Nova turistička signalizacija u gradu

Opština Tivat je sklopila ugovor sa firmom „Model 5“ iz Beograda za nabavku, isporuku i ugradnju turističke signalizacije.
Ukupna vrijednost posla, sa nabavkom i ugradnjom, iznosiće 39.367,35 eura sa PDV-om. U cijenu su uračunati i prevoz i osiguranje prilikom transporta. Dobavljač se obavezuje da ugovorenu nabavku, isporuku i ugradnju robe izvrši u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.
Izvršene radove na ugradnji turističke signalizacije, nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa.
Planirano je postavljanje 440 tabli u tri dimenzije, na 90 lokacija u gradu uključujući i pješačke zone gdje će se nalaziti ukrasni poluportalni stubovi. Predviđeno je da se na jednom takvm nosaču postavi maksimalno 7 tabli. U zavisnosti od toga da li se nosač nalazi u pješačkom zoni, usvojene su visine od 2,50m i 1,40m. Visina 2,50m je usvojena kao visina ispod koje mogu proći biciklista i pješaci, dok je visina 1,40m usvojena na mjestima gdje nije predviđen prolazak ispod znakova.
Prilikom određivanja lokacija vođeno je računa da se u što većoj mjeri zadrže postojeće lokacije.
Takođe, dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visina od 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene robe.

Foto TO Tivat