za i 4 uzdržana Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja na način što će se Opština Tivat obavezati da za nepokretnosti eksproprisane radi izgradnje saobraćajnice od Solila do kraja Prostrorno UP-a Opštine Tivat a označene kao katastarske parcele 1579/1 i 1579/2 k.o.Đuraševići isplati Dubravčević Vasku i Dubravčević Neđeljku ukupan iznos od 43.350,oo€ u roku od petnaest dana od dana zaključenja poravanja.
Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama Zakona o državnoj imovini koje određuju da imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši organ jedinice lokalne samouprave određen zakonom i statutom opštine ,da opština ,između ostalog,raspolaže novčanim sredstvima stečenim po osnovu javnih prihoda te da ,kada se radi o imovinskim sporovima od naročitog značaja za lokalnu samoupravu ili o sporovima povodom stvari i drugih dobara čija je tržišna vrijednost iznad 30.000,oo€ a treba se odreći tužbenog zahtjeva,priznati zahtjev protivne strane ,zaključiti poravnanje ili odustati od pravnog lijeka o tome treba obavijestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave i postupiti u skladu sa njegovim stavom.
Odluka o davanju poslovne prostorije na korišćenje i upravljanje Turističkoj organizaciji Tivta na sjednici je usvojena sa jednim uzdržanim glasom. Poslovna prostorija je površine 6m2 i nalazi se u prizemlju objekta autobuske stanice, a daje se na korišćenje na period od pet godina za potrebe organizovanja turističko- informativnog biroa.

Skupština, koju je Radio Tivat direktno prenosio, je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.